นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2350
ความเห็น: 1

ความคาดหวังของผู้นำองค์กรต่อบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 “นำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 26 (บ่าย) - 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียนบีช รีสอร์ท จ.สงขลา

                ในช่วงบ่ายวันที่ 26 เมษายน 2555  ได้รับฟังแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554-2559  จากท่านคณบดี     เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดกระบวนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างทั่วถึง  ท่านคณบดีได้คาดหวังต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

 

งานนโยบายและแผน

       - ให้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

       - การได้รับงบประมาณในแต่ละปีมีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีอะไรบ้าง  และจุดที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างไร

       - มีส่วนไหนบ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และสาเหตุงานประกันคุณภาพ

       - ผลการประเมินปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

       - ผลการประเมินส่วนไหนที่ได้มีการปรับปรุง และผลการปรับปรุงเป็นอย่างไร  มีอุปสรรคหรือไม่

       - ผลการประเมินทุกส่วนให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา

 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

      - ให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในทุกภารกิจ และมีการวางแผนการดำเนินงานในหน่วยอาคารฯ เช่น การตรวสอบระบบการบำรุงรักษา เป็นต้น

 

งานคลังและพัสดุ

       - พัฒนาระบบการเงินในทุกส่วน 

       -  ในเรื่อง กฎ ระเบียบทางการเงินและพัสดุ  มีส่วนใดที่เพิ่มเติม และแตกต่างไปจากของเดิม  ให้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

 

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

        - ให้มีความรอบรู้ และแม่นยำในเรื่อง กฎระเบียบทางด้านการศึกษา  และเป็นที่พึ่งของบุคลากรในคณะฯ

        - สร้างเครือข่ายในด้านทะเบียนและบัณฑิตศึกษา เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

 

หน่วยกิจการนักศึกษา

        - บัณฑิตคณะฯ สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อกำหนดในแผนกลยุทธ์ หรือไม่อย่างไร  รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

        - ให้มีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

        - สนับสนุนในการสร้างรายได้เพิ่ม  ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ไปฝึกงาน  วางแผนการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษามาช่วยในงาน
และสร้างงานให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ขณะฝึกงาน และนำไปใช้ได้จริง 

 

หน่วยวิจัย

         - สถานภาพงานวิจัยในคณะฯ เป็นอย่างไร ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย 

         - สรุปข้อเสนอแนะในการเสนอโครงการ  เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ประสงค์จะขอโครงการ

 

บุคลากรสายสนับสนุนในส่วนภาควิชา

        - ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในภาควิชา  เพื่อให้อาจารย์ได้ดำเนินการสอนได้อย่างเต็มที่

        - เป็นที่พึ่งให้กับหัวหน้าภาควิชา เช่น  กฎระเบียบทางด้านการเงินและพัสดุ  และงานทุกส่วนในคณะฯ

 

กลุ่มพนักงานเงินรายได้

        - ให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือคณะฯ อย่างเต็มที่ อุทิศตน และเสียสละเพื่อองค์กร 

        - แสดงศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือคณะฯ  อย่างเต็มความสามารถ  และแสดงให้เห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในองค์กร  จะทำให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน

 

           และไม่ลืมที่จะนำภาพบรรยากาศบางส่วนในกิจกรรมการรับฟังแผนกลยุทธ์คณะฯ จากท่านคณบดี  การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็นรายบุคคล  ตลอดจนความคาดหวังจากผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน มาเผยแพร่ให้ทราบค่ะ

 

 

 

 

 

         ภาพโดย : คุณศรีนรา  แมเร๊าะ

 

 

สร้าง: 07 พฤษภาคม 2555 22:54 แก้ไข: 13 มีนาคม 2556 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Wullop Santipracha, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
08 May 2012 09:47
#77069

ได้รับข้อมูลความคาดหวังกันทั่วหน้าทุกหน่วย/งาน เลยนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ