นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 19735
ความเห็น: 7

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจหลักในการทำงานนั้นให้พยายามคิดถึงการคุ้มทุน คุ้มค่า และเป้าหมายของการบริหารเวลาคือ เพื่อชีวิตและงาน รวมทั้งเพื่อครอบครัว สำหรับการพัฒนางานประจำต้องอาศัยทั้งการพัฒนางานและพัฒนาคนไปพร้อมๆกัน

จากกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ทางหน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่  22-25 เมษายน 2552  โดยในวันพุธที่ 22 เมษายน  เป็นการประชุมที่ห้อง ทธ. 260  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ รองศาสตราจารย์  ดร. วัลลภ  สันติประชา  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรภายในคณะฯทั้งระดับผู้บริหาร  และสายสนับสนุน  รวม 50 คน  โดยเนื้อหาที่ได้ฟังในวันที่ 22 เมษายนนั้นขอหยิบยกมาให้ได้อ่านกันดังนี้
       
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
(1)  ประกอบด้วยคำหลักๆ ดังนี้
-  เทคนิค  คือ  วิธีการ  ทางเลือกที่หลากหลาย  และเหมาะสม-  บริหาร  คือ  การแบ่ง  การจัดสรร  การให้  การจัดลำดับความสำคัญ
-  ประสิทธิภาพ  คือ  ความถูกต้อง  ถูกใจ  ได้ผล  (ตรงตามเป้าหมาย  เหมาะสมกับเวลา  ค่าใช้จ่าย  ความรู้  ความสามารถ  เทคโนโลยี)           
โดยหัวใจหลักในการทำงานนั้นให้พยายามคิดถึงการคุ้มทุน  คุ้มค่า  และเป้าหมายของการบริหารเวลาคือ  เพื่อชีวิตและงาน  รวมทั้งเพื่อครอบครัว  สำหรับการพัฒนางานประจำต้องอาศัยทั้งการพัฒนางานและพัฒนาคนไปพร้อมๆกัน
 
(2)  ปัญหาของการไม่บริหารเวลาเนื่องจากเวลาในแต่ละวันของคนเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากัน  ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ได้ดีมากน้อยเพียงใด  การไม่รู้จักบริหารเวลาย่อมทำให้เกิดผลเสียและปัญหาต่างๆมากมาย  ดังนี้
-          ความไม่ก้าวหน้าขององค์กร  และบุคลากร-          ใช้เวลาทำงานมาก  ไม่เป็นระบบ
-          ทำงานช้า  ทำงานไม่ทัน  งานคุณภาพไม่ดี-          ทำงานแบบเร่งด่วนในเรื่องที่ปกติ
-          ทำงานซ้ำในแต่ละขั้นตอน
-          เพิ่มขั้นตอนในการทำงาน
-          ไม่มีเวลาพักผ่อน/พัฒนางาน/ตนเองโดยที่การบริหารเวลาที่ดีนั้น  ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับระบบและการบริหารงาน
(3)  ความจำเป็นของการบริหารเวลา           
  
อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากัน  จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆ  แต่ละคนต้องทำงานมากมายในแต่ละวัน  และต้องรู้จักบริหารเวลา  ความจำเป็นในการบริหารเวลามีดังนี้
-          เพื่อความสำเร็จของงานและชีวิต
-          เพื่อการจัดการใช้  ทำให้มีค่าเพิ่มขึ้น  เป็นเงิน  เป็นเกียรติ   เป็นสุข
-          การจัดเวลาเพื่อทำให้ work smart, not work hard
-          สามารถพัฒนางานและตนเองสู่เป้าหมาย
-          ทำงานอย่างมีความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ  ต้อง
-          ทำแผนและข้อมูลการใช้เวลา  ให้เหมาะสมกับงาน  ชีวิต  การพัฒนางาน  การพัฒนาตน  อายุงาน  อายุคน
-          มีวินัยกับการใช้เวลา  พยายามทำงานตามแผน/กำหนดการให้มากที่สุด
-          ตรวจสอบการใช้เวลา  แผน  ผล  ประสิทธิภาพ  และพยายามเตือนตัวเองไว้เสมอว่าทำให้ดีกว่าได้หรือไม่
-          ถ้าเรารู้จักการให้เวลา  จะไม่มีคำว่าไม่มีเวลา
(4)  เทคนิคการบริหารเวลา
Ø     ทำข้อมูลใช้เวลาและขั้นตอนการทำงานทั้งของตัวเองและของระบบ
Ø     วิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้เวลา  ไม่กระทบงานและทำงานได้ดี  มองที่เป้าหมายและความสัมพันธ์ของระบบงาน  คุ้มทุน  คุ้มค่า  เทียบเคียง
Ø     จัดลำดับการใช้เวลาความความสำคัญของงาน  (งานสำคัญ  งานด่วน  งานประจำ  งานพิเศษ  งานพัฒนา  งานส่วนตัว  ปริมาณ  คุณภาพ)
Ø     จัดระบบและกระบวนการใช้เวลา  ทำ to do list, reminder  ตรวจติดตามเป็นปี  ช่วง  เดือน  สัปดาห์  วัน
Ø     วิเคราะห์/ประเมินการใช้เวลา  หาช่วงเวลาทำงานได้ดี/ไม่ดี  ปัญหา  สาเหตุ  (ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  อุปกรณ์  เครื่องมือ)  แนวทางแก้ไข  ทางเลือก  หา/จัดเวลาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
(5)  เทคนิคในการจัดการกับปัญหาที่ทำให้เสียเวลา
1)       เรียนรู้  ทำความเข้าใจ  ติดตามเป้าหมาย  ระบบงาน  ความต้องการและความสัมพันธ์ของงานและองค์กร
2)       วิเคราะห์องค์ประกอบที่จะสามารถทำงานได้ดี  ดีกว่า  อุปกรณ์  เครื่องมือ
3)       เรียนรู้ถึงความรู้  ความสามารถ  ทักษะนิสัย  การทำงานของเพื่อนร่วมงาน  เพื่อนำมาจัดการระบบงานร่วม
4)       เรียนรู้นิสัย  บุคลิก  ลักษณะของลูกค้า  และผู้ร่วมทำร่วมใช้  ช่วยจัดการงานและเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ
5)       เรียนรู้แนวทาง  เครื่องมือ  ช่วยทำงาน  สอดส่องศึกษาว่าที่ไหนมีดีกว่า  เพื่อไปศึกษาดูงาน
(6)  เครื่องมือการบริหารเวลา
§      TQM (Total Quality Management, PDCA)  เป็นระบบ  กระบวนการที่มีการตั้งเป้า  ความสำเร็จให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
§      Strategic planning, SWOT analysis เพื่อกำหนดเป้าหมาย  ทางเลือก  โดยที่ 
ü             Strength  สิ่งที่ทำได้ดี  และทำได้จริง
ü             Weakness  สิ่งที่คิดว่าสามารถปรับปรุงแล้วทำได้ดี  คุ้มค่า  น่าทำ
ü             Opportunity  สิ่ง/สภาพสนับสนุนให้ทำได้  เอาส่วนที่ทำได้ไปใช้ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์
ü             Threat   สิ่งที่เป็นอุปสรรค  และไม่สามารถควบคุมและแก้ไขได้  ต้องปรับตัวให้ทำงานได้และต้องวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริง  ความเป็นไปได้  อนาคต  คู่แข่ง  อยากทำ  ต้องการทำ
§      Balanced Scorecard, BSC เพื่อความรอบคอบ  รอบด้าน  และมีตัววัด (ความถูกต้อง  ความรวดเร็ว  ทันเวลา  ดี  เท่าเทียม)
ข้อคิดของฝากจากท่านวิทยากร (รศ. ดร. วัลลภ  สันติประชา)
1.                   การพัฒนาตนที่ได้ผล  เน้นที่การพัฒนาและปรับแก้ที่ตนเองเป็นหลัก  อย่าผลักให้คนอื่นปรับแก้
2.                   การพัฒนางาน  ต้องคุ้มค่า  คุ้มทุน  คุ้มเวลา
3.                   การพัฒนาคน  คนอื่นทำแทนไม่ได้
4.                   ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  (พอดีกับตน)  สมเหตุสมผล (คุ้มค่า  คุ้มทุน)  มีภูมิคุ้มกัน  (ประกันอนาคต  ความเสี่ยง  และมีทางเลือก)
5.                   ฝึกนิสัยให้ทำงาน 2-3 อย่างพร้อมกันได้  ใช้และเตรียมการใช้เวลาให้คุ้มค่า  อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
6.                   อะไรทำให้เราประหยัดเวลา  ใครทำให้ประหยัดเวลาและพัฒนา  น่าจะแสดงให้รับรู้และขอบคุณ  เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขร่วมกัน
7.                   การอย่าคิดแค่เสร็จที่เรา  แต่ต้องมุ่งเป้าหมายที่ความสำเร็จของงาน 
            
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  คณะผู้เข้าอบรมเดินทางไปยังจังหวัดระนอง  และได้มีโอกาสเข้าฟังธรรมะที่สวนโมกข์  พลาราม  มีสาระสำคัญ  สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1.       การใช้ชีวิตโดยวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียง  โดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง)  ไม่ลุ่มหลงในวัฏสงสาร  อันได้แก่  ราคะ  โลภะ  โมหะ  และโทสะ
2.       ธรรมะที่จะช่วยให้เกิดความสมานฉันท์  คือ  การยอมรับผิด  และการให้อภัย  โดยยึดหลัก  เมตตา  ขอโทษ  ให้อภัย  และอโหสิกรรม3.       การวางตัวให้อยู่เหนือเกมกิเลส  ซึ่งผู้ปฏิบัติได้คือผู้เอาชนะซึ่ง เวทนา (feeling)
4.       การดำรงชีวิตอยู่ด้วยวามไม่พอใจ  จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากมีการสะสมและสร้างความเคยชินเอาไว้  และส่งผลให้มีกำลังกิเลสเพิ่มขึ้น  นำไปสู่การทำลายด้วยคำพูดและการกระทำในภายภาคหน้า
5.       เครื่องมือในการขจัดความไม่พอใจ  เรียกว่า ธรรมะ  4 เกลอ  ประกอบด้วย  (1) สมาธิ  (2)สติ  (3)  สัมปชัญญะ  (4) ปัญญา  โดยมีทานและศีลเป็นองค์ประกอบช่วย  ซึ่งทานคือ  การให้ผู้อื่นมีความสุข  ส่วนศีลเป็นหลักธรรมะที่ทำให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
6.       การไม่ยึดติดในรูป  เวทนา  สันญาณ   สังขาร  วิญญาณ  เนื่องจากเมื่อตายแล้วจะดับไป  ยกเว้นส่วนของจิตที่ยังคงอยู่  ซึ่งเป็นจิตบริสุทธิ์    

เมื่อเดินทางถึงที่พัก ณ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา  จังหวัดระนอง  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการระดมสมองถึงปัญหาที่ทำให้เสียเวลา  โดยสมาชิกในแต่ละคนในกลุ่มต่างก็แสดงความคิดเห็นของตัวเอง  ได้มีโอกาสเปิดใจ  และแสดงความรู้สึก  และร่วมกันเล่นเกม  และทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  ซึ่งในโอกาสต่อไปจะมาเล่าความสนุกสนานในการเล่นเกมพร้อมภาพบรรยากาศให้รับรู้ทั่วกันนะคะ  เพราะบทความนี้รู้สึกจะยาวมากไปแล้ว  เดี๋ยวผู้อ่านจะเบื่อซะก่อน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2552 15:03 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

กลุ่มสีเขียวขอรายงานตัวค่ะ และจากที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ก็ได้ทั้งความรู้เทคนิคการบริหารเวลา การใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันของเรา การทำงานเป็นทีม  อยากให้คณะฯ ได้จัดให้มีการอบรมอย่างนี้ทุกปีค่ะ อาจเป็นสถานที่ใกล้ๆ ก็ได้ค่ะ เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วม

ไปครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้แล้ว  ยังเป็นการสร้างการทำงานเป็นทีม ร่วมด่วยช่วยกัน แถมยังได้พักผ่อน โดอยอาบน้ำแร่อีกด้วยค่ะ

แวะมาให้กำลังใจกับน้องแหม่มจ้า!! สรุปเนื้อหาและภาพกิจกรรมได้ดีค่ะ :)
Bf4192_ma
  • มาทักทาย หลังจากห่างหายไปหลายวัน ด้วยภารกิจจำเป็นที่ต้องเดินทางไปแข่งขันกีฬา สกอ. จ้า
  • สรุปเนื้อหาได้เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ

 

ไปครั้งนี้ อะไรไม่เท่าเกมส์โจรจับ ลองถามน้องบุญกอบ ภาควาริชฯดู

Ico48
tan [IP: 113.53.123.190]
15 ธันวาคม 2552 20:16
#52060
เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วเขียน1-10
(ห้ามโกงเด็ดขาด)

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน
2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้
3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล
4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี
5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือก

อันไหน
6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ
7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้
8. เกิดเดือนอะไร
9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ

---=====อธิษฐาน=====---


*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก
2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น
3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง
4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ
5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่
6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-
เงียบ เย็น
7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน
8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น
พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุก
สนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น
9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ
10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง
1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน
6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์
11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิงเร็ ว
Ico48
พีท [IP: 223.207.97.221]
01 เมษายน 2554 19:52
#64685
ได้ข้อคิดดีจริงๆครับ ขอบคุณมากๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ