นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1293
ความเห็น: 0

การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559

 

 

             ตามมติที่ประชมุคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 28 (3/2559)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปีการศึกษา 2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อยในการบริหาร
ผลการดำเนินการที่บูรณาการกัน มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เกณฑ์ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ในการนี้ ประธานคณะทำงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ ตามกำหนดการ ดังนี้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กำหนดองค์ความรู้
(1)

การสร้าง/ ได้มา
(2)

วัน เวลา สถานที่ 

การเข้าร่วมประชุม

1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลมีความรู้คู่คุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farm)

1. สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว
2. แปลงสาธิต
3. เทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้า

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม 122

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศบนหลักสมดุล ยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

คัดเลือกงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

การวิเคราะห์งานวิจัยที่แล้วเสร็จ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์/ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

วันพุธที่ 14  ธันวาคม  2559

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม 120

 

3. ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

โครงการปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร

เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1. การฝึกอบรม/ พัฒนา

2. การสกัดองค์ความรู้เป็นเอกสาร/ สื่อ

วันอังคารที่ 13  ธันวาคม  2559

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม 120

 

4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

บริหารการเงินและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 ตลาดเกษตร ม.อ.

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม 122

4.2  งานเกษตรภาคใต้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ห้องประชุม 122

4.3 การบริหารจัดการ
สถานีวิจัย

วันอังคารที่ 13  ธันวาคม  2559

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ห้องประชุม 120

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มกราคม 2560 14:13 แก้ไข: 30 มกราคม 2560 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ