นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1843
ความเห็น: 0

ทิศทางการตั้งกรอบรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

            
            ช่วงนี้หน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี และงบประมาณแผ่นดิน   โดยในส่วนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน มีทิศทางที่สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

           ดังนั้นการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร   ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานได้คุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย และสนับสนุนงานในโครงการใหม่ที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

           นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- สร้างศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็ง

           1)  สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 1 ใน 9   มหาวิทยาลัยที่รัฐบาลประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
          2)  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและศักยภาพหรือโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  ทั้งสาขาเดิมและสาขาใหม่
          3)  สนับสนุนการขยายบทบาทของคณะ/หน่วยงาน ในด้านการวิจัยบัณฑิตศึกษา และการดำเนินงานอื่นๆให้สามารถก้าวไปสู่ Research faculties เพื่อผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย
          4)  ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของ ประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัย ตามระเบียบกองทุนวิจัย

 

-  เสริมศักยภาพและความพร้อมขององค์ความรู้ในศาสตร์ทุกสาขาที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษา

      5)  การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยสนับสนุนให้เกิดการนำการวิจัยเข้าสู่การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
      6)  สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการครูคลังสมอง โดยการส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะห้องปฏิบัติการให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


- สร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก ที่มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

       7)  สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อผลักดันหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดรับกับมาตรฐานหลักสูตรของ  สกอ.ปี 2548 และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  รวมทั้งเตรียมความพร้อมหลักสูตร  International    Program  ในสาขาที่  WTO  เปิดเสรี    เช่น  วิศวะ   ทนายความ  บัญชี       สถาปัตยกรรม    และรองรับโครงการจัดตั้ง University  International College
       8)  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการสอนและการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ     มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง    สร้างนวัตกรรมรวมทั้งมีประสบการณ์จากบรรยากาศในประสบการณ์จริง (สหกิจศึกษา)  มีความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนดีของชาติ   มีจิตสำนึกสาธารณะ  และมีทักษะชีวิต
        9) สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งได้แก่การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ , start up - spin off Company  หรือธุรกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา
       10) สนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสู่ การเป็น  e-university  เพื่อใช้ประโยชน์จาก ICT สู่กระบวนการเรียนรู้และการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนภายใต้สภาวะที่มีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เช่น  e-library,e-learning  virtual  classroom หรือ web  base อื่น ๆ

 

- บริการวิชาการที่เปิดกว้าง ออกสู่ชุมชน และมีการเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย 

        11) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต  และส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน  เพื่อกลมกลืนมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยแท้จริง  ได้แก่จัดโครงการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โรงเรียน   ภาคอุตสาหกรรม
        12) สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ในพื้นที่  8 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ สงขลา  ปัตตานี  ตรัง ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  สตูล  ยะลา   และนราธิวาส
        13) ส่งเสริมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน  และสังคม  โดยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้จริง
        14) สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการวิจัยศักยภาพพื้นที่โดย การศึกษาศักยภาพทรัพยากรระดับจังหวัด การเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/พื้นที่ 

  

- พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงในรูปแบบของ“ระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต”

               15)  สนับสนุนงบประมาณตามแผนการพัฒนาวิทยาเขตที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  เช่น  สนับสนุนงบประมาณเน้นงานที่เป็น Flagship  campus ของแต่ละวิทยาเขต/เขตการศึกษา 
               16)  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละวิทยาเขต  
              
17) สนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ ประสานงาน และสร้างโอกาสการพัฒนาทุกวิทยาเขตอย่างเท่าเทียม  เช่น e- management ,  e-meeting , telemeeting ,  e-budgeting ,    e-document    ฯลฯ


- เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้

               18)  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ และกลไกประกันคุณภาพทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย  และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบที่ 3  เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก
               19)  สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
               20)  ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักนิติธรรม  คุณธรรมมีความโปร่งใส     การมีส่วนร่วม    มีความรับผิดชอบ  และมีความคุ้มค่า
              
21)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายในนอกองค์กร เช่น การจัดทำ UTV  การจัดทำ เว็บไซต์  ฯลฯ
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
                22)  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการลดความขัดแย้งในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามแนวพระราชดำรัส เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา
                23) สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  โดยการร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


- ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน(ASEAN    Community) ASEAN+6 และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

           24) สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการ เป็นมหาวิทยาลัยอาเซียนตามโครงการ Asean Education Hub ของกระทรวงศึกษาธิการ

           25) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก โดยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ASEAN  การยกระดับภาษาอังกฤษของบัณฑิต และการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล

          26) สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย – ไทย : IMT-GT (ด้านเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและการศึกษา)

          27) สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการค้าชายแดนและแรงงานข้ามชาติ  ภาษาวัฒนธรรม  กฎหมาย  การท่องเที่ยว และสาธารณสุขตามแนวชายแดน

               สำหรับในส่วนของคณะ/หน่วยงาน ควรตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วยนะค่ะ

 

created: 13 March 2012 14:09 Modified: 14 March 2012 10:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ