นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 982
ความเห็น: 1

กิจกรรมบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2557

ได้รับจัดสรรจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

            ปีงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ  มีจำนวนทั้งสิ้น 68 โครงการ  เป็นเงิน 12,945,200 บาท    สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน  200,000 บาท ดังนี้


1.  โครงการคลินิกการเกษตร  ได้รับสนับสนุน  20,000 บาท   
 
             เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะบูรณาการ และสหสาขาวิชาการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มองค์กรทางการเกษตร   และให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี และมีความเหมาะสมในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในจังหวัดสงขลา และจังหวัดในภาคใต้  โดยในปีงบประมาณ 2556 มีผู้มาขอรับบริการ จำนวน 31 คน

2.  โครงการ การจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร ได้รับสนับสนุน 20,000 บาท  

            เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย ในการให้บริการแก่สังคม/ชุมชนในท้องถิ่น  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้ขอความช่วยเหลือมายังคณะฯ   โดยในปีงบประมาณ 2556 มีผู้รับบริการ จำนวน 8,500 คน

3.  โครงการสาระความรู้ทางการเกษตร ได้รับสนับสนุน 20,000 บาท

             เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนได้รับทราบ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่สังคมและชุมชนในท้องถิ่นทางภาคใต้   โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดรายการวิทยุ เผยแพร่สาระความรู้ทางการเกษตร จำนวน 48 ครั้ง

  

4.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพการเกษตรสู่ชุมชน  ได้รับสนับสนุน  20,000 บาท (โครงการใหม่ที่ได้รับในปี 2557)

              เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพทางการเกษตร สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำไปสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์จริงในการประกอบวิชาชีพการเกษตรในสังคม  และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

5.  โครงการธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท ได้รับสนับสนุน  20,000 บาท   

              เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในชนบท  ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่พ่อแม่ พี่น้องในชุมชนของตนเองได้  โดยในปีงบประมาณ 2556  ได้จัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2556  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 153 คน  โดยความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม ร้อยละ 82.75

6.  โครงการงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22  ประจำปี 2557   ได้รับสนับสนุน  100,000 บาท

             เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ทางเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  กระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ และธุรกิจเกษตร   นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำกิจกรรม  ทักษะทางวิชาการ และการทำงานร่วมของนักศึกษา   โดยในปีงบประมาณ 2556  ได้จัดระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556 มีผู้มารับบริการ จำนวน  399,905 คน

 

ผล : อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มงานบริการวิชาการ


หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ธันวาคม 2556 09:28 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2556 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

งานเกษตรมีคนเข้าร่วมโครงการเยอะมากครับ

 

ผู้มารับบริการ จำนวน  399,905 คน

 

คิดเลขเกือบสี่แสนนี้ยังไงครับ อยากรู้ (จริงๆ) อิอิ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ