นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1048
ความเห็น: 0

การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

          การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560)  ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 28(3/2559) เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2559

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กำหนดองค์ความรู้
(1)
การสร้าง/ ได้มา
(2)
การรวบรวม/ จัดเก็บ
(3)
การเข้าถึง
(4)
การแลกเปลี่ยน
(5)
การใช้
(6)
ผู้รับผิดชอบ
1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลมีความรู้คู่คุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)   1. สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว
2. แปลงสาธิต
3. เทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้า
การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันสมัย การจัดการข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผสมผสานและ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศบนหลักสมดุล ยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม คัดเลือกงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์งานวิจัยที่แล้วเสร็จ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์/ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันสมัย การจัดการข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้ที่ได้มาสร้างนวัตกรรม
อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
หน่วยวิจัย
3. ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โครงการปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร
เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
1. การฝึกอบรม/ พัฒนา
2. การสกัดองค์ความรู้เป็นเอกสาร/ สื่อ
การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันสมัย การจัดการข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้ที่ได้จากฝึกอบรมมาใช้งาน กลุ่มงานบริการวิชาการ
4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล
บริหารการเงินและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 ตลาดเกษตร ม.อ. การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันสมัย การจัดการข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย  - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 - การทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน
 ผสมผสานและ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
4.2 งานเกษตรภาคใต้
การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันสมัย การจัดการข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย  - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 - การทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน
 ผสมผสานและ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ฝ่ายเลขานุการงานเกษตรภาคใต้
4.3 การบริหารจัดการสถานีวิจัย การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ทันสมัย การจัดการข้อมูลเป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย  - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 - การทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน
 ผสมผสานและ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

         

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มกราคม 2560 14:02 แก้ไข: 30 มกราคม 2560 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ