นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3520
ความเห็น: 0

กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้

กระบวนการ และแผนการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปี 2554

 

 

 

                     ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานในแต่ละปี  จะมีกระบวนการดำเนินงานที่เหมือนกันทุกปี  ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/งาน หรือเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551  ก็ตาม   แต่ในการได้มาซึ่งกรอบรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานในระดับคณะ จะมีกระบวนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ซึ่งเป้าหมายขั้นสุดท้ายคือหน่วยงานในระดับคณะ สามารถใช้จ่ายเงินตามกรอบของหน่วยงานที่ได้ตั้งไว้ได้   โดยในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แต่ละปี  หน่วยงานที่มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย จะต้องจัดทำงบประมาณแบบสมดุล    หากหน่วยงานมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย จะต้องยืมเงินรายได้หรือของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (หากหน่วยงานเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ไม่สามารถยืมเงินจากมหาวิทยาลัยได้)   
                การจัดทำงบประมาณในปีที่ผ่านมา จะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สามารถใช้จ่ายเงินได้ทัน ประมาณเดือนกันยายน  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน   แต่ในที่นี้มิได้หมายความว่า จะต้องดำเนินการตลอด 7 เดือนเต็ม  เนื่องจากการนำงบประมาณเงินรายได้เสนอเข้าที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย ก็ต้องตรงกับแผนการประชุมของมหาวิทยาลัยด้วย   แต่อย่างไรก็แล้วแต่ สภามหาวิทยาลัยจะต้องอนุมัติให้สามารถใช้จ่ายเงินก่อนเริ่มปีงบประมาณ
                จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่า  กระบวนการจัดทำงบประมาณภายในคณะ/ภาควิชามีกระบวนการทำงบประมาณหลายขั้นตอน ประกอบกับในเดือนเมษายนของทุกปี  เป็นช่วงของเทศกาลวันหยุดหลายวัน  การดำเนินงานบางส่วนจำเป็นต้องหยุดชะงักไป   นอกจากนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา  ดังนั้นในการจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ 2554  คาดว่าจะดำเนินการเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน 
                 ดังนั้นหน่วยงานในระดับคณะจำเป็นต้องขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด  และเพื่อเป็นการเตรียมแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่เนิ่น ๆ  จึงขอกำหนด ร่าง แผนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของภาควิชา/หน่วยงานดังนี้
 
 

 

                              
  

 


         
สำหรับกำหนดการที่แน่นอน จะต้องมีการประชุมประสานงานกับภาควิชา/หน่วยงานอีกครั้งก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้อย่างจริงจัง  ซึ่งคาดว่าในปีต่อ ๆ ไป  ทางงานนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณเงินรายได้ให้กับทุกหน่วยงานในคณะฯ   ยกเว้น การตั้งกรอบรายรับ และการตั้งกรอบรายจ่ายงบลงทุน  คงจะต้องให้ภาควิชา/หน่วยงานดำเนินการแจ้งกรอบเงินที่แน่นอนให้ทราบตามความเป็นจริงอีกครั้ง    นอกจากนี้กรอบรายจ่ายประจำ ทางงานนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำร่างประมาณการให้คร่าว ๆ เพื่อให้หน่วยงานเพียงแค่ยืนยันตัวเลข คิดว่าคงจะทำให้การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในปี 2554 คงจะดีกว่าปีที่ผ่านมา   ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละครั้งต้องอาศัยหลักการดำเนินงาน
PDCA  มาขับเคลื่อนให้เกิดผลดีทั้งสองฝ่ายค่ะ   สำหรับแผนการปฏิบัติงานแบบคร่าว ๆ นี้เป็นมุมมองของตนเอง คิดว่าจะแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ระดับหนึ่งค่ะ.

 

สร้าง: 18 ตุลาคม 2552 10:42 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2554 21:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ