นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5651
ความเห็น: 18

ตัวชี้วัดในแบบของเรา

จาก บันทึกนักวิเคราะห์ ได้พูดถึงกลยุทธ์การทำงานของกองแผนงานเพื่อรับมือกับความคาดหวังในการเป็น "สมองของมหาวิทยาลัย (Think Tank)" สิ่งที่เราให้ความสนใจมากที่สุด คือ การพัฒนาระบบตัวชี้วัด (KPIs) ของกองแผนงาน  ด้วยเหตุผลหลัก คือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกองแผนงาน รวมทั้ง เพื่อใช้ในการรายงานผลการประกันคุณภาพ


เมื่อพูดถึงตัวชี้วัด สิ่งที่อยู่ในความคิดของทุกคน คือ ตัวชี้วัดที่แสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ จำนวนผลงานตีพิมพ์ จำนวนผลงานวิจัย จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ จำนวนการให้บริการวิชาการ  จำนวนโครงการศิลปะวัฒนธรรม 


ทุกคณะ/หน่วยงานต้องนำตัวชี้วัดเหล่านี้ไปวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อ ระบบ KPIs ซึ่งในปี 2551 จะบูรณาการเข้ากับประกันคุณภาพ รวมกันเป็น 104 ตัวบ่งชี้


แต่หน่วยงานสนับสนุนซึ่งไม่ได้มีภารกิจหลักตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด  เราดำเนินการอย่างไรเมื่อต้องกำหนดตัวชี้วัด ที่สะท้อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


สิ่งหนึ่งที่ประสบและเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากภายในกองเมื่อเริ่มคิดตัวชี้วัด คือ การเลือกผลงาน เพราะมีความสับสนระหว่างการเป็นผลงานของมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานที่เกิดจากการดำเนินงานของกองแผนงาน


ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุด แผนกลยุทธ์ แน่นอนว่า การมีแผนกลยุทธ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของมหาวิทยาลัย  ในขณะที่การได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล จัดทำแบบร่าง ประมวลและสรุป จนกลายเป็นรูปเล่มแผน  เป็นหน้าที่ของกองแผนงานที่ต้องดำเนินงาน แล้วกองแผนจะนำส่วนไหนมาเป็นตัวชี้วัดของเรา


บทสรุปสุดท้ายในครั้งนั้น คือ ให้ยึดภารกิจที่กองและงานดำเนินงาน เป็นหลักตั้งต้นในการคิดตัวชี้วัด  และกำหนดวัตถุประสงค์ของกองและของงานออกมา เพื่อดูว่าทำงานนี้แล้วได้อะไร  จากนั้นกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย


เหตุผลที่เลือกวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งในคิดตัวชี้วัดนั้น เพราะเห็นว่า วัตถุประสงค์จะเป็นตัวบอกจุดมุ่งหมายของการทำงาน ซึ่งเมื่อเรารู้จุดมุ่งหมาย ก็ทำให้สามารถบอกได้ว่า เราต้องการอะไร และสามารถวัดผลงานจากสิ่งที่ต้องการได้
(การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการดำเนินงาน ทั้งนี้อาจใช้หลักคิดแบบเหตุผลสัมพันธ์ได้ ซึ่งได้เขียนไว้แล้วในบันทึกนี้)


ในที่สุดเราก็ได้ ตัวชี้วัดในแบบของกองแผนงาน แบบที่ 1  ขึ้นเพื่อประกอบการทำงาน และใช้ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปี 2547 - 2548 แต่ทั้งนี้ จากผลการประเมินทั้งสองครั้งคณะกรรมการยังมีความเห็นว่า ตัวชี้วัดที่กำหนดยังไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง


จากผลการประเมิน ทำให้กองแผนต้องปรับตัว และพัฒนาตัวชี้วัดให้เป็น ตัวชี้วัดในแบบของเรา  ที่สามารถวัดได้จริง   ทำได้จริง   และสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงให้ได้  โดยตอบคำถามว่า กองแผนงานจริงๆ แล้วหน้าที่หลักคืออะไร

  • กองแผนงานมีหน้าที่ในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น และนำเสนอข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ อาทิ ด้านแผนงาน ด้านงบประมาณ ด้านวิจัยสถานบัน หรือด้านสารสนเทศ (เท่านี้จริงหรือ)

  • ผลผลิต (0utput) ของกองแผนงานหลักๆ คือ บทวิเคราะห์ ในขณะที่งานวิจัยสถาบันจะมี จำนวนผลงานวิจัยสถาบันเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ชัดเจน


ภาพเริ่มฉายชัดขึ้นเมื่อเรารู้ว่า ผลผลิตของเราคืออะไร และการที่จะได้ผลผลิตต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการอะไรบ้าง ซึ่งหากเราสามารถกำหนดตัวชี้วัดในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ก็น่าจะการันตีความมีคุณภาพได้ 


ในที่สุดเครื่องมือที่เลือกนำมาใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดครั้งใหม่นี้ คือ การกำหนด KRAs ( Key Responsible Areas) เป็นการกำหนดขอบเขตภาระหน้าที่ และกำหนด KPIs เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานขององค์กรหรือบุคคลใน KRA แต่ละด้านเป็นอย่างไร


ในที่สุด ตัวชี้วัดในแบบฉบับของกองแผน แบบที่ 2 ก็แล้วเสร็จ และนำเสนอในการประเมินคุณภาพภายในปี 2549 - 2550


ผลพลอยได้จากการนำ KRA  มาใช้ คาดว่าจะสามารถนำเกณฑ์การประเมิน มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน
ระดับบุคคลได้  กองแผนจึงกำลังดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ระดับกอง /งาน และบุคคล เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


การได้มาซึ่งตัวชี้วัดของหน่วยงานสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน ย่อยแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับภาระงานของหน่วยงาน   แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์สุดท้ายที่เหมือนกัน คือ ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของหน่วยงาน 


ตัวชี้วัดที่ได้อาจยังตอบโจทย์ได้ไม่ทั้งหมด แต่มันดีตรงที่มีการเริ่มต้น ซึ่งกองแผนงานยังคงต้องพัฒนาต่อไป  เพื่อหาตัวชี้วัดในแบบของเรา ที่เหมาะสมกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และการเป็น Think Tank ของมหาวิทยาลัย

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2551 12:54 แก้ไข: 09 กันยายน 2552 21:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Ikkyu (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
20 กุมภาพันธ์ 2551 14:39
#21288
หน้าที่หลักจริงๆ ที่ผมพอจะประมวลได้ของทุกงานในกองแผน ตอนนี้คือ หน้าที่ประสานงาน กับหน้าที่วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล/สารสนเทศ?

พันธกิจกองแผนงาน 
  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารประสานงานและให้คำปรึกษาชี้แนะ  แก่คณะ/หน่วยงาน ในการกำหนดกรอบนโยบาย การจัดทำแผน การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ  โดยมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปในเชิงรุก มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีการวิจัยสถาบัน และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมต่อการใช้งานและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายสูงสุด 

ตามพันธกิจมีตัวชี้วัดหรือไม่ แล้ว Think Tank จะวัดก่อนหรือทำให้เป็น Think Tank ก่อน?

(ส่วนตัวคิดว่า เหมือนเราติดอยู่ในกรอบอะไรสักอย่าง)

พยายามทำเคพีไอของ สนข.สฎ อยู่ค่ะ

ฉบับที่แล้ว เราทำและประเมินผลระดับกลุ่มงาน  พอประเมินผลเราจึงพบว่าเคพีไอของเรามีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า  ทำอย่างไรให้สะท้อนการทำงานของแต่ละหน่วยได้  

ระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างพัฒนาเคพีไอและรูปแบบการประเมินผลตามเคพีไอที่จะแสดงให้เห็นถึง process ด้วย

ถ้าหน่วยงานสนับสนุนมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้อย่างจริงจัง  น่าจะดีนะคะ   บางทีปุกปุยก็ตันๆดันไม่ค่อยไหวค่ะ......

Ico48
PumPui (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
20 กุมภาพันธ์ 2551 16:00
#21302

      ยังไม่เห็นการประเมินว่าเราได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดขึ้นหรือไม่ ซึ่งถ้ามีการประเมินกันอย่างจริงๆ จัง ผลน่าจะออกมาเป็นรูปธรรมกว่านี้   

       และตามพันธกิจกองแผนงาน  ที่น้อง  Ikkyu ได้กล่าวไปแล้ว "ประสานงานและให้คำปรึกษาชี้แนะ  แก่คณะ/หน่วยงาน ในการกำหนดกรอบนโยบาย การจัดทำแผน การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ" แต่ตามตัวชี้วัดในแบบฉบับของกองแผน แบบที่ 2 เรายังไม่มีตัวชี้วัดไหนมาวัดการให้บริการของเรา มีตัวชี้วัดไหนมาวัดว่าในวันๆหนึ่งเราให้คำปรึกษาแก่คณะ/หน่วยงานไปกี่เรื่อง มีการนำคำปรึกษาไปใช้อย่างไร (ในเมื่อเรากำหนดให้การประสานงานและให้คำปรึกษาชี้แนะเป็นพันธกิจหลักของเรา)

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
20 กุมภาพันธ์ 2551 16:31
#21315

แวะมาเชียร์รอบแรกก่อนนะน้องอาร์..เดี๋ยวค่อยมาอ่านเอารายละเอียดอีกที..

คิดถึงนะจ๊ะ..

มันก็ยัง งง งง อยู่นะครับ

แค่แวะมา (^_^) ก่อน

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
20 Febuary 2008 20:49
#21347

กลับมาอ่านรอบสอง พอดูพันธกิจกองแผนงานที่ Ikkyu ใส่ไว้ให้ ก็มีความรู้สึกว่างานของกองแผนงานนี้เป็นงานใหญ่นะ เพราะต้องมีข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจ/กำหนดกรอบ/จัดสรรทรัพยากร แถมยังมีการติดตามประเมินผลด้วย ดูๆ แล้ว ไม่ง่ายนะเนี่ย

ตัวชี้วัดจริงๆ ถ้าพันธกิจชัด เป้าหมายชัด ตัวชี้วัดไม่น่าจะห่างไกล ปัญหาคือ พันธกิจชัดหรือเปล่านี่สิเนอะ..ยากจัง..

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 กุมภาพันธ์ 2551 14:40
#21489

ประมวลความคิดเห็นจากข้างบน มีประเด็นที่กองแผนงานต้องนำไปคิดต่อ คือ

 • หน้าที่หรือภารกิจที่กองแผนกำหนด ครอบคลุมครบถ้วนหรือยัง (Ikkyu , PumPui)

 • พันธกิจที่กำหนดมาถูกต้องจริงหรือ  หรือต้องมาทบทวนกันใหม่  เพราะหากเราคิดผิดตั้งแต่แรก 
  สิ่งที่ตามมาก็ไม่ตอบคำถามได้อย่างแท้จริง (เหมือนเดินหลงทาง ยิ่งเดินยิ่งลึกหาทางออกไม่เจอ) (Kon1Kon)

 • หากภารกิจถูกต้องแล้ว ตัวชี้วัดที่กำหนดตอบทุกโจทย์ของภารกิจหรือไม่ (Ikkyu)

 • ควรมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น (PumPui)

 • อาจมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางร่วมกัน  (ปุกปุย)

 • ไม่แน่ใจว่าคุณ คนธรรมดา งงที่ผู้เขียนบันทึก หรืองงว่าตัวชี้วัดของหน่วยงานสนับสนุนควรเป็นอย่างไร 
  ยังไงช่วยเข้ามาไขข้อข้องใจอีกรอบนะคะ

ยังรอความเห็นจากทุกๆ ท่านที่เข้ามาอ่านบันทึกนี้ เพื่อจะได้มีการต่อยอด
และนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดที่ถูกต้องเหมาะสมของหน่วยงานสนับสนุน
อันส่งผลต่อความสำเร็จของงานและความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

Ico48
mbunsong (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 กุมภาพันธ์ 2551 20:57
#21529

เราทำ KRA สำเร็จกันแล้วครับ เพียงแต่ว่า ผลในทางปฏิบัติ เราเจอปัญหาดังนี้

 • KRA แต่ละหัวข้อ เมื่อนำมาเขียนรายงานผลการปฏิบัติ ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และผลการปฏิบัติงาน .. สร้างความยุ่งยากต่อการเขียนในงานแต่ละชิ้น .. และส่งผลต่อผลการประเมิน
 • จากการที่มันเพิ่มความยุ่งยากในการทำงาน มีผลทำให้.. การดำเนินการอ่อนล้า อ่อนแรง ที่จะผลักดันกันต่อไป ..
 • อาจจะต้องมีการทบทวนกันใหม่ว่า จริงๆ แล้ว งานของนักวิเคราะห์หรืองานแต่ละชิ้น ต้องการประเมินกระบวนการ หรือผลงาน ... กันแน่! 
Ico48
Ikkyu (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
22 กุมภาพันธ์ 2551 08:51
#21553
หน้าที่หรือภารกิจที่กองแผนกำหนด ครอบคลุมครบถ้วนหรือยัง
++ แล้วจริงๆ กองแผนงานควรทำอะไร ตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบได้น่ะครับว่าครอบคลุมหรือไม่ แล้วใครจะเป็นผู้ที่บอกว่ากองแผนควรทำอะไร ถ้าเรายึดแค่จุดเริ่มต้นของกองแผนว่าต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมแล้ว เราก็จะอยู่ที่เดิมตรงนั้น หากเรามองสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต จุดเดิมของเรายังใช้ได้อยู่หรือไม่ เราต้องปรับเปลี่ยน หรือเพิ่ม-ลด บางพันธกิจ หรือไม่

หากภารกิจถูกต้องแล้ว ตัวชี้วัดที่กำหนดตอบทุกโจทย์ของภารกิจหรือไม่
++ ทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะมีแกนของมันครับ ส่วนอื่นที่ประกอบขึ้นมาเราน่าจะจัดลำดับความสำคัญในแต่ละสถานการณ์ได้ ครับ

งง ไหมครับ อิอิ ผมก็เริ่ม งงๆ
Ico48
ภูเก็ต [IP: 192.168.100.112]
22 กุมภาพันธ์ 2551 08:59
#21557

แวะเข้ามาทักทายค่ะพี่อาร์

 

คณะเทคโนฯ ยังไม่เคยทำ KPIs ของสายสนับสนุนเลยค่ะ  ยังประมวลผลไม่ได้  แต่ที่คิดอยู่คือถ้าใช้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปัจจุบัน  คิดว่าไม่สามารถวัดการดำเนินงานของสายสนับสนุนได้  ซ้ำซ้อนกับภารกิจที่เป็นเล่มของคณะค่ะ แวะมาอ่านเพราะเป็นแฟนคลับพี่มันดาลาค่ะ

พี่อาร์ สู้สู้

ปุ๊เป็นกำลังใจให้เสมอ

พร้อมมอบเพลงให้ 1 เพลง

กด ฟังเพลง

Ico48
ชุติเทพ [IP: 192.168.100.112]
22 กุมภาพันธ์ 2551 14:59
#21665

ขออนุญาต share ความคิด :

การกำหนดตัวชี้วัดที่ดีจะต้อง SMART

S -Specfic มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

M-Measurable สามารถวัดได้

A-Achievable สามารถจะดำเนินการให้บรรลุผลได้

R-Realistic มีความเป็นจริง

T-Timely  มีเวลากำหนดชัดเจน

การกำหนดตัวชี้วัดจะต้องสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ (พันธกิจหลัก) ทัั้งนี้การวัดผลสำเร็จอาจจะวัดตั้งแต่กระบวนการทำงาน  และวัดจากผลงานที่แล้วเสร็จ

ค้างไว้ก่อน ค่อยตอบเพิ่มเติมนะครับ 

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
23 กุมภาพันธ์ 2551 12:51
#21807

ประมวลความเห็น 2

 • KRAs ของแต่ละงานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ภาระงานที่รับผิดชอบ  และในการประเมินผลขึ้นอยู่กับแต่ละงานว่าจะเลือกประเมินอย่างไร
  mandala อยู่งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน จากการประชุมภายในงานเลือกที่จะประเมินผลของงานทุกกระบวนการ แต่ในระดับบุคคลเลือกประเมินเฉพาะ กระบวนการสุดท้ายดู output 
  คุณ mbunsong อยู่งานวิจัยสถาบัน เลือกที่จะประเมินทุกกระบวนการ

 • คงต้องมีการทบทวนในภาพรวมของแต่ละงานว่าจะประเมินผลอย่างไรให้เหมาะสม

 • ประเด็นในการพิจารณาภารกิจของกองแผนต้องพิจารณาสิ่งที่ควรจะเป็นของกองแผนงาน หรือว่าต้องกับไปดูความคาดหวังที่ท่านอธิการบดีมอบให้อีกรอบ (Ikkyu )

 • ความ SMART ของตัวชี้วัด เป็นประเด็นที่ต้องนำไปพิจารณา (ชุติเทพ)

 • ตัวชี้วัดของคณะกับของกลุ่มงานสนับสนุนไม่เหมือนกันแน่นอน  โดยสายสนับสนุนจะทำภาระกิจในส่วนการสนับสนุนให้ตัวชี้วัดของคณะบรรลุผล (สุธิษา )

 • ขอบคุณกำลังใจจากน้องจากภูเก็ต (มาส่งเสียงแล้ว ครั้งต่อไปอย่างลืมส่งชื่อด้วยนะคะ)

 • เพลงของน้องปุ๊ กลบแสงดาว เพราะมากค่ะ เป็นกำลังได้อย่างดี

 

ขอบคุณทุกท่านที่เขามาชม และยังรอความเห็นเพิ่มเติมอยู่นะคะ

 

 

 

Ico48
plan (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
24 กุมภาพันธ์ 2551 13:33
#21898

ขอเข้ามาร่วมแจมด้วยคนนะคะ อาจช้าไปนิด แต่คิดว่าคงจะยังไม่สายเกินไป

อย่างที่คุณ mbunsong ว่า เรากำหนด KRAs หลักของงานแล้ว
โดยคิดร่วมกันว่าจะวัดเชิงปริมาณ ในเรื่อง ความถูกต้อง ครบถ้วน
วัดเชิงคุณภาพ ในเรื่อง ทันเวลา

เพื่อขยายความทรงจำ ขอย้อนไป ณ วันนั้น วันที่เรานั่งทำ KRAs ร่วมกัน
วันนั้นถ้าจำไม่ผิด เราพยายามสรุปภาพรวมของงานทุกงานว่า
กระบวนการทำงานของเรา มี 3 ขั้นตอน คือ
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ในงานที่ได้รับมอบหมาย) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
2. ทำการสรุป /วิเคราะห์ /ประมวลผลข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น
3. นำเสนอผลการสรุปวิเคราะห์  พร้อรายงานได้ทันเวลา ตรงความต้องการของลูกค้า
ทั้งนี้และทั้งนั้น สรุปว่าเราจะวัดที่ process ก่อน เพราะทั้งหลายทั้งปวงตรงนั้นเราเป็นผู้กำหนดและกระทำด้วยตัวเอง

แล้วเมื่อถึงวันที่ เรารับการตรวจประเมิน QA เราถูกมองว่า
ผลลัพธ์ของ output และ outcome เป็นตัวชี้วัดของเราด้วย
นั่นหมายถึงว่า
ผลของการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ทำให้ การบรรลุ vision ของ ม.อ. สำเร็จตามเป้าหมาย
หรือผลของการจัดทำคำของบประมาณ ที่ทำให้ม.อ.ได้รับงบประมาณตามแผน / คำขอ
ควรเป็นตัวชี้วัดของเราด้วย

เราในที่นี้หมายถึงกองแผนนะคะ ไม่ใช่ใครอื่น

ขอจบ ณ ตรงนี้ก่อนค่ะ ขอฟังความเห็นท่านอื่นบ้าง เพื่อจูนหามุมมอง KPIs ของเราให้ตรงกัน และหยุดดูว่าเรากำลังพูดคนละเรื่องเดียวกันหรือไม่

              มาแว้ว...ตามคำเรียกร้องให้ช่วย comment   แต่อาจจะช้าไปมากกกๆๆๆๆๆๆๆ  ประกอบกับไม่เชี่ยวชาญนัก     จึงขอกล่าวตามที่ได้รับทราบมาบ้างแล้วกันนะคะ

            เท่าที่ทราบมาตามทฤษฏี  มีนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ในคู่มือการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้วยเครื่องมือ  PART(Performance  Assessment  Rating Tool)ความว่า  ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานนั้นอาจวัดได้  3  แบบ  คือ

      -Process     Indicator

      -Output    Indicator

      -Outcome     Indicator

ดังนั้นการเขียนตัวชี้วัด"ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน"จะต้องระมัดระวังเรื่องที่มาของการวัด  กล่าวคือ

1.ถ้าพิจารณาแล้วว่าความสำเร็จเกิดจากการวัดความคืบหน้าของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน   ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานนั้นเป็น  Process     Indicator  ไม่ใช่  Output    Indicator     หรือไม่ใช่     Outcome     Indicator

2.ถ้าพิจารณาแล้วว่าความสำเร็จเกิดจากการวัดความคืบหน้าของปริมาณของผลผลิตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการสุดท้ายของการผลิต  หรือปริมาณผู้รับบริการจากกระบวนการสุดท้ายของการให้บริการ  ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานนั้นเป็น   Output    Indicator     

3.ถ้าพิจารณาแล้วว่าความสำเร็จเกิดจากการวัดความคืบหน้าของปริมาณกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ จากการใช้ผลผลิต  ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานนั้นเป็น   Outcome    Indicator     

  ..... จำเป็นมั๊ยว่าหน่วยงานหนึ่งๆต้องมีตัวชี้วัดเพียงประเภทเดียวเท่านั้น  หรือ...  2 ประเภท   ..หรือทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว..

        สำหรับดิฉันคิดว่า ตัวชี้วัดในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง   สามารถมีได้หลายประเภทเลยแหละ  การมีตัวชี้วัดหลายแบบไม่ใช่ปัญหาเลย   อยู่ที่ว่าคนในหน่วยงานนั้น(ซึ่งควรจะรู้จักลักษณะงานนั้นๆดี)ได้พิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วหรือยัง  ว่าควรจะมีตัวชี้วัดประเภทไหนบ้าง  

       บุคลากรในกองแผนงานทุกคนเข้าใจลักษณะของงานย่อยๆในกองดีทุกงานแล้วยัง   แล้วจะได้ช่วยกันพิจารณาได้ว่าความสำเร็จของงานนั้นๆควรวัดความคืบหน้าของ Process   Output  หรือ  Outcome....  หากคิดว่าตัวชี้วัดของงานใดยังไม่เหมาะสม...ทำตัวชี้วัดอย่างไม่เข้าใจ...ก็หาคนที่ เก่งและเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดเป็นอย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการ    จากภายในกองหรือนอกกองมาอธิบายกันอีกครั้งก็ได้ค่ะ  แล้วเราก็จะได้ช่วยกันพัฒนาตัวชี้วัดของเราให้ดีขึ้นเรื่อย อย่างถูกทิศทาง  (โดยไม่ต้องเกิดอาการอ่อนล้า  และอ่อนแรงกันอีกต่อไป)  เพื่อกองแผนงานจะได้ตัวชี้วัดที่  SMART   อย่างที่พี่ชุติเทพได้กล่าวไว้    

.....และ เห็นด้วยกับพี่ plan  ค่ะ    เราได้สรุปร่วมกันแล้วว่า  ทุกงานมีกระบวนการทำงานเหมือนกัน 3 ขั้นตอน คือ
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ในงานที่ได้รับมอบหมาย) ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
2. ทำการสรุป /วิเคราะห์ /ประมวลผลข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น
3. นำเสนอผลการสรุปวิเคราะห์  พร้อรายงานได้ทันเวลา ตรงความต้องการของลูกค้า

มาช้ามากกกๆๆๆๆๆ  แต่ร่ายยาว ไม่เป็นไรนะคะ

 • ผอ. plan  มาเตือนความจำในประเด็นที่เป็นหัวใจในการคิดกำหนดตัวชี้วัดของกองแผนงานจริงๆ
  แต่ความเห็นของ กก. ประเมินก็น่าสนใจ เรื่องการวัด output outcome ต้องรวมอยู่ด้วยนี่
  คงต้องนำไปเป็นประเด็นในการพูดคุยกันต่อไป

 • พี่ ฮ.นกฮูกตาโต ยังไม่สายค่ะ ตราบใดที่เรายังไม่ได้สัมมนายกเครื่องเรื่องตัวชี้วัดกันใหม่
  ยังสามารถรวบรวมประเด็นได้อีกหลายความเห็นเลยค่ะ  วิธีคิดแบบ PART น่าสนใจค่ะ
  เก็บไว้เป็นอีกประเด็นในการพิจารณา

 • ขอบคุณทุกความเห็นมากๆ ค่ะ
Ico48
mai [IP: 110.164.214.146]
07 มีนาคม 2554 16:59
#64091

สวัสดีค่ะ

ชื่อใหม่ค่ะมีเรื่องสอบถามใครทราบช่วยตอบหน่อยนะค่ะอยากทราบว่า KPI คืออะไรค่ะและแผนกจัดซื้อมี KPI อย่างไรบ้างค่ะ พอดีที่บริษัทเขาต้องการให้แต่ละแผนกกำหนด KPI แล้วรีบใช้ด้วยแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ใครช่วยได้ช่วยหนอยนะค่ะ ส่งเข้าในเมลให้หน่อย ขอบคุณมากค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.8.102
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ