นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) คุณคือใคร?

ใคร ๆ ก็อยากที่จะทำความรู้จัก น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน เพราะในระยะ 5 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราที่เกษียณอายุราชการของรุ่นพี่ เป็นวัฎจักรที่หมุนเวียนไปตามกาลเวลา ดังนั้นนอกจากการสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว ต่อไปคณะฯ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 13 May 2013 10:48 Modified: 13 May 2013 10:56 [ Report Abuse ]

(0) กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : กรอบรายจ่ายในส่วนหน่วยงานและส่วนกลาง

ตามโครงสร้างเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละปี ภาควิชา/หน่วยงาน และส่วนกลางคณะฯ สามารถตั้งกรอบรายรับ-รายจ่ายในส่วนของหน่วยงานได้ซึ่งขึ้นอยู่กับรายรับของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนั้น และสามารถนำมาตั้งกรอบรายจ่ายได... more »
By Monly   created: 27 April 2013 20:31 Modified: 27 April 2013 20:35 [ Report Abuse ]

(0) กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย

ก่อนที่จะนำตัวเลขในแต่ละรายการ ไปจัดทำแบบฟอร์มที่ 4 ได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการกรอกข้อมูลกรอบรายจ่ายทุกส่วน หรือที่เรียกว่า ขั้นตอนการส่งยอดตัวเลขซึ่งการส่งยอดตัวเลขนั้น จะต้องใช้รายการจากแหล่ง แผนงาน /งาน /งบรายจ่าย ในแต่ละรายการจำแนกเป็นภาค... more »
By Monly   created: 27 April 2013 20:24 Modified: 27 April 2013 20:28 [ Report Abuse ]

(0) กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : การส่งยอด

ช่วงนี้ ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดี สมองมัวแต่หมุกหมุ่นเกี่ยวกับตัวเลข เอาเรื่องใกล้ตัวก็แล้วกัน ขีด ๆ เขียน ๆ จิ้มไป เอ่อ ได้เรื่องเหมือนกัน หลังจากที่นำงบประมาณเงินรายได้ เข้าที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย 56 ต่อไปก็ถึงก... more »
By Monly   created: 27 April 2013 20:16 Modified: 27 April 2013 20:27 [ Report Abuse ]

(2) สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์

ตามบันทึกนี้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสัมภาษณ์บุคลากร โดยมีเรื่องการจัดที่นั่ง ที่ส่งผลต่อการสัมภาษณ์ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา การสัมภาษณ์บุคลากรที่ไม่ใช่สายวิชาการ พบว่าการจัดที่นั่งเพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ ทำให้ผู้ให้สัมภ... more »
By Monly   created: 16 March 2013 23:11 Modified: 16 March 2013 23:19 [ Report Abuse ]

(0) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสัมภาษณ์บุคลากร

วันนี้ (15 มีนาคม 2556) ช่วงเช้า ที่ห้องประชุม 122 มีการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้เรื่อง สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ซึ่งจัดโดยคณะทำงานการจัดการความรู้คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมสัมภาษณ์บุคลากรในคณะฯ ได้ทราบบทบาท กระบวนการ และเทคนิคการสั... more »
By Monly   created: 15 March 2013 22:04 Modified: 15 March 2013 23:14 [ Report Abuse ]

(6) รางวัลที่สอง จากเวทีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2556 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 มีภาควิชา/หน่วยงานนำเสนอผลงานประเภทพัฒนางานทั่วไป จำนวน12 เรื่อง(ที่นี่) สำหรับประเภทนวัตกรรม ไม่มีการนำเสนอผล... more »
By Monly   created: 15 March 2013 09:00 Modified: 19 March 2013 23:13 [ Report Abuse ]

(0) วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

เมื่อวันก่อนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้กำลังศึกษาในกลุ่มระดับอุดมศึกษา ให้ข้อมูลวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้กลุ่... more »
By Monly   created: 19 November 2012 17:14 Modified: 19 November 2012 17:55 [ Report Abuse ]

(0) ผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่งผลต่อรายรับที่จัดสรรเข้าคณะ/หน่วยงานที่เปิดสอน

ในการจัดสรรรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้หน่วยงาน ประเภทค่าหน่วยกิต ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาของคณะที่เปิดสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งได้รวมถึงนักศึกษาต่างคณะที่มาลงทะเบียนเรียนใ... more »
By Monly   created: 05 November 2012 16:09 Modified: 05 November 2012 16:13 [ Report Abuse ]

(1) อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนปริญญาเอก (ในและต่างประเทศ)

จากบันทึกก่อนหน้านี้ (ที่นี่) อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนปริญญาเอกในประเทศ จากแหล่งทุน สกอ. นั้น ดังนั้นเรามาดูอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนปริญญาเอกใน-ต่างประเทศ ว่ามีค่าอะไรกันบ้างค่ะ อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนปริญญาเอกใน-ต่างประเท... more »
By Monly   created: 22 October 2012 16:37 Modified: 22 October 2012 17:08 [ Report Abuse ]