นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ยุค 1 + 1 = 2

ยุค 1 + 1 = 2 เป็นช่วงยุคความร่วมมือ ยุคความร่วมมือ (Cooperation) เป็นแนวทางที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับตรวจสอบเข้าใจในภาระหน้าที่ซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือซึ่งกัน แต่ก็ยังให้ความสำคัญต่อภาระตนเองเป็นหลัก ต่างฝ่ายมีภา... more »
By Monly   created: 30 January 2016 16:13 Modified: 30 January 2016 16:17 [ Report Abuse ]

[C] (0) ยุค 1 + 1 = 0

ยุค1 + 1 = 0 เป็นช่วงยุคการแข่งขัน ยุคการแข่งขัน (Competiontion) เป็นการตรวจสอบภายในสมัยยุคแรก ที่แสดงถึง ความพยายามต่อสู้กัน และการปกป้องระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้รับการตรวจสอบ ต่อสู้กันเพื่อชัยชนะของตนเอง เป็นหลัก ไม... more »
By Monly   created: 30 January 2016 15:44 Modified: 30 January 2016 15:46 [ Report Abuse ]

[C] (0) COSO

COSO คืออะไร และเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในได้อย่างไร ? COSO (Committee of Sponsoring Organizations) เป็นการควบคุมภายใน โดยอาศัยตามหลักแนวคิดของ COSO ดังนี้ 1. Control Environment (สภาพแวดล้อม... more »
By Monly   created: 26 January 2016 08:50 Modified: 26 January 2016 08:55 [ Report Abuse ]

[C] (0) หน้าที่และบทบาทสำคัญของผู้ตรวจสอบ

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบ บริการให้ความเชื่อมั่น เรื่อง การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล บริการให้คำปรึกษา ประเมินความเพียงพอของการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล เสนอแนะให้มีการปรับปรุงให้เกิดผ... more »
By Monly   created: 24 January 2016 14:01 Modified: 24 January 2016 14:07 [ Report Abuse ]

[C] (0) ทำไมต้องตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการ ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผ... more »
By Monly   created: 23 January 2016 16:40 Modified: 24 January 2016 13:57 [ Report Abuse ]

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 10) : ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพ

ประโยชน์ของการเพิ่มผลผลิต จะส่งผลที่ดีต่อใครบ้าง? พนักงาน : ทำงานง่าย ได้ผลลัพธ์ ส่งมอบทัน ปลอดภัย งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ได้เรียนรู้มากขึ้น มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ... more »
By Monly   created: 05 August 2015 17:42 Modified: 05 August 2015 17:43 [ Report Abuse ]

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 9) : กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน มี 3 ส่วน ที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน คือ สร้างบรรยากาศ (Promotion) การให้ความรู้ คำแนะนำ ( Education) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Involvemen/Participation) กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ (Promotion) ... more »
By Monly   created: 05 August 2015 17:39 Modified: 05 August 2015 17:44 [ Report Abuse ]

[C] (1) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 8) : ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน

ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานทุกระดับแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยการเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน เป็นลักษณะของการจัดการแบบ Bottom-Up และถื... more »
By Monly   created: 03 August 2015 13:25 Modified: 03 August 2015 13:29 [ Report Abuse ]

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 7) : KAIZEN

KAIZEN (Ky’zen) เป็นภาษาญี่ปุ่น โดย KAI หมายถึง Change หรือการเปลี่ยนแปลง สำหรับ ZEN หมายถึง Good (for the better) หรือสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นเมื่อแปลความหมายรวมกัน KAIZEN หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 03 August 2015 13:17 Modified: 03 August 2015 13:20 [ Report Abuse ]

[C] (0) หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 6) : ความสูญเปล่าในองค์กร

การย้ายสิ่งของบ่อย การรอคอยที่นาน งานผิดเป็นประจำ ผลิตของเหลือเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนการทำงานที่หลายขั้นตอน เหล่านี้เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กร และส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือที่เรียกว่า Eight Wastes เช่น เรื่อง ย้ายบ่อย คอยนาน... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 03 August 2015 13:11 Modified: 03 August 2015 13:15 [ Report Abuse ]