นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2535
ความเห็น: 0

Qอาสา ๒๕๕๔

        โครงการฝึกอบรม  ๒๕๕๔..ผ่านพ้นไปเมื่อ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา..ด้วยความต่อเนื่องของการดำเนินการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดทำโครงการ Qอาสา ขึ้น โดยสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม และอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา สาขาเกษตร บุคลากรทางการศึกษาด้านการเกษตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตพืชอาหาร ซึ่งเรียกว่า Q อาสา เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม เตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกร และสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทย

   กิจกรรมประกอบไปด้วย ภาคบรรยาย - ทัศนศึกษาดูงานแปลงเกษตรที่ผ่านการรับรอง การทดสอบ และผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม

    (ซ้าย) คุณศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และโครงการ Q อาสา

    (ขวา) รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวถึง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการจัดฝึกอบรม Qอาสา ในมหาวิทยาลัยภูมิภาค และการให้ความรู้ด้าน GAP และมตราฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

คุณ สุรพล ขุมทรัพย์

จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • การที่ตลาดสินค้าทางการเกษตรมีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 • ยกระดับมาตราฐานสินค้าเกษตร และคุ้มครองผู้บริโภค
 • สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ
 • มกอช. รับผิดชอบโดยตรง
 • มีผลบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2551

รศ.ดร.ไพรัตน์  โสภโณดร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.

บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยของอาหารและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 • Food safety สุขภาพและสุขอนามัยของผู้บริโภค
 • การเกิดโรคที่มีสาเหตุจากอาหารทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศจากสาเหตุของอาหารที่ส่งออกจากประเทศไทย
 • สาเหตุของของการเกิดโรค เชื้อโรค, สารเคมี, วัสดุ ฯลฯ
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดโรคจากอาหารในห่วงโซ่การผลิตอาหาร 

คุณนลินี จาริกภากร  

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา

บรรยายเรื่อง การปฏิบัติทางการเกาตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP)

 • Good Agricultural Practice: แนวทางปฏิบัติในแปลงเพื่อผลิตผลที่ปลอดภัย
 • เป็นเครื่องมือต่อรองในการค้าระหว่างประเทศ, ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภค
 • เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรเองและสิ่งแวดล้อมในแปลง
 • เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม

ดร.มณีรัตน์  คูหาพิทักษ์ธรรม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์การเข้าทำลายของโรคพืชเบื้องต้นในแปลงปลูก

 • โรคพืชสามารถเกิดได้จากสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต
 • สิ่งมีชีวิต:พืช (กาฝาก), เชื้อโรค (แบคทีเรีย, เชื้อรา, ไวรัส)
 • สิ่งไม่มีชีวิต:สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ร้อน, ชื้น, เย็น, อาหาร)
 • การแพร่กระจายของการเข้าทำลายจะแตกต่างกันระหว่างโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
 • โรคพืช  :   “ เมื่อพืชแสดงอาการผิดปกติไปจากเดิม มีผลทำให้เกิดการสูญเสียในแง่การเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง”

ดร.นริศ  ท้าวจันทร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์การเข้าทำลายของแมลงเบื้องต้นในแปลงปลูก

 • แมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตร: แมลงที่ไม่มีความสำคัญ, แมลงที่ระบาดครั้งคราวหรือประจำ, แมลงที่ระบาดเสียหายรุนแรง
 • การวิเคราะห์การเข้าทำลายของแมลงในแปลง
 • Economic Threshold, การตัดสินใจใช้สารเคมี
 • ใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามหลัก GAP

รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

บรรยาย เรื่อง การลดการใช้สารเคมีและวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย

 • อันตรายของสารเคมีเช่น การตกค้างในสิ่งแวดล้อม  มีผลระยะยาวกับมนุษย์
 • ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • สามารถใช้วิธีอื่นทดแทนการใช้สารเคมีได้

รศ.ดร. จิราพร  เพชรรัตน์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

บรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน

 • การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) ------> เขตกรรม, วิธีกล ฯลฯ
 • ชีววิธี (Biological Control) ------> ตัวห้ำ, ตัวเบียน, เชื้อโรค

ผศ.ดร. อภิญญา  รัตนไชย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

บรรยาย เรื่อง การใช้สื่อในทางการเกษตรและการสื่อสารทางการเกษตร

 • เลือกใช้สื่อให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์และงบประมาณ
 • ต้องคำนึงถึงผู้รับข้อมูลข่าวสารว่าเป็นใคร มีระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการสื่อมากน้อยแค่ไหน
 ดร.ภัทรพงษ์  เกริกสกุล

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.

บรรยาย เรื่อง การสร้างเครือข่าย Q อาสา

 • เครือข่าย Q อาสา มีความสำคัญในการยกระดับมาตราฐาน GAP: ที่ปรึกษาเกษตรกร, ผู้ช่วยตรวจประเมิน
 • การมีทำเนียบรุ่นสามารถช่วยให้การติดต่อสื่อสาร, กระจายข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือได้รวดเร็ว
 คุณวารี  เจริญผล

ข้าราชการบำนาญ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

บรรยาย เรื่อง ระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ

 • การรับรอง GAP แบบกลุ่มจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่ารายเดี่ยว
 • มีการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน (ประธาน, กรรมการ, ฯลฯ)
 • มีการตรวจสอบ, ประเมินกันเองในกลุ่ม ก่อนจะให้ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้ามาประเมิน
 • มีการจัดเก็บเอกสาร, ข้อมูล, และกฏเกณฑ์ภายในกลุ่ม

 ดร. กอบชัย  วรพิมพงษ์

คระทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

สรุปสาระการบรรยาย  (ตามเนื่อหาข้างต้น) และประเมินผลการฝึกอบรม

บรรยากาศในห้องบรรยาย

ติดตาม Q อาสา ลงพื้นที่ ลุยงานจริง..

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 September 2011 13:25 Modified: 22 January 2012 15:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ