นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1387
ความเห็น: 0

ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง? [C]

จาก เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2558-2561 ของ สกอ. หน้า 39-42

 

 
 

               เนื่องจากไม่เคยได้เข้าอบรมระบบประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEX 2558-2561  ในทุก ๆ ครั้งที่มหาวิทยาลัย ด้วยที่นั่งมีจำนวนจำกัด  แต่ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEX โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ  จึงจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารที่แจกให้  เพื่อจะได้ทราบว่าในเกณฑ์เขามีอะไรกันบ้าง  จะได้ตอบคำถามผู้รับบริการได้ถูกต้อง ไม่ต้อง งง หรือไม่รู้เรื่อง ไม่ทราบเกี่ยวกับระบบ   ถึงแม้ว่า อาจจะติด ๆ ขัด ๆ ไปบ้างช่วงเริ่มแรก  แต่ก็ภูมิใจในการที่จะได้เรียนรู้ในระบบประกันคุณภาพใหม่ที่คณะ/หน่วยงานจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนในแต่ละหมวด
 


             ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ  มีเรื่องอะไรบ้างที่บันทึก พอที่จะสรุปพอสังเขป บันทึกไว้ดังนี้

               "หมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่าง ๆ และถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและทาให้สถาบันประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง"

6.1 กระบวนการทำงาน
              ให้สถาบันตอบคาถามดังต่อไปนี้
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
(1) ข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
(2) แนวคิดการออกแบบ
ข. การจัดการกระบวนการ
(1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
(2) กระบวนการสนับสนุน
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
ค. การจัดการนวัตกรรม
สถาบันใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ซึ่งพิจารณาแล้วว่า เป็นเรื่องที่สมควรเสี่ยง (Intelligent Risks) อย่างไร สถาบันได้เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรอื่นๆ ไว้เพื่อสนับสนุนโอกาสดังกล่าวอย่างไร สถาบันยุติการสนับสนุนเรื่องดังกล่าว ณ เวลาที่เหมาะสมเพื่อนาทรัพยากรไปสนับสนุนโอกาสอื่นที่สาคัญกว่าอย่างไร

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร
สถาบันดาเนินการอย่างไรในเรื่อง
- พิจารณารอบเวลาการทางาน การเพิ่มผลผลิตและปัจจัยด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มาใช้ในกระบวนการทางานอย่างไร
- ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทางานซ้า
- ลดต้นทุนในการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจติดตามกระบวนการหรือผลการดาเนินการ (*)
- สร้างสมดุลระหว่างความจาเป็นในการควบคุมต้นทุน กับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร
สถาบันดาเนินการอย่างไร ในเรื่อง
- การคัดเลือกผู้ส่งมอบ และทำให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติและอยู่ในสถานะที่ไม่เพียงตอบสนอง ต่อความต้องการของการปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับผลการดาเนินการขององค์การ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
- วัดและประเมินผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบ
- ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อช่วยให้ผู้ส่งมอบนาไปใช้ปรับปรุง
- จัดการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการดาเนินงานไม่ดี
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(1) ความปลอดภัย
สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร
ระบบความปลอดภัยของสถาบันได้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ระบบการเตรียมพร้อมดังกล่าวได้คานึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการ และการกู้คืน สู่สภาพเดิมอย่างไร ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและสภาวะฉุกเฉินของสถาบัน ได้นาเอาเรื่องที่ต้องพึ่งพาผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือมาพิจารณาอย่างไร


            ในอนาคต หากมีการจัด EdPEX อีก  อยากจะเสนอให้เพิ่มที่นั่งให้กับหน่วยงานระดับคณะเพิ่มมากกว่าเดิมนะค่ะ  เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรับฟังได้บ้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในระดับ งานแผน ของคณะ ค่ะ  เพื่อจะได้ทราบในกระบวนการ  และจะได้เข้าใจในขับเคลื่อนร่วมกัน.

 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2559 11:26 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2559 11:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น