นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1495
ความเห็น: 1

มหาวิทยาลัยธนาคาร คืออะไร?

มหาวิทยาลัยธนาคาร สถานบ่มเพาะนิสัยการออมของนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวคิดที่จะการปลูกฝังพฤติกรรมการออมให้แก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้นักศึกษามีเงินออมสำหรับการใช้จ่ายในยามจำเป็นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะการวางแผน และการบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาอีกด้วย

สืบเนื่องจาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่มุ่งสร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาบุคคล ในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้อง โครงการ “โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.” จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการด้านการออมของคณะ

“โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.” เป็นโครงการที่ ธ.ก.ส. จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ 2) ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง  3) ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น  4) เสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน  และ 5) ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สำหรับประเภทเงินฝากของธนาคารโรงเรียนจะมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้ ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคาร ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)

แต่เนื่องด้วย “โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.” เป็นการดำเนินการด้านการออมในระดับโรงเรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการปรับเปลี่ยนชื่อในการดำเนินงานโครงการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็น “มหาวิทยาลัยธนาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการดำเนินงานของ “มหาวิทยาลัยธนาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ” นั้น จะมี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่ เป็นสาขาพี่เลี้ยง มีประเภทเงินฝากของมหาวิทยาลัยธนาคารฯ เพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้ ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนในวันทำการของมหาวิทยาลัยธนาคารฯ วันละกี่ครั้งก็ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธนาคารฯ จะเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาพี่เลี้ยงตามข้อกำหนดของการดำเนินงานโครงการ ส่วนบัญชีย่อยของผู้ฝากแต่ละราย มหาวิทยาลัยธนาคารฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคาร ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก ในอัตราดอกเบี้ยเฉพาะเช่นเดียวกับธนาคารโรงเรียน การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากจะกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง คือ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายนของปี สำหรับการดำเนินงานในการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนาคารฯ นั้น นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะเป็นพนักงานให้บริการซึ่งการทำงานจะอยู่ในความควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ของคณะกรรมการและพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาพี่เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้เรียนรู้กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาต่อไป นอกจากนั้นยังช่วยให้นักศึกษาที่มาใช้บริการได้ตระหนักถึงคุณค่าของและประโยชน์ของการออมเงิน มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ มีเงินทุนสำรองยามฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกการวางแผนในการดำเนินชีวิตให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

"มหาวิทยาลัยธนาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ" จะเปิดให้บริการวันแรกในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 -13.00 น. 

โดยมหาวิทยาลัยธนาคาร จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 12.00 -13.00 น. 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2559 09:14 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2559 09:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
12 กุมภาพันธ์ 2559 13:37
#104683

เยี่ยม ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ