นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5451
ความเห็น: 14

รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน

รู้จักฉัน    รู้จัก    ม.อ.
รู้จักเธอ    รู้จัก    ก.พ.ร.
รวมกัน     คือ     การประเมิน


าก บันทึกรับการประเมิน ได้พูดถึงผลประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2550  ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ที่มาที่ไป
พี่เสือ NovemberRain และน้องเล็ก dankejung  จึงเป็นตัวแทนของหลายๆ คน เข้ามาบอกว่า อยากเห็นบันทึกฮ่ายๆ ที่อ่านแล้วตบเข่าฉาดว่า "อ่อเออออ หมันทำกันพันนี้แหละ ที่เขาประเมิน ประเมินกันฮั้น" 

มาดูกันว่าจะได้ตบเข่า หรือตบอะไรกันแน่ 


ความเป็นมา
ม.อ. จัดทำคำรับรองมาตั้งแต่ปี 2547 (ตามบันทึก ก.พ.ร.2) ซึ่งเป็นไปตามพระราชการบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการจัดเจรจาข้อตกลง เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานรายปี กับหัวหน้าส่วนราชการไว้ล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงดังกล่าวทุกสิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ส่วนหน่วยงาน

ในคำรับรอง ม.อ. จะลงนามกับเลขาธิการสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเป็นคำรับรองของมหาวิทยาลัยฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญา และใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในคำรับรองจะประกอบด้วย ข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน (ตัวอย่าง)


กลไกและวิธีการในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ


ตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรอง
ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการจะแบ่งเป็น 4 มิติ ตามหลัก Balanced Scorecard คือ


แต่ละมิติจะมีตัวชี้วัดมากน้อยแตกต่างกัน ตัวเลขเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย  และแต่ละปีตัวชี้วัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ ก.พ.ร. กำหนด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 60 ตัวชี้วัดย่อย ในขณะที่ปี 2550 มี จำนวน 44 ตัวชี้วัด

แต่การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  จะใช้ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดมีทั้งที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง และที่ ก.พ.ร. กำหนดให้ ซึ่งตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดเองและสามารถเจรจากำหนดเป้าหมายได้จะอยู่ในมิติที่ 1 เท่านั้น ส่วนมิติที่ 2-4 ก.พ.ร. กำหนดทั้งตัวชี้วัดและเป้าหมายมาให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องเจรจาต่อรอง (ตามบันทึก ก.พ.ร.3)การดำเนินงานตามคำรับรอง
มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกลไกและวิธีการจัดทำคำรับรอง โดยแต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลากำกับตามปฏิทินที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด หากไม่สามารถจัดส่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถูกปรับลดคะแนนการดำเนินงาน โดยเฉพาะรายงานผลรอบ 12 เดือน ต้องส่งให้แล้วเสร็จในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนน

ในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามนิยามและรายละเอียดในคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กำหนดขึ้นมา ว่าจะเก็บข้อมูลในลักษณะใด อย่างไหนนำมานับได้ อย่างไหนนับไม่ได้ โดยแต่ละตัวชี้วัดจะมีรองอธิการบดีฝ่ายๆ และหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆ และประสานงานกับคณะวิชาในการรายงานข้อมูล (ตามบันทึก ก.พ.ร.1)


การประเมินผล
สำนักงาน ก.พ.ร. จะมาประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2 ช่วง คือ รายงานรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน โดยวัตถุประสงค์ของการประเมินทั้ง 2 รอบ แตกต่างกัน

  • รอบ 6 เดือน  ประเมินความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล และ ความเข้าใจในนิยามของตัวชี้วัด
  • รอบ 12 เดือน ประเมินสัมฤทธิผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง ตามข้อมูลที่รายงาน

ในปี 2550  ผลการประเมินก็เป็นไปตามที่กล่าวไว้ใน บันทึกรับการประเมิน


แต่ยังอาจจะมีคำถามตามมาอีกว่า แล้วการประกันคุณภาพ (QA) มีอะไรเกี่ยวข้องกับ ก.พ.ร.

ในปี 2547 - 2548 การจัดทำคำรับรองก.พ.ร. จะไม่เกี่ยวข้องกับ สมศ. เนื่องจาก ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดเอง  แต่ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ว่าจ้างให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคำรับรองฯ และติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

สมศ. จึงเลือกตัวชี้วัดบางตัวมาเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 1 ด้วย โดยกำหนดเป็นหนึ่งตัวชีวัดใหญ่ๆ คือ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา และประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยๆ จำนวน 16 ตัวชี้วัด

ในขณะเดียวกัน  สมศ. เล็งเห็นว่า ตัวชี้วัดในมิติอื่นๆ มีความสำคัญกับระดับคุณภาพการศึกษาด้วย จึงนำประเด็นตัวชี้วัดในคำรับรองฯ ไปกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านต่างๆ ทั้ง 9 ด้าน

ขณะนี้จึงดูเหมือนว่า ข้อมูลจะเป็นตัวเดียวกัน  เพียงแต่ ประกันคุณภาพจะมีตัวชี้วัดมากกว่า ก.พ.ร.  แต่เนื่องจาก ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน  จึงยังอาจเป็นปัญหาในการรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยพยายามปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


ทุกท่านรู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมินที่เกี่ยวกับ ก.พ.ร. เพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่า


และพอจะบอกได้หรือยัง ว่าจะตบเข่าฉาดๆ อย่างถูกใจ หรือตีเข่าชกอกพร้อมกุมขมับ ... ไม่เข้าใจเลย ...55

ปล. คลิกรูปภาพ เพื่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สร้าง: 13 มีนาคม 2551 16:13 แก้ไข: 09 กันยายน 2552 21:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

     ชื่อน่าสนใจ เลยขอเข้ามาเม้นเป็นคนแรก แต่เรื่องเนื้อหา นู๋ตาลขออ่านก่อนนะคะ (สมองยิ่งเสื่อมๆอยู่ด้วย คงต้องใช้เวลา)

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

อย่างนี้ต้องตบกันหน่อยแล้วววว ---

ตบรางวัลจ้ะ (อิอิ)
หนีก่อนนะ เดี๋ยวมาตบต่อ ;-)

ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ เลยไม่รู้การประเมิน แต่อ่านแล้ว ขอไปร่ายมนต์กับสายน้ำจันทร์ก่อนนะค้าบ แล้วจะมาบอกว่าเริ่มรู้จักม่าย เพราะคงต้องอ่านอีกสองรอบ กว่าจะตอบได้ 555

สำหรับทุกท่านที่เข้ามาฝากข้อความไว้ อย่าลืมกลับมาตอบคำถามนะคะ

อ่านแล้ว "รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน" มากขึ้นหรือเปล่า

 

 

 • หยบมาแล "รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน"  ตามพวกพี่ ๆ กันฮิดนึงค่ะ
 • พี่เสือ NovemberRain จะตบรางวัลแล้วหรอ ตอบเข่าก่อนจิ น้องอีได้ตบตามค่ะ คิก คิก คิก
 • พี่แป้น ยามเฝ้าshare น้องเห็นด้วยเลย ==>ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ เลยไม่รู้การประเมิน จึงเป็นที่มาให้เกิดบันทึกนี้ขึ้นมาเพื่อรอให้น้องตบเข่าฉาด  แต่พี่อาร์ mandala ก็ทิ้งท้ายไว้ให้น้องมีทางเลือกอยู่หน่อยนึงว่า จะตบเข่าฉาดๆ อย่างถูกใจ หรือตีเข่าชกอกพร้อมกุมขมับ ... ไม่เข้าใจเลย ...55  ==> น้องขอหยบไปร่ายมนต์กับสายน้ำจันทร์ด้วยคนก่อนนะคะ แล้วน้องจาหยบมาตอบพี่อีกที เหมือนกันค่ะ อิอิ

คิก คิก คิก

น้องเล็กเอง 8-)

ปล. พี่เสือ พี่แป้น หยบมาตอบเร็ว ๆ นะ น้องอีได้รอตบเข่าฉาดพร้อมกัน คิก คิก คิก อีก 3 ที ฮ่า ๆๆ

 • ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากรับผิดชอบข้อมูลหน่วยงานกลางทั้งสองเรื่องคือทั้ง ประกันฯและกพร.ในส่วนความแตกต่างอีกอย่างคือ นิยาม ความหมายในบางตัวบ่งชี้ก็มีความแตกต่างกันด้วย
 • ดั้งนั้นใน 1 ตัวบ่งชี้จะต้องชัดเจนในตัวเดี่ยวกัน ว่าอะไรที่จะรายงานกพร. อะไรรายงาน ประกันฯนะคะ นอกจากกรอบเวลาที่แตกต่างแล้วนะคะ
 • ในบางตัวบ่งชี้นะคะที่แตกต่างกันคะ
 • การจองหอพักผ่าน website ก็ทำพันธะสัญญาไว้กับ ก.พ.ร. เช่นกันค่ะ

น้องอาร์สรุปได้ดีค่ะ อ่านแล้วมองเห็นภาพ เนื่องจากคลุกอยู่วงใน ถ้าไม่เห็นภาพคงถูกปลดแน่

แต่อยากจะบอกว่ารู้จักฉันดี แต่ไม่รู้ว่าเธอๆทั้งหลาย ที่มาประเมินทำมั้ยจึงมีหลายหน่วยงานนัก แสดงให้เห็นว่าระบบราชการไทยยังทำงานทับซ้อนกันมาก แม้แต่เรื่องประเมินยังมีเจ้าภาพหลายเจ้า เปลืองทั้งงบประมาณและทรัพยากรของทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน

ที่เขียนนี้ ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับระบบประเมิน มั่นใจว่าการประเมินช่วยให้เกิดผลดีมากกว่าเสีย แต่ถ้าปีนึงต้องถูกประเมินหลายอย่าง ทำรายงานประเมินตนเองหลายเล่ม หลากหลายรูปแบบ ตามแต่ใจเจ้าภาพแต่ละเจ้ากำหนด ขึ้นอยู่กับว่าใช้ตำราสำนักไหน เราผู้รับการประเมิน ไม่มีตัวเลือก รับการบังคับเข้าประเมินทุกเจ้าที่สั่ง อ้าง มติ ครม.บ้าง พรบ.บ้าง ฯลฯ

บ่นเสร็จ ก้อก้มหน้าทำต่อไป ชีวิตจะเป็นสุขต้องได้ทำงาน จริงมั้ยคะ

แวะเข้ามาอ่านหลายครั้งแล้วค่ะ ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ สงสัยหัวจะทึบ จึงรู้สึกนับถือคนที่ทำงานด้านนี้จัง ว่าเก่งจริงๆ ค่ะ

 • น้องเล็ก dankejung ไม่ต้องเครียดค่ะ อ่านสบายๆ อ่านจบตอบก่อนก็ได้ ไม่ต้องรอพี่ๆเค้า

 • พี่อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา  กับ พี่ อัมพร ถือเป็นคนวงใน มองหน้าก็รู้ใจ  แถมยังมาให้ข้อมูลดีๆ
  เพิ่มเติมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 • การจองหอพักผ่าน website ยังคงเป็นพันธะสัญญาของ ก.พ.ร. ปี  51 อยู่อีกนะคะ แต่ครั้งนี้
  จะวัดกันที่การรักษาระยะเวลาการให้บริการได้เท่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิมค่ะ

 • ผอ. plan ถึงขนาดปลดเลยหรือคะ ถ้าไม่เห็นภาพ แต่ถือว่าเห็นภาพชัด จากคำว่า "สรุปได้ดี"
  เรื่องการประเมินซ้ำซ้อนนี่ สกอ. ก็เคยพูดไว้ว่า ขณะนี้ สกอ. มาประเมินมหาวิทยาลัยแล้ว
  ต่อไปก็อาจใช้การรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยต้องรายงานต่อ สกอ. นำไปใช้ใน
  การประเมินผลของ สมศ. ไปเลย  แต่ตอนนี้ยังคงเป็นข้อเสนอที่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ

 • แมงปอ แค่อ่านแล้วเข้าใจว่า การประเมินของ ก.พ.ร. ทำอย่างไร ก็พอแล้ว ไม่ต้องถึงขนาดทำได้
  ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียนบันทึกนี้แล้ว  ส่วนเรื่องเก่งไม่เก่งนี้ อยู่ที่ว่าใครถนัดอะไรมากกว่า
  เพราะถ้าให้อาร์ไปทำตลาดเกษตรก็คงไม่ดีเท่าที่แมงปอทำอยู่ค่ะ  ยังทึ่ง แมงปอ เรื่องนี้อยู่เลย

คร๊าบพี่คร๊าบ...ผ้ม (พอจะ) รู้แล้วคร๊าบ

555....

น่ารักมากมาย...ผู้หญิงคนนี้

แรงจูงใจอยู่ไหน ช่วยตามหา ให้ผมหน่อยครับพี่น้อง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ