นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 5310
ความเห็น: 1

เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning

การสอนแบบ PBL (Problem Based Learning)

 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในกระบวนการเรียนรู้

 

คนต้นเรื่อง

ดร.กอบชัย  วรพิมพงษ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

จากการฝึกอบรม ”โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่” โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนคือ การจัดการเรียนการสอนแบบ“Problems Based Learning (PBL) ” โดย รศ. นพ. อนุภาพ เลขะกุล  จากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ซึ่งจากเนื้อหาการฝึกอบรมสามารถสรุปได้คือ

       PBL ที่ใช้ในการศึกษาเกิดขึ้นมาประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาในทวีปยุโรป ซึ่ง PBL นี้สามารถเป็นได้ทั้งวิธีการสอน (Teaching method) และ หลักการที่นำไปใช้ในหลักสูตรการสอน (Curriculum) ปัจจุบันการเรียนการสอนแบบ PBL แพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิด PBL ขึ้นมาเนื่องการการเรียนการสอนแบบเดิมที่เป็นแบบการบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการจดจำเพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้ แต่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล อีกทั้งเนื้อหาในการเรียนการสอนอาจจะมีมากเกินความจำเป็นหรือไม่ตรงในการนำความรู้จากการเรียนไปใช้ในการทำงานของผู้เรียนทำให้นายจ้างต้องสูญเสียทรัพยากรในการฝึกฝนและให้ความรู้เพิ่มเติม

        หลักการสำคัญของ PBL คือการใช้ “ปัญหา (Problem) หรือ สถานการสมมุติ (Scenario)” เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง โดยที่กระบวนการเรียนแบบ PBL จะใช้การเรียนเป็นกลุ่มประมาณ 8-10 คน ในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนประมาณ 50-60 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผู้ควบคุมกลุ่ม หรือ Facilitator ซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มหรือผู้ช่วยสอนทำหน้าที่ในการควบคุมและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผ่านการอภิปรายภายในกลุ่ม 
        จากตัวอย่างที่วิทยากรยกตัวอย่างจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีการเรียนการสอน PBL โดยมีการกำหนดปัญหาให้ผู้เรียนในวันจันทร์ และให้ผู้เรียนกลับมาเข้าชั้นเรียนอีกครั้งในวันศุกร์ ช่วงเวลาระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเป็นเวลาที่ผู้เรียนทุกคนจะไปทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ และนำมาอภิปรายในกลุ่มในวันศุกร์ โดยที่ระหว่างการอภิปรายในกลุ่ม ผู้ควบคุมกลุ่มจะไม่เป็นผู้ตัดสินในข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนนำมาอภิปรายแต่จะเป็นผู้ชี้และกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนคิดให้เหตุผลและเปรียบเทียบองค์ความรู้รวมถึงวิธีการของแต่ละคนที่นำมาใช้แก้ปัญหา ในกรณีที่มีปัญหาด้านองค์ความรู้เกิดขึ้นในกระการอภิปรายจะต้องให้ ผู้เชียวชาญ หรือ Resource Person ในชั้นเรียนเป็นผู้ตัดสินหรือให้คำแนะ ซึ่งกระบวนการของการเรียนการสอนแบบ PBL จากการศึกษาหาองค์ความรู้ด้วยตัวเอง การอภิปรายให้เหตุผล ฯลฯ จะเป็นกระบวนการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นมากกว่าการเรียนแบบการบรรยายเพียงอย่างเดียว
     การตั้ง “ปัญหา” ในการเรียนแบบ PBL จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็นตัวจุดประกายและนำทางการหาองค์ความรู้ที่นำมาใช้การแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการตั้งปัญหาก็จะนำมาจากจุดประสงค์ (Objectives) การเรียนรู้ในแต่ละวิชา ซึ่งวิธีการตั้งปัญหาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ตั้งปัญหาจะต้องผ่านการฝึกอบรมการตั้งปัญหาในการเรียนแบบ PBL นอกจากนี้ผู้ควบคุมกลุ่มหรือ Facilitator ก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ควบคุมกลุ่มเช่นกัน อย่างไรก็ตามบางครั้งการเรียนแบบ PBL อาจจะต้องใช้วิธีการบรรยายร่วมด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในในบางประเด็นที่ถูกต้องและตรงกัน

  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าการเรียนการสอบแบบ PBL จะมีข้อดีกว่าการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวอยู่หลายประการ แต่ PBL ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน เช่น

  • PBL จะใช้ทรัพยากรมนุษย์มากกว่าเพราะต้องอาศัยผู้ควบคุมกลุ่มทุกกลุ่ม และถ้าชั้นเรียนมีผู้เรียนมากผู้ควบคุมกลุ่มก็จะมากตาม ผิดกับการบรรยายที่ผู้บรรยายคนเดียวก็สามารถสอนผู้เรียนได้หลายร้อยคนได้
  • PBL จะต้องมีการลงทุนในตอนต้น เนื่องจากจะต้องเตรียมแหล่งความรู้ที่เพียงพอและหลากหลายสำหรับผู้เรียนทุกคนในการเข้ามาค้นคว้า ค้นหา องค์ความรู้ต่างๆที่จะนำไปแก้ปัญหาแต่ละปัญหาที่ได้รับมา  
  • ในการค้นหาองค์ความรู้ ผู้เรียนจะต้องแยกแยะองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ออกจากข้อมูลที่มีมากมายในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL มีส่วนช่วยเหลือได้ในประเด็นนี้
  • ในการนำการเรียนการสอนแบบ PBL ไปใช้นั้น จะต้องมีการพิจารณาในหลายๆ ด้าน ทั้งความพร้อมของงบประมาณในการลงทุนกับแหล่งความรู้ สถานที่ที่จะใช้ทำการเรียน ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการกำหนดปัญหา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ควบคุมกลุ่ม หรือแม้กระทั่งโครงสร้างของแต่ละหลักสูตร แต่การเรียนการสอนแบบ PBL ก็จะให้ประโยชน์กับตัวผู้เรียนเองในหลายๆ ด้าน ที่การสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวอาจจะทำไม่ได้ ซึ่งประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้เรียนที่จะจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิตเพื่อทำงานรับใช้สังคมต่อไป
  • 

created: 07 Febuary 2012 13:57 Modified: 07 Febuary 2012 17:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ชอบมากค่ะวิธีสอนแบบนี้ เมื่อไหร่มีสัมมนา หรืออบรม ใส่ชื่อพลับพลึงลงไปด้วยนะคะ ชอบเข้่าร่วมอบรม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.97.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ