นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2204
ความเห็น: 11

ภารกิจ (นี้) เฉพาะ (ของใครของมัน)

สำนักประกันคุณภาพ กำหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2550 (เดือนมิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2551)

ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน สำนักประกันคุณภาพได้กำหนดรูปแบบการรายงาน ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  โดยมีผลการดำเนินงานที่ต้องรายงาน 3 ภารกิจ คือ

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน สำนักประกันคุณภาพ ได้กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนน ที่ทุกหน่วยงานสนับสนุนต้องรายงาน จำนวน 15 ตัวบ่งชี้  โดยกำหนดค่าน้ำหนักร้อยละ 40

ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนต้องกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนน ที่สะท้อนถึงภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน จำนวนตัวบ่งชี้จะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยกำหนดค่าน้ำหนักร้อยละ 60

ภารกิจในฐานผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย  แต่ละหน่วยงานจะมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงานนั้น


กองแผนงานได้ประชุมเพื่อจัดทำ SAR ของกองไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 51  โดยในส่วนภารกิจร่วมของหน่วยงาน ได้พิจารณาร่วมกันว่า 15 ตัวชี้วัด ที่สำนักประกันกำหนดนั้น กองดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วแล้วมากน้อยแค่ไหน  และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตัวบ่งชี้ต่างๆ เขียนรายละเอียดผลการดำเนินงาน

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน ไม่เป็นปัญหามากนักในการจัดทำ  SAR  เนื่องจาก มีการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินมาให้เรียบร้อยแล้ว  ปัญหามีอยู่เพียงการเขียนรายงานและหลักฐานอ้างอิงเท่านั้นเอง ซึ่งบางตัวบ่งชี้เราก็สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  แต่ส่วนใหญ่ยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วน  แต่เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีรูปแบบการรายงานลักษณะนี้  เราก็คงต้องรายงานตามความเป็นจริง และค่อยพัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ในปีถัดๆ ไป ซึ่งถือเป็นพัฒนาการในการทำงาน

แต่สิ่งที่ต้องทบทวนกันหลายรอบ คือ การกำหนดภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน เพราะเราต้องกำหนดทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเอง 

แต่ละงาน ซึ่งประกอบด้วย งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน งานแผนงานงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน และงานธุรการ จึงกำหนดภารกิจเฉพาะของงาน โดยพิจารณาจากขอบข่ายที่แต่ละงานได้รับผิดชอบในปัจจุบัน และกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ในลักษณะระดับความสำเร็จของการดำเนินงานนั้น  ยกเว้นตัวชี้วัดที่สามารถกำหนดเป็นเชิงปริมาณได้


การกำหนดภารกิจเฉพาะของงานวิเคระห์และประสานการวางแผน

การกำหนดตัวบ่งชี้
จะพยายามกำหนดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ งานไหนที่สามารถรวมเป็นหัวข้อเดียวกันได้ ก็จะรวมไว้ด้วยกัน เช่น  การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรใหม่ หน่วยงานใหม่ หรือการประเมินผลโครงการพิเศษ ซึ่งงานย่อยๆ เหล่านี้ จะมีขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินเหมือนกัน จึงสามารถรวมอยู่ในหัวข้อตัวบ่งชี้เดียวกัน คือ "กระบวนการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการ" แต่จะไปแตกย่อยรายละเอียดในรายงานผลการดำเนินงาน  ข้อสรุป ตัวบ่งชี้ของงานวิเคราะห์ฯ จึงมีด้วยกัน  4 ตัวบ่งชี้ ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ

  • ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

  • ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  • ระดับความสำเร็จของกระบวนการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการ

  • ระดับความสำเร็จของการจัดทำระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือประกาศ


 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน
สิ่งที่นำมาเป็นหลักในการกำหนดเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้

  • เกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ที่งานวิเคราะห์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ โดยจะดูว่า มีเกณฑ์ข้อไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ฯ เราก็นำมากำหนดเป็นเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เราด้วย

  • ขั้นตอนการดำเนินงานของตัวบ่งชี้นั้นๆ ซึ่งหากเราดำเนินการตามขั้นตอนได้ทุกขั้นตอน งานที่ทำก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • กระบวนการ PDCA  โดยพยายามเขียนเกณฑ์ให้มีครบทั้ง 4 องค์ประกอบ


ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผนกลยุทธ์)
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ

  1. มีการกำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (แผนกลยุทธ์)
   • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
   • การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกัแผนยุทธศาสตร์ชาติ (เป็นเกณฑ์หนึ่งของตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย) (กระบวนการ P- plan)

  2. มีการจัดทำร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีองค์ประกอบครบตามหลักแผนกลยุทธ์ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด และกลยุทธ์ (ขั้นตอน) (กระบวนการ D - do)

  3. มีการนำเสนอร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อประชาคมพิจารณาให้ความเห็น (ขั้นตอน) (กระบวนการ C - check)

  4. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ผ่านความเห็นจากประชาคมฉบับสมบูรณ์ (ขั้นตอน)

  5. มีการเผยแพร่ให้ประชาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   (ขั้นตอน)

  6. มีการประเมินผลและตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนในครั้งต่อไป
   (กระบวนการ A - act)

ซึ่งตัวบ่งชี้อื่นๆ จะมีลักษณะการคิดเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไปแล้ว (รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานงานวิเคราะห์ละประสานการวางแผน)

เมื่อแต่ละงาน กำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อย และดำเนินการเขียนรายงานการดำเนินงานตามรูปแบบที่สำนักประกันกำหนดแล้ว จากนั้นส่งข้อมูลให้ QMR  เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรายงานการประเมินคุณภาพของกองแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2550  สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการรับการประเมินคุณภาพภายใน

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในกองแผนงาน นำโดย รศ.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  เป็นประธาน ได้กำหนดระยะเวลาการประเมินในวันที่  21 ตุลาคม 2551 


เมื่อผลการประเมินแล้วเสร็จ คงจะได้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้เหมาะสมขึ้น


 

สร้าง: 31 สิงหาคม 2551 13:32 แก้ไข: 09 กันยายน 2552 21:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คุณ mandala เขียนได้ชัดเจน และเข้าใจง่ายดีมากค่ะ (ชมกันเองเนอะ)

แต่ขอค้าน เรื่องภารกิจร่วมของหน่วยงาน ที่ คุณ mandala กล่าวว่า ไม่เป็นปัญหามากนักในการจัดทำ  SAR 

ขอบอกว่า มีปัญหามั่กมาก ในการรายงานตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะ เกณฑ์นั้นไม่เหมาะกับหน่วยงานย่อยระดับกอง เกณฑ์ที่ตั้งนั้นเหมาะกับการรายงานระดับมหาวิทยาลัยค่ะ  หลายภาระกิจไม่ได้ทำในระดับกอง

ก้อคงต้องก้มหน้าก้มตา ทำไป บ่นไป เจ้าค่ะ

กองการเจ้าหน้าที่พร้อมรับการประเมิน 3 ตุลาคม นี้เช่นกันค่ะ....ทำไป...บ่นไป..

แต่ก็ทำ  นี่เป็นความน่ารักของคน ม.อ. ค่ะ
ดีกว่า... "ชิมไปบ่นไป.."  อิ...อิ..

วะวะว้าว...สุดยอด (ตาล) เรยพี่ คิคิ สู้ต่อไปนะ ^^v
 • วิฮิ้วว..สู้ๆนะคะ อิมจังจะเป็นกำลังใจให้ ของอิมจังเองก้อมั่ว...ใช้ได้เลยทีเดียว ทั้งของตัวเอง ทั้งของมหาวิทยาลัย มีรับจ๊อบเป็นเลขาไปประเมินกองการเจ้าหน้าที่กับวิทยาเขตตรังอีกด้วย*0*
 • สู้ๆนะคะ ทำไปบ่นไป อิอิ

งานของกองแผนงาน ก็คืองานที่เกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย บางครั้งภารกิจหน่วยงาน กับภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องเดียวกัน จนบุคลากรในหน่วยงานเองรู้สึกสับสน ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นภารกิจของหน่วยงานหรือภารกิจของมหาวิทยาลัย แค่คิดก็เป็นปัญหาแล้วครับ เชื่อว่าหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในหลายๆ กอง ก็จะมีปัญหาเดียวกัน บางครั้งทำไปทั้งๆ ที่มีความขัดแย้งในใจ

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน ไม่เป็นปัญหามากนักในการจัดทำ SAR  ตั้งใจจะบอกเพียง เราไม่ต้องคิดเอง
มันเลยง่ายตรงนี้  แต่ยากอยู่ที่การเขียนรายงาน ด้วยเหตุผลตามที่ผอ.plan  ได้ให้ความเห็นไว้  ต้องขอบคุณค่ะ

เพราะด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุมานั้น สำนักประกันฯใช้เกณฑ์ฯ ที่วัดผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
บางประโยคบางเกณฑ์ เราจึงคิดว่าไม่สอดคล้องกับการทำงานจริงๆ ของหน่วยงานสนับสนุน

หากสำนักประกันเห็นว่า ตัวบ่งชี้ที่นำมากำหนดเป็นภารกิจร่วมของหน่วยงาน ที่หน่วยงานสนับสนุนต้องรายงาน
เกณฑ์บางเกณฑ์น่าจะมีการปรับภาษาให้สอดคล้องกับงานที่หน่วยงานสนับสนุนทำ

ด้วยความที่ การเขียน SAR มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และเกณฑ์บางเกณฑ์วัดยากมาก หรือไม่เคยทำเลย
เลยต้องมีการทำไปบ่นไปบ้าง   ไม่ว่ากันอยู่แล้ว เพราะถือเป็นการระบายอารมณ์นะคะพี่ เมตตา 
และคาดว่าจะมีแนวร่วมเยอะ ไม่เว้นแม้แต่สำนักประกันคุณภาพด้วย  

สำนักประกันก็หัวหมุนไม่แพ้กัน ไหนจะต้องทำ SAR ของมหาวิทยาลัยที่ต้องคอยทวงถามข้อมูลจาก
ผู้รวบรวมข้อมูลให้ได้ครบทุกตัวบ่งชี้ แล้วยังต้องทำ SAR ของตัวเอง  และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในอีก
ยุ่งๆ อย่างนี้ อุโยะจัง กับ อิมจัง ยังเจียดเวลามาแสดงความเห็นให้อีก  ปลื้มใจจริงๆ  สู้ๆ เหมือนกันนะคะ

สำหรับประเด็นของคุณ mbunsong  เกี่ยวกับความคาบเกี่ยวระหว่างงานของมหาวิทยาลัย 
การกำหนดตัวบ่งชี้ในลักษณะ ระดับความสำเร็จ น่าว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในใจได้  เพราะเราเอาผลงาน
ของมหาวิทยาลัยมารวมเป็นเกณฑ์ในการประเมินตัวบ่งชี้ของเราด้วย เมื่อเราทำ แสดงว่า มหาวิทยาลัยก็ทำด้วย

ได้ผลยังไง ถูกหรือผิด  รอดูผลการประเมินกันนะ

Ico48
ปุกปุย [IP: 192.168.100.112]
02 กันยายน 2551 17:42
#35068

ชัดเจน แจ่มแจ้งค่ะ

 

ของสำนักงานอธิการบดี สฏ.

 มีตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มงาน ( 4 กลุ่มงาน) ซึ่งเป็นภารกิจที่เราสนับสนุนคณะที่จัดการเรียนการสอน วึ่งเราเรียกว่าเป็นภารกิจนการขับเคลื่อนงานของวิทยาเขตฯ

และมี ตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจพิเศษ ที่เราต้องการสนับสนุนให้บุคลากรดำเนิน

สมเป็นมืออาชีพจริงๆ ค่ะ ..นับถือ นับถือ .. ^0^

ทำไปบ่นไปนี่เป็นสิ่งที่สมควรทำอยู่แล้วนะครับ บ่นดังๆยิ่งดี เพราะเป็นการแสดงความเห็นที่แย้งไปด้วยประกอบการได้ระบายความอัดอั้นตันใจไปด้วย ไม่เห็นจะผิดปกติตรงไหน

แล้วเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราเห็นชอบด้วยกันทั้งหมดได้

ประเภทไม่ทำไม่บ่นซิน่ากลัวกว่าเยอะ

 • ปุกปุย ภารกิจของสำนักงานอธิการบดี สฏ ช่างน่าสนใจดีแท้
  ทั้งภารกิจของกลุ่มงาน และภารกิจพิเศษ ต้องไปแอบอ่าน SAR ที่สำนักประกันซะแล้ว

 • เจนวดี  ก็เพราะอาชีพนักวิเคราะห์นี่แหละค่ะ เลยได้มานั่งเขียนตัวบ่งชี้
  ซึ่งของคณะวิทย์ก็คงไปได้ด้วยดี เพราะมีผู้บริหารที่เอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด ขอบคุณที่แวะมา

 • พี่ มอนลี่ SAR คณะทรัพย์เป็นยังไงบ้าง แต่น่าว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • ขอบคุณ คุณ คนธรรมดา ที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการพร่ำบ่น 
  ไม่เคยมองในมุมมองนี้มาก่อนเลย  ว่า การบ่นก็เหมือนแสดงความคิดเห็นนั้นเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.85.115
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ