นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1168
comment: 2

การหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะ : กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงิน [C]

นักศึกษาที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในภาคการศึกษา

 

 

 

 

                มหาวิทยาลัยได้แจ้ง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี  (อ้างอิงจากหนังสือกองแผนงาน ที่ มอ 032/0252 ลงวันที่  13 มีนาคม 2557)  

 

                "กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  โดยรายละเอียดการผ่อนผันให้เป็นไปตามประกาศที่แต่ละวิทยาเขตกำหนด  ซึ่งมีหลักการว่า การผ่อนผันต้องให้ผู้ปกครองรับทราบ  ผ่านความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงาน  และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น ๆ  ตลอดจนมีการกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด"

 

                  ในส่วนวิทยาเขตหาดใหญ่  โดยกำหนดให้กองคลังสามารถหักค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน  หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  เมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ  (เป็นการหักเงินทางบัญชี)   กรณีที่นักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 

                   สำหรับกระบวนการดำเนินงานในส่วนคณะ จะต้องมีข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  และหากพบว่ามีการผ่อนผันการชำระเงิน  ให้ดำเนินการติดตามให้ชำระเงิน  และหากพ้นกำหนด แล้วไม่ชำระเงิน  จะต้องส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่ดูแลระบบการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทราบ  เนื่องจากกองคลังจะดำเนินการหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเงินรายได้คณะ  หากมีนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด   เพื่อจะได้ดำเนินการหักเงินจากภาควิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามระบบโครงสร้างเงินรายได้คณะต่อไป.

Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

เรียน คุณพี่ Mali Nilsuwan

พอผมได้อ่านบทความที่คุณพี่ Mali Nilsuwan เขียนก็เริ่มมีความคิดอยากสอบถามขึ้นมา ว่าถ้าผมเรียน ป.โท ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ และก็ทำงานไปด้วย ตำแหน่งเป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะ สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนผันแบบของ ป.ตรี ได้หรือไม่ครับ เพราะว่าบางที เงินเดือนก็ไม่ค่อยเพียงพอสำหรับนำไปจ่ายค่าเทอมครับ หากมีบริการหักจากบัญชีเงินเดือนได้ แบบผ่อนชำระตามภาคการศึกษา เช่น 1 ภาคการศึกษามี 4 เดือน ก็เอา 4 หารค่าเทอมและหักไปจากเงินเดือนทุกเดือนภายในระยะเวลา 4 เดือน ผมว่าก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ป.โท ที่เป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องไปกู้ยืมสหกรณ์มาจ่ายครับ ถือว่าเป็นสวัดดิการที่ดีเลยครับ

ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยมั้ยครับ อิอิ

 

"ใจสั่งมา"

you must log in before you can post a comment.