นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1537
ความเห็น: 0

ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ จัดทำ Road map การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม BSC 4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2555-2558   โดยในแผนฯ ได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ เป็นยุทธศาสตร์ที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบการจัดการการศึกษาให้เป็นสากล  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education Hub  ภายใต้ภาวะการณ์เปิดเสรีของอาเซียน  และขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี

         ดังนั้นเพื่อให้แผนการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอาเซียนมีความต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงกันในระดับปฏิบัติการของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เป็นภาพยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมวาง Road map  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และกำหนดกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอาเซียน

 

          สำหรับการจัดประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ เมื่อวันที่  12  กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
         1.  ระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการกำหนด Road map  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เข้าสู่อาเซียน  และกำหนดกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         2.  สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ไทย  รองรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  วิทยากรผู้มีประสบการณ์ และความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

 

บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ

          1.  ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า  และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประมาณ 100 คน
          2.  ผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา/เทียบเท่า   ประมาณ 100 คน
          3.  ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประมาณ 100 คน


กำหนดการ

 ช่วงเช้า   =  ลงทะเบียน
                 ท่านอธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
                 บรรยาย "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ การเป็น Education Hub ของอาเซียน"  โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ   หงส์ลดารมภ์    
              (ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 


ช่วงบ่าย   = การจัดทำ Work shop / การจัดทำ Road map การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             (เฉพาะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณบดี)

              

          ที่มา : หนังสือกองแผนงานที่ มอ 032/ว 082 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555
    

           และในบันทึกต่อไป จะขอนำประเด็นที่สำคัญ ๆ ที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  ได้ฝากถึงชาว ม.อ. ว่า ให้ดำเนินการค้นหาตัวเอง ว่าเราเก่งอะไร  และเตรียมความพร้อมการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น  เพิ่มการทำวิจัยองค์กร  เพื่อนำไปสู่การเป็น Education Hub ของอาเซียนต่อไป.

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กันยายน 2555 15:06 แก้ไข: 14 กันยายน 2555 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ