นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2439
ความเห็น: 1

คุณคือ "คนสำคัญในองค์กร"

การจ้างในระบบกับการจ้างนอกระบบ

 

 

 

              เมื่อคิดจะ จ้างบุคลากรเพิ่ม ในคณะ/หน่วยงาน  เรื่องที่ควรพิจารณาคือ

              - กรอบภาระงานที่จะให้ปฏิบัติ เป็นอย่างไร    

              - จ้างเนื่องจากมีการขยายกรอบงานที่เพิ่มขึ้นหรือมีกิจกรรม/งาน/โครงการเพิ่มขึ้น     และบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถปฏิบัติในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้  เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายมีมากอยู่แล้ว   

               - จ้างเนื่องจากทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ หรือลาออก 
              
- งบประมาณมีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานเงินรายได้หรือไม่


             ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม การจ้างเพิ่มขึ้น องค์กรย่อมมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นทางเลือกสำหรับองค์กรที่จะจ้างบุคลากรให้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ คือ การจ้างในระบบ หรือจ้างนอกระบบ

              การจ้างในระบบ ในที่นี้หมายถึง  การจ้างบุคลากรได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน  โดยมีสัญญาจ้างเป็นรายปี  และมีกรอบภาระงานที่ปฏิบัติงานชัดเจน  หากมีการปฏิบัติงานได้เกินกรอบภาระงานที่รับมอบหมาย องค์กรอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้ตามสัดส่วน  ซึ่งส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์กรนั้น ๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเงินรายได้    และหากพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานดี  สร้างผลงานที่พัฒนางานในองค์กรได้  ทางเลือกขององค์กรคือ เปิดโอกาสให้พนักงานเงินรายได้เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ซึ่งจ้างในโดยใช้เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน

              การจ้างนอกระบบ ในที่นี้หมายถึง การจ้างบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายในชั่วระยะเวลาหนึ่ง  เมื่องานเสร็จสิ้น สัญญาการจ้างก็สิ้นสุดลง  หรือองค์กรพิจารณาเห็นแล้วว่า บุคคลที่จ้างนี้ มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้   ก็สามารถนำมาบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้   หากมองเห็นแล้วว่า ปฏิบัติงานแบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป  ขาดบุคลากรนี้แล้ว องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้  ก็ไม่จำเป็นต้องนำมาจ้างในระบบเช่นกัน

            นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอีกส่วนหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือ การจ้างในระบบ  บุคลากรได้รับเงินเดือนตามวุฒิและตามตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ  ได้รับเงินประกันสังคมสมทบให้ในฐานะนายจ้าง  และสวัสดิการอื่น ๆ ที่องค์กรกำหนดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน     ส่วนการจ้างนอกระบบ จะเป็นลักษณะการจ้างเหมา เช่น 7,000 บาท/เดือน  ไม่มีค่าประกันสังคมที่ออกให้ในฐานะนายจ้าง  ไม่มีสวัสดิการอื่น ๆ ที่องค์กรกำหนด  สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่องานเสร็จสิ้น

            ดังนั้นองค์กรจะเลือกวิธีจ้างแบบไหน คงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานท่าน   ซึ่งส่วนที่สำคัญคือ งบประมาณ  และมองในอนาคตกับกรอบเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี (ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์)  และหากจำเป็นต้องจ้างแต่เงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ (ไม่มีเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน) ทางออกของท่านคือ ต้องของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาของบประมาณสนับสนุนเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะ

            มีความสุขการทำงานนะค่ะ  และไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบและนอกระบบ หากคุณปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจแก่นายจ้าง "คุณคือคนสำคัญในองค์กร" เช่นกันค่ะ.   บ๊าย บาย

 

  

 

 

 

สร้าง: 18 มีนาคม 2555 13:52 แก้ไข: 18 มีนาคม 2555 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
นิตยา [IP: 192.168.37.180]
19 มีนาคม 2555 09:49
#75976

การบริหารจัดการที่ดี การทำงานเป็นทีม ก็มีส่วนช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจ้างได้เช่นกันค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ