นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559-2563 (ปีการศึกษา) [C] 998 0
ขับเคลื่อนหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ [C] 798 0
ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง? [C] 885 0
งาน PSU LEAN Conference 2016 (2) [C] 924 0
งาน PSU LEAN Conference 2016 (1) [C] 1045 0
KM ในหมวด 4 [C] 928 0
เรียนรู้ตัวตน(6) : ถอดบทเรียน [C] 882 0
เรียนรู้ตัวตน(5) : ย้อนอดีต [C] 1370 0
ตรวจสอบภายในอย่างไรที่จะเกิด “ความร่วมมือกัน” [C] 881 0
ยุค 1 + 1 = 3 [C] 927 0
ยุค 1 + 1 = 2 [C] 773 0
ยุค 1 + 1 = 0 [C] 713 0
COSO [C] 891 0
หน้าที่และบทบาทสำคัญของผู้ตรวจสอบ [C] 977 0
ทำไมต้องตรวจสอบภายใน [C] 944 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 10) : ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพ [C] 672 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 9) : กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต [C] 727 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 8) : ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน [C] 705 1
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 7) : KAIZEN [C] 691 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 6) : ความสูญเปล่าในองค์กร [C] 674 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 5) : ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ [C] 742 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 4) : ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร [C] 777 2
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 3) : Productivity Concept [C] 565 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 2) : ปัญหา/ความท้าทายที่องค์กรพบ [C] 551 0
หลักสูตร From Good to Great รุ่นที่ 3 (ตอน 1) : [C] 526 0
โครงการอบรมเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” (2) [C] 610 2
โครงการอบรมเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” (1) [C] 1019 1
แผนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ม.อ. ช่วงปีการศึกษา 2560-2565 [C] 784 0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมาจ่าย (Update เมษายน 2558) [C] 647 0
เยี่ยมชมบ้านไร่ของในหลวง [C] 1813 0
บรรยากาศการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ [C] 905 2
กิจกรรมที่จัดในเมนู Happy Body [C] 926 0
UKM 26 ในหัวข้อ "เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ” : ตอน เรื่องที่เสวนา [C] 1112 0
โครงการเงินออม [C] 910 0
กระบวนการจัดทำสาขาวิชาใหม่ที่ได้รับการบรรจุแผนฯ11 [C] 827 0
สัมมนาวิชาการเรื่อง อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ [C] 900 0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 1105 2
แบ่งปันข้อคิดดี ๆ จากการอบรม “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” [C] 1474 1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (3) : เกณฑ์การจัดสรรเงิน [C] 1010 1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (2) : กลุ่มคณะ [C] 910 0
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Internet ภายนอกไม่ได้ [C] 1068 6
กิจกรรมบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2557 930 1
เรารู้จักวิเคราะห์กระบวนงานแค่ไหน? [C] 1704 1
ปรับคน ปรับองค์กร [C] 1091 0
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มที่ 3 การจัดขนาดองค์กรที่เหมาะสม 23792 1
รายการค่าใช้จ่าย "ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.เอก" [C] 902 0
การคิด "อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย" [C] 931 0
แหล่งรายรับค่าธรรมเนียมพิเศษ [C] 822 1
วงจรเส้นประ [C] 1222 2
เหตุผลกับความคิด [C] 1502 8
ข้อคำถามที่บ่บอกว่าเป็น “นักตัดสิน" หรือ "นักเรียนรู้” [C] 1564 0
ทัศนคติ “นักตัดสิน หรือนักเรียนรู้” [C] 1403 0
เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “หนู” จะบริหารอย่างไร? [C] 1483 0
เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “อินทรี” จะบริหารบุคคลอย่างไร? [C] 1071 0
เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “กระทิง” จะบริหารบุคคลอย่างไร [C] 1650 0
เมื่อหัวหน้ามีนิสัยแบบ “หมี” จะบริหารบุคคลอย่างไร? [C] 1412 2
ลักษณะนิสัยของคนทำงานในองค์กร [C] 1301 2
ย้อนดูตัวเรา [C] 1100 0
สุขจาก "กิจกรรม" [C] 1125 1
เข็มทิศชี้ช่องทางการทำงาน 1126 0
คุณคือใคร? 961 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : กรอบรายจ่ายในส่วนหน่วยงานและส่วนกลาง 1195 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : แผนงาน/งาน/งบรายจ่าย 840 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : การส่งยอด 861 0
สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ 1166 2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสัมภาษณ์บุคลากร 1115 0
รางวัลที่สอง จากเวทีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 1864 6
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 1112 0
ผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่งผลต่อรายรับที่จัดสรรเข้าคณะ/หน่วยงานที่เปิดสอน 1178 0
อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนปริญญาเอก (ในและต่างประเทศ) 1745 1
อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนปริญญาเอก (ในประเทศ) 1217 1
นักศึกษาได้รับทุน สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 1197 0
นักศึกษาที่ได้รับทุน สกอ. ในช่วงปีการศึกษา 2552-2553 1163 0
นักศึกษาจะชำระค่าธรรมเนียมวิจัยได้เมื่อไหร่? 1326 0
ติดตามค่าธรรมเนียมวิจัย 1202 0
เปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงไฟล์เอกสารเป็น pdf 1944 2
เส้นทางสู่ "นักบริการดีเด่น" 4136 7
โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ 2118 0
โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน : โปรแกรม E-Document 1963 2
ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "เมื่อเกิดเปลวไฟในกระทะ" 3332 0
ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแก๊สรั่ว" 4037 1
ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "เคลี่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม" 4757 2
ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอน "ถังดับเพลิง" 4215 1
กริ๊ง กริ๊ง เสียงจากเครื่องของใคร? 2284 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ 2123 0
ภาษิต คำคม KM 2744 3
ความคาดหวังของผู้นำองค์กรต่อบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 2282 1
Walk Rally สู่แผนกลยุทธ์ "คณะทรัพยากรธรรมชาติ" 1948 0
เคล็ด (ไม่ลับ) จากใจ พี่สู่น้อง : เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 2447 0
เคล็ด (ไม่ลับ) จากใจ พี่สู่น้อง : สะดวก สบาย ปลอดภัย ไร้สารพิษ 2078 3
ฝึกพัฒนาตนเอง กับ “อาจารย์ลุง” 3935 2
มาจัดทำ 5ส ในเครื่องคอมพิวเตอร์กันเถอะ 4655 6
ภาพบรรยากาศ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร" 2394 0
คุณลักษณะเด่นของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ประการ 1933 7
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 5768 0
การคิดให้วัฒนะ 8136 1
เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม (1) 1844 0
สัมภาษณ์ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 3507 4
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (6) 1864 4
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (5) 1778 2