นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5329
ความเห็น: 0

การขับไล่แมลงวันแตงด้วยสารสกัดเมล็ดสะเดาช้าง

สะเดาช้างมีคุณสมบัติเป็นสารในการขับไล่แมลงวันแตงได้

                      

  แมลงวันแตง  หรือ Melon Fly (Bactrocera Cucurbitae Coq.)  เป็นแมลงวันผลไม้ชนิดหนึ่งที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก  โดยสร้างความเสียหายให้กับพืชผักมากที่สุด  โดยที่แมลงวันแตงตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มๆ ลงในผลของพืชอาศัย  ไข่มีสีขาว  ลักษณะยาวรีคล้ายเมล็ดข้าวสาร  ไข่มีการฟักตัวเป็นหนอนภายใน 1-2 วัน  ตัวหนอนมีลำตัวบางใสสีขาวหรือสีครีม  มีลักษณะลำตัวเรียวยาวจากด้านหน้าไปขยายออกทางด้านท้ายของลำตัว  ตัวหนอนจะกัดกินเนื้อผลทำให้ผลผลิตมีรอยแผลเน่าอยู่ภายใน  ส่งผลให้แมลงและโรคอื่นๆ  เข้าทำลาย  อีกทั้งแมลงวันแตงยังมีการกระจายอยู่ทั่วไปในสภาพธรรมชาติของทวีปเอเชีย  เป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ  จนมีการควบคุมอย่างกว้างขวาง  ด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี  ไม่ว่าจะเป็นการห่อผลซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องเสียเวลา  และแรงงานเป็นจำนวนมาก  การใช้สารเคมีซึ่งมีข้อเสียคือการที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม  จนมีปัญหาอื่นๆตามมา  การหาสารฆ่าแมลงที่ได้จากธรรมชาติจะมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์  ซึ่งสารสกัดสะเดาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ได้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างขว้างขวางด้านคุณสมบัติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด                        
สะเดาช้างหรือสะเดาเทียม  เป็นไม้โตเร็ว  และมีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  สารสกัดที่ได้จากเนื้อเมล็ดสะเดาช้างมีฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ซึ่งจะมีฤทธิ์ในการขับไล่แมลง  และยับยั้งการวางไข่ของแมลง  ในการศึกษาการออกฤทธิ์ในการขับไล่แมลงวันแตงนี้  คณะวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาช้างที่สกัดด้วย
n-hexane ที่ความเข้มข้น 100,000 มิลลิกรัม/ลิตรขึ้นไป  สามารถขับไล่แมลงวันแตงได้มากกว่าครึ่ง (มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์)  นาน 48 ชั่วโมง  ขณะที่ส่วนแยกย่อยเมล็ดสะเดาช้างด้วย n-hexane ให้ผลในการขับไล่แมลงวันแตงได้เร็วกว่าสารสกัดหยาบ  แต่ออกฤทธิ์นานน้อยกว่า  ทั้งนี้ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการขับไล่แมลงวันแตง  พบว่าสารสกัดหยาบด้วย n-hexane และส่วนแยกย่อยด้วย n-hexane สามารถทำลายแมลงวันแตงได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารสะเดาเลย  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการขับไล่แมลงวันแตงในสภาพแปลงปลูกได้ไม่ต่างกัน              
                
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบด้วย
n-hexane จากเมล็ดสะเดาช้างมีคุณสมบัติเป็นสารในการขับไล่แมลงวันแตงได้  และส่วนแยกย่อยมีฤทธิ์ในการขับไล่แมลงได้เช่นกัน  โดยที่ส่วนประกอบของสารที่มีฤทธิ์ในการไล่แมลงวันแตงได้มากที่สุด  คือ  ส่วนแยกย่อยด้วย n-hexane ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งที่ประกอบอยู่ในส่วนแยกย่อยด้วย n-hexane  ทำให้แมลงไม่เข้าใกล้แหล่งของกลิ่นหรือสัมผัสถูกทำให้หนีออกไป  อย่างไรก็ตาม  สารสกัดด้วย n-hexane จากเมล็ดสะเดาช้างมีสารเคมีสำคัญอยู่หลายกลุ่ม  ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการแยกสารกลุ่มใหญ่ให้ออกมาเป็นกลุ่มย่อยเท่านั้น  คณะวิจัยได้มีข้อเสนอแนะให้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติที่ประกอบอยู่ในส่วนแยกย่อยด้วย n-hexane ของเมล็ดสะเดาช้าง  ซึ่งมีคุณสมบัติในการไล่แมลงได้ดีที่สุด  เพื่อให้ทราบถึงชนิดของสารที่มีคุณสมบัติในการไล่แมลง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้จริง  รวมถึงการศึกษาและทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบด้วย n-hexane จากเมล็ดสะเดาช้างต่อแมลงศัตรูพืชและพืชชนิดอื่นๆ  เพื่อการขยายผลไปสู่การใช้ในภาคเกษตรกรรม 
เอกสารอ้างอิง:สุนทร  พิพิธแสงจันทร์,  สนั่น  ศุภธีรสกุล  และรพินทร์  ยงวณิชชา. 2550. การขับไล่แมลงวันแตง (Bactrocera cucurbitae Coq., Diptera: Tephritidae) ของส่วนแยกย่อยจากสารสกัดด้วย n-hexane จากเมล็ดสะเดาช้าง. ว.สงขลานครินทร์ วทท.,29(5): 1341-1349.
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:06 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.20.165.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ