นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 7605
ความเห็น: 16

ก้าวที่กล้า กับ "PMQA"

 • ภายหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  สำนักงาน ก.พ.ร.ได้นำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้อย่างจริงจัง   เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แนวทางหนึ่งที่สำนักงาน ก.พ.ร. นำมาใช้ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ คือ กำหนดให้หน่วยงานราชการต้องจัดทำ "คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี"  และมีการประเมินผลตามคำรับรองทุกๆ สิ้นปีงบประมาณ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

เพื่อให้หน่วยงานราชการมีโอกาสพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองมากขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีการนำระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ในการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จึงเป็นที่มาของ Public Sector Management Quality Award (PMQA)  ซึ่งเป็นวิธีการที่ราชการต้องการหาทางไปสู่คุณภาพ และให้เกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

Public Sector Management Quality Award (PMQA) เป็นรางวัลคุณภาพที่ใช้กับภาคราชการ โดยในปี 2549 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้นำเกณฑ์สากล คือ TQA  และเกณฑ์คุณภาพสากล (7 หมวด) มาดัดแปลงตั้งเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตั้งแต่ปี 2549  เป็นต้นมา สำนักงานก.พ.ร.จึงได้กำหนด "ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" เป็นตัวชี้วัดเลือกตัวหนึ่งในมิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร และเพิ่มน้ำหนักการให้คะแนนมากขึ้นทุกปี จาก 5 คะแนนในปี 2549 เป็น 20 คะแนนในปี 2552

โดยในปี 2552 สำนักงานก.พ.ร. กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการ PMQA ทุกหน่วยงาน สำหรับอุดมศึกษาที่ไม่เลือกดำเนินการ PMQA จะต้องดำเนินการตัวชี้วัดอื่นๆ แทนจำนวน 7 ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ไม่เลือกดำเนินการ PMQA ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเลือกที่จะดำเนินการในส่วนของการจัดการความรู้ (KM) แต่ใช่ว่าสำนักงานก.พ.ร. จะให้มหาวิทยาลัยทิ้ง PMQA ไปซะเลย เพราะในปีถัดๆ มา ได้สอดแทรกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ PMQA ให้มหาวิทยาลัยดำเนิน เช่น

  • ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการรักษามาตรฐานการให้บริการ
  • ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสร้างมูลค่า

 แม้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกดำเนินงาน PMQA มหาวิทยาลัยก็ต้องดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความมีคุณภาพ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยจึงแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินงาน PMQA กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในเบื้องต้น สำนักงาน ก.พ.ร. อาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้เริ่มไปแล้วตั้งแต่ปี 2552 โดยประเมินใน 3 หมวด  และในปี 2553 จะประเมินเพิ่มอีก 3 หมวด  ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินงาน PMQA ในปี 2553  จะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จทั้ง 6 หมวด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินปี 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้แสดงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการ PMQA ทั้ง 7 หมวดพร้อมกันในปีนี้


สงขลานครินทร์พร้อมหรือยังสำหรับ PMQA?

ตามปกติแล้วการปฏิบัติงานขององค์กรมักจะประกอบไปด้วยพื้นฐานที่สำคัญ ต่อไปนี้

  • วิสัยทัศน์ที่แสดงทิศทางที่ชัดเจนว่าองค์กรต้องการ achieve อะไร
  • มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนรองรับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  • มีวัตถุประสงค์การทำงานที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์นั้น
  • มีโครงการที่ทำนำสิ่งที่คิดไปสู่การปฏิบัติ
  • มี action plans หรือแผนการทำงานที่มี time line และ bench mark ที่ตรวจสอบได้
  • มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (Knowledge workers)

PMQA เป็นมาตรฐานในการกำหนดคุณภาพการทำงาน มี 7 หมวด คือ

หมวด 1  ภาพรวมวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ขององค์กร
  • หมวด 2  แผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อ
   • การสร้างงาน การปฏิบัติ การติดตาม
   • Individual scorecard เพื่อติดตาม performance ของพนักงานที่ contribute สู่องค์กร
   • Risk management ขององค์กร

  • หมวด  3  ผู้มีส่วนได ส่วนเสีย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  • หมวด 4  การจัดการองค์ความรู้ ของบุคลากรและองค์กร ทางด้าน IT หรืองานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge management) ทั้งหมด

  • หมวด 5  การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการจัดการด้าน Learning organization
   • สร้างแรงจูงใจ
   • สร้าง carrier path
   • สร้างบรรยากาศในการทำงาน

  • หมวด 6  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • หมวด 7 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการบูรณาการแผน คน และความรู้ และการประเมินผลในภาพรวม


จากภาพแสดงให้เห็นว่า PMQA แต่ละข้อนั้นไปตอบโจทย์แผนการทำงานขององค์กรในขั้นตอนใดบ้าง

ดังนั้น PMQA ไม่ใช่งานใหม่ ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของงานตามหน้าที่ปกติที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว เป็นการนำกระบวนการต่างๆ มาเขียนเป็นระบบ เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินการ เป็นการพัฒนางานปกติให้เป็นงานที่มีคุณภาพ

อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ได้เปรียบกว่าหน่วยงานภาครัฐอื่น เพราะ มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ก็เป็นส่วนหนึ่งของ PMQA

มหาวิทยาลัยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ แต่เป็นการประเมินตนเอง และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นระบบยิ่งขึ้น


มหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นอย่างไรกับ PMQA

  •  กำหนดเป็นนโยบายของการพัฒนาองค์กร โดยใช้ PMQA อย่างชัดเจน  เจ้าภาพ คือ อธิการบดี

  • สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกคนในองค์กร โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ  1) หลักสูตรผู้บริหาร 2) หลักสูตรผู้ปฏิบัติ  และ 3) หลักสูตรคณะทำงาน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจใน 4 หัวข้อ คือ
   • ทำไมต้องทำ PMQA
   • แนวทางการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA
   • เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารในการพัฒนาองค์กร
   • แนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA

  • ตั้งทีมการทำงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละหมวด โดยกำหนดให้มีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหมวดตามภารกิจหน้าที่ (Process owner) การจะดูว่าหน่วยงานไหนอยู่ในกรอบใด (7 หมวด) ให้พิจารณาจาก
   • หน้าที่ตามกฎหมาย
   • หน้าที่ของหน่วยงาน และ
   • หน้าที่ของบุคลากร  แต่ทั้งนี้ให้เน้นหน้าที่ (Function) เป็นหลัก

  • ในแต่ละหน้าที่ต้องมีระบบ และมีมาตรฐาน
   (คุณ Ex.Links ได้แสดงความเห็นไว้ในหลายๆ บันทึก เกี่ยวกับระบบ ว่า หัวใจของการบริหาร PMQA
   อยู่ที่ชุดหรือระบบวิธีปฏิบัติ(Set of management practices))

  • ทำแผนพัฒนาองค์การ โดยใช้องค์ประกอบของผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละหมวด และทีมงาน
   (Cross Team)  โดยแผนจะต้องประกอบด้วยกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์
   และงบประมาณ

  • จัดทำโมเดลการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA                         

สิ่งที่มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานต้องดำเนินการเมื่อทำ PMQA

PMQA คือ กระบวนการพัฒนาระบบงานของส่วนราชการ โดยนำเกณฑ์มาตรฐานระบบงานของรัฐ
(7 หมวด) มาให้ส่วนราชการตรวจประเมินตนเองและปรับระบบงานให้ดีขึ้น มีกระบวนการที่สำคัญ คือ

  • ส่วนราชการบริหารงานอย่างไร หรือทำอย่างไร (ตอบคำถาม 90 ข้อ)
  • แต่ละข้อ ส่วนราชการทำได้ดีไม่ (ประเมินตนเองด้วย How /What)
  • วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร (OFI) เพื่อทำแผนปรับปรุง
  • ดำเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร และงานพื้นฐานขององค์กร
  • ดำเนินงานในลักษณะวงรอบ หรือการทวนซ้ำระบบ โดยต้องทำข้อ 1. และข้อ 2. อีกครั้งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

ซึ่งการจะดำเนินงานตามกระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ว่า

  • รู้จักตนเองว่าเราคือใคร
  • ผลผลิตของคณะคืออะไร (นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตอย่างเดียว) เอาภารกิจตามกฎหมายเป็นตัวตั้ง เพื่อกำหนดผลผลิต
  • บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่คณะต้องพึ่งพา
  • กำหนด core value การตัดสินใจเรายึดหลักอะไร
  • ตั้งคำถามต่อไปว่า ผลผลิตนี้ใครนำไปใช้  (หมายถึง ลูกค้า)
  • ใครเข้ามาเกี่ยวข้อง (หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)·      
  • ผลผลิตนั้นต้องใช้ ปัจจัยนำเข้าอะไร
  • ผลผลิตนั้น มีกระบวนการอะไร
  • หมวด 7 นำตัวชี้วัดของ สมศ.  ก.พ.ร. และสกอ. มารวมกัน


การจัดสัมมนา เรื่อง  Introduction to PMQA เพื่อการประเมินตนเอง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 - 17 พย. 52 จึงเป็นก้าวแรกในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ PMQA ให้กับทุกคนในองค์กร ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายของการพัฒนาองค์กร โดยใช้ PMQA อย่างชัดเจน ตามมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 เห็นชอบให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

อย่างน้อยผู้จัดงานคาดหวังว่า  ผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าใจเนื้อหาให้หมวดใดหมวดหนึ่ง ที่ตรงกับภารหน้าที่ที่ตนเองปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปดำเนินงาน PMQA ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ความสำเร็จของ PMQA อยู่ที่ความร่วมมือของบุคลากรและทีมงานทุกระดับ ทุกสำนัก/กอง ต้องให้ความร่วมมือในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรในภาพรวม


พบกันวันที่ 16- 17 พย. 52 ค่ะ

 

 ************************************************************************

แหล่งข้อมูล :

*************************************************************************

บันทึกที่เกี่ยวข้องในหมวด

 

 

created: 11 November 2009 22:29 Modified: 07 April 2010 11:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
12 November 2009 08:41
#50681

มาอ่านค่ะ

ขอบคุณ "คุณมันดาเล"  นะคะ
เรากำลัง ประสานพลังกัน หลายๆฝ่าย
สู้...สู้...ซู่....ซู่..

ตกลงคุณ "มันหลา" จะเปลี่ยนชื่อเป็นออกทะเลแล้วหรือครับ (ฮา)
Ico48
Monly (Recent Activities)
12 November 2009 10:11
#50691
 • ขอขอบคุณนะค่ะ ที่ขยายผลให้ทราบมากขึ้น
Ico48
camara [IP: 192.168.100.112]
12 November 2009 11:25
#50696

แวะมาอ่านค่ะ :<{{{{< :-

Ico48
น้อง (Recent Activities)
12 November 2009 11:33
#50698

(^ _ ^)  เหนื่อยอีกรอบแล้วใช่มั๊ยเนี่ยะ  เข้ามาเชียร์และให้กำลังใจกันเนอะ

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.16.8]
12 November 2009 13:01
#50711

มติที่ประชุมคณบดีที่ 9/2552 ชี้ให้เห็นความทันสมัยการบริหารคุณภาพระดับสากล

PMQA มีตัวสำคัญแค่ Leadership บริหาร"ระบบ"แค่นั้น..และระบบที่สำคัญยิ่งมีเพียง 3 ระบบ คือ Strategy Process, Operation Process และ People Process. (Bossidy,"EXECUTION.")

ปัญหาของ PMQA วันนี้คือ ทำอย่างไรจึงจะออกแบบระบบที่ดีได้ เพราะระบบถ้าไม่ดีจริงจะเป็นตัวทำลายคุณภาพ มิใช่สร้างคุณภาพ

Ico48
บิวตี้ (Recent Activities)
12 November 2009 13:17
#50714

ขอบคุณนะค่ะ ที่ช่วยเสริมความรู้ก่อนเข้ารับการสัมมนาที่จะถึงนี้ แทงกิ้วนะจ๊ะ ^_^

Flower Images Free Image Hosting Photo Sharing

Ico48
plan (Recent Activities)
12 November 2009 13:22
#50715

ขอบคุณ คุณmandala ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับไปต่อยอด ในวันที่ 16-17 พย นี้

เป็นการขับเคลื่อนคุณภาพขององค์กรอีกทางหนึ่งค่ะ เพื่อการพัฒนาต่อไปนะคะ สู้สู้ๆๆๆนะ

 

อยากเห็น คำถาม 90 ข้อที่ประเมินว่าส่วนราชการบริหารงานอย่างไร หรือทำอย่างไร จัง อยากเอามาลองทำดู

 

Ico48
mandala (Recent Activities)
12 November 2009 17:53
#50737
 • ขอบคุณทุกๆ กำลังใจ  ซึ่งคงต้องส่งกำลังใจให้กันและกันตลอด เพราะ pmqa จะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกๆ คน พบกันวันที่ 16-17 พย. ค่ะ

 • ขอบคุณ พี่มอนลี่ ที่ช่วยส่งบันทึกนี้ให้สมาชิกในคณะทรัพยากรธรรมชาติทราบ

 • ขอบคุณคุณ Ex.Links สำหรับทุกๆ ความเห็นและข้อเสนอแนะในบันทึกนี้และ ทุกบันทึกในแชร์ที่ผ่านๆมา  
  หวังว่าคงจะได้ความคิดเห็นดีๆ ในการเขียนบันทึกครั้งต่อไป
  สำหรับ PMQA  มหาวิทยาลัยคงต้องพยายามที่จะคิดออกแบบระบบที่ดีให้ได้ และที่สำคัญเน้นภาวะผู้นำ

 • แม่ตัวด้วง  คำถาม 90 ข้อตามลิงก์ที่ให้นะคะ (ไม่รวมคำถาม 15 ข้อในหมวด 7)
   ซึ่งการประชุมในวันที่ 16-17 พย.นี้ ก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของแต่ละคำถามนี้ค่ะ

 • คุณคนธรรมดา นั้นนะซิค่ะ พี่เมตตา ชวนหนูออกทะเลซะแล้ว

สวัสดีครับท่าน mandala และผู้สนใจกิจกรรม PMQA

เนื่องจากผมจะไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วย จึงจะถ่ายทอดภาพเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ตามรายละเอียด 

http://share.psu.ac.th/blog/itetc/14466

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

(^_^) 

สงกรานต์

ูู^^v
Ico48
mandala (Recent Activities)
13 November 2009 09:00
#50761
 • ขอบคุณ คุณสงกรานต์  มากค่ะสำหรับการถ่ายทอดภาพเสียงในกิจกรรม PMQA หรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
  มันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้แก่ผู้สนใจร่วมรับรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ไม่สะดวกเข้ามาในห้องที่จัดกิจกรรม

 • อุโยะจัง  เข้ามาส่งยิ้ม แสดงว่าพร้อมรับการทำงานครั้งนี้แล้ว
Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
13 November 2009 15:13
#50789

อึมม

เห็นการเชื่อมโยงแล้วลายตา มึนไปหมด

คิดไม่ออกบอกไม่ถูก

ทำอย่างไรให้ "ทุกระดับ" ประทับใจดีล่ะ

System Design + Set of management practice

เฮ่อ!

เมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะแจ้งหนอเราเรื่องคุณภาพนี่

เราเอง

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.15.10]
15 November 2009 10:40
#50846

เรื่อง PMQA วันนี้...มึนกันไปทั่วประเทศ เพราะความรู้เรื่องนี้ได้มาจากการแปลต้นฉบับ MBNQA(www.baldrige.nist.gov) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและ ก.พ.ร. ซึ่งเชื่อว่าผู้แปลก็มึน(เมา)เหมือนกัน

ความมึนเมาจะบรรเทาลงเมื่อผ่านจุดเริ่มต้นคือ System design ไปแล้ว ที่มึนกันเพราะข้ามขั้นตอน เช่น ตำรา ก.พ.ร. และตำรา TQA เปรียบเสมือนเรือน้อยที่พาออกทะเล...ย่อมเมาคลื่นเป็นธรรมดา

เมื่อมีระบบ Set of management practice แล้ว เมื่อทำระบบได้ดีจริง "ทุกระดับ"จะประทับใจและสนุกเหมือนดูหนังตะลุงเรื่อง พระเอกขี่ม้าขาว

1. พระเอก(Leadership)ขี่ม้าขาว 3 ตัวคือ Strategy Process(หมวด 2), Operation Process(หมวด 6) และ People Process(หมวด 5) เช่น ท่านอธิการบดีบริหารสำนักแผน, สำนัก QA และสำนัก HR นั่นแหละ เพียงออกแรงทำระบบให้ทั้ง 3 เท่านั้น

2. ให้มีการวัด(Measurements) โดยใช้ระบบเป็นมาตรฐาน

ข้อสังเกต:

 • ระบบ(Process หรือ Set of management practice)คือหัวใจของ TQM (PMQA)...James W. Cortada
 • การวัด(Measurement)คือหัวใจของระบบ...Measurements: The Heart of Managing a Process (Eugene H. Melan)

3. เมื่อได้ผลอย่างไร Process Owner ทำหน้าที่รับไปปรับปรุง Process ต่อไป(Process Improvement).

โปรดอดใจรออีกสักนิด ม.อ.นี่แหละคือจุด start.

 

อรุณสวัสดีครับทุกท่าน

 ผ่านไปครึ่งเดือนได้มีโอกาสแวะมาอ่านเม้นท์ของหลาย ๆ ท่าน ส่วนที่ผมบันทึกรายการไว้ระหว่างที่ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ตามที่ท่าน mandala  พูดถึงนั้น

จนบัดนี้ผมยังไม่พบทางออกว่าจะไปใส่เก็บเผยแพร่ไว้ตรงไหนในท่านผู้สนใจรับชมได้ง่ายทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก

เป็นไฟล์ flv flash video แบบ Youtube เลยครับ 7 ไฟล์รวมแล้ว 4.8 GB (DVD 1 แผ่น 4.7 GB)

ให้ดูเป็นตัวอย่างก็เป็นไฟล์วิดีโอนาน 14 นาที ขนาด 200 MB ที่

ftp://ftp.psu.ac.th/pub/nefsis/PSU-PMQA-Part6-Slide+Audio+Video-Chat-14min.flv

ยังกดแล้วดูทันทีแบบ streaming ไม่ได้ ต้อง download ทั้ง 200 MB มาเก็บบน harddisk ของผู้ชมก่อนดู เพราะเก็บไว้ชั่วคราวบน ftp.psu คงต้องสร้าง media server ไว้เองแล้วละครับ

ทำการบ้านเรื่อง media server หน่อยล่ะ

(^_^)

สงกรานต์

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.8.102
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ