นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 5) : ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ

ทำไม “ต้องให้ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ” ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ : - ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น - ต้นทุนทุกอย่างสูงต่อเนื่อง รวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ - การกีดกันทางการค้าลดลง ไม่มีกำแพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2558 13:09 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2558 13:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 4) : ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร

ในการเพิ่มผลผลิตแบบมีคุณธรรมและยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร คือ - กลุ่มผู้รับบริการ : คำนึงในเรื่อง คุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย - กลุ่มทีมงาน : คำนึงในเรื่อง ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ -... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2558 12:57 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2558 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 3) : Productivity Concept

แนวคิดในการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลิตภาพเป็นกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรที่ดึงเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่มาปรับปรุงหน่วยงานของตนให้มีการทำงานที่มีคุณภาพมากย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 17:39 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2558 13:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 2) : ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรพบ

ก่อนจะเข้าหลักสูตรการอบรม ท่านวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมได้ระบุ "ปัญหาที่ประสบปัญหา/ความท้าทาย ในองค์กรมากที่สุด" ซึ่งมีทั้งหมด 21 ปัญหา และให้ติดสติกเกอร์สีเขียว ตามภาพค่ะ จาก 21 ข้อ ที่ให้ผู้เข้าอบรมเลือกปัญหาที่พบมากที่ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 16:44 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 1) :

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร From Good to Great : พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดย งานพัฒนาและฝ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 15:11 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) โครงการอบรมเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” (2)

ตามบันทึกนี้ ที่ได้เก็บเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ และในบันทึกนี้ขอนำประเด็นในเรื่องของ “ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว มักที่จะนำไปสู่ปัญหา” ซึ่งท่านดร.คณน ไตรจันทร์ ได้ให้แนวทางในการแก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 16:11 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2558 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) โครงการอบรมเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” (1)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยเชิญวิทยากร 2 ท่าน คือคือ ดร.คณน ไตรจัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 15:18 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2558 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) แผนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ม.อ. ช่วงปีการศึกษา 2560-2565

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงปีการศึกษา 2558-2559 ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น (อ้างอิงตามประกาศ ม.อ. ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557) และช่วงปีการศึกษา 2560-2565 มหาวิทย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 08 มิถุนายน 2558 14:17 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2558 15:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมาจ่าย (Update เมษายน 2558)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมาจ่าย (Update เมษายน 2558) ก. ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท/คน จำแนกค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก จำนวน 15,000 บาท 1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษส่วนที่เพิ่ม ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 03 มิถุนายน 2558 16:20 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2558 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) เยี่ยมชมบ้านไร่ของในหลวง

เริ่มพุทธศักราช ๒๕๕๘ เริ่มต้นกับการสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมอบให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ ในโครงการ Happy Trip ศึกษาดูงาน “เกษตรเชิงท่องเที่ยว” ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 มกราคม 2558 14:14 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2558 15:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]