นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5304
ความเห็น: 0

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
            เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  เวลา 09.00-12.00 น.   ได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี และจัดทำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี    จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ Good Governance มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับหน่วยงาน  เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยั่งยืน    

            นโยบายการกำกัดดูแลองค์การที่ดี  Organizational Governance (OG)    หมายถึงการประกาศเจตนารมน์ขององค์การที่จะดำเนินการ และกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยผู้บริหารของแต่ละองค์การจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    องค์การ     และผู้ปฏิบัติงาน      รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายขององค์การ

       
             หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐ มี 10 องค์ประกอบ 

 [ที่มา : คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)]

 
          1.  การมีส่วนร่วม ( Participation ) : 
               กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

 

          2.  ความโปร่งใส ( Transparency ) : 
               กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

 

         3.  การตอบสนอง ( Responsiveness ) : 
               การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง / ความต้องการ ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

 

         4.  ภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) :
             การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้น   ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

 

         5.  ประสิทธิผล ( Effectiveness ) : 
               ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ ปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวม ถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

 

          6. ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) :  
              การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน  และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 

           7.  การกระจายอำนาจ ( Decentralization ) : 
                การถ่ายโอนอำนาจ การตัดสินใจ  ทรัพยากร และ ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่ หน่วยการปกครองอื่น ( ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาคประชาชนดำเนินการ แทนโดยมีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร   โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

   

          8. นิติธรรม ( Rule of Law ) : 
              การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

           9. ความเสมอภาค ( Equity ) :
               การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย / หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษาเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

 

          10. มุ่งเน้นฉันทามติ ( Consensus Oriented ) :
                การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

 

 

สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2554 20:39 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2554 21:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.20.165.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ