นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2885
ความเห็น: 7

สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ

เก็บประสบการณ์ความรู้ ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ

       แผนการสัมภาษณ์ต้องคลาดเคลื่อน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเกือบครึ่งปี กว่าจะหาวัน เวลาที่องครักษ์ผู้นี้จะจัดเวลาให้เข้าสัมภาษณ์ได้ค่ะ และแล้วเวลาที่เหมาะสมพบกัน ณ วันที่ 28  กรกฎาคม  2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 140 โดยมีทีมสัมภาษณ์ ดังนี้ พี่มอนลี่  (คุณมะลิ  นิลสุวรรณ),  เปตอง (คุณสุนัทณี  แสงแจ่ม), พี่จิก (คุณธัญญรัตน์  สุวรรโณ) และพี่โค้ก(คุณสิขเรศ  แสงขำ แต่ไม่ได้มาสัมภาษณ์เพราะต้องไปราชการ แต่ส่งใจมาช่วยค่ะ)  ภาพประกอบสวยๆ โดย พี่เด๊ะ (คุณศรีนรา  แมเร๊าะ) และพี่มอนลี่ค่ะ

     วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้  เพื่อเก็บประสบการณ์ความรู้ ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ แนวคิด  วิธีการปฏิบัติที่ดีในการทำงานไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ ได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

 

ประวัติของพี่ทิพย์ หญิงแกร่ง รุ่นบุกเบิกของคณะฯ

     พี่พรทิพย์ หรือที่พวกเราเรียกว่า พี่ทิพย์ มีชื่อจริงว่า นางสาวพรทิพย์  สุวรรณคีรี  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เริ่มบรรจุเมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม  2519 รวมระยะเวลาราชการ 35 ปี  จบการศึกษาระดับ ปวส.  จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์เกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

ประวัติการทำงานที่คณะฯ ในครั้งแรก

       ชีวิตการทำงานเริ่มแรกของพี่ทิพย์  ได้มาสมัครที่คณะฯ โดยการแนะนำของ ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช คณบดีคนแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ให้มาช่วยงานด้านภาคสนาม ที่ภาควิชาพืชศาสตร์ โดยคอยดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการฝึกหัดปลูกผัก สถานที่ทำงานครั้งแรกของคณะทรัพย์อยู่บริเวณสนามฟุตบอลด้านบน (ปัจจุบันเป็นพื้นที่คณะเศรษฐศาสตร์) ต่อมาคณะทรัพย์ฯได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวมาที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ทำให้มีแรงบันดาลใจในการบริจาคร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานแก่นักศึกษา เพราะต้องเดินผ่านที่เก็บศพทุกวัน

     ในสมัยนั้น คณะฯ มีสถานที่ฝึกงานภาคสนามของนักศึกษามีบริเวณกว้าง เนื่องจากคณะฯ ได้บุกเบิกพื้นที่เพื่อทำการเวนคืนจากชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช  รศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพงศ์พันธุ์ และบุคลากรของคณะฯ อีกหลายท่าน ในครั้งนั้นกว่าจะได้พื้นที่คณะฯ ทีมบุกเบิกและพี่ทิพย์ต้องเจออุปสรรคมากมาย เช่น การใช้ปืนขู่ กีดขวางการพัฒนาขยายพื้นที่ของคณะฯ และในที่สุดการเจรจาก็สำเร็จ ทำให้คณะฯ มีพื้นที่ในการฝึกงานภาคสนามของนักศึกษา ตั้งแต่หอพักคณะแพทย์ฯ ติดกับถนนปุณณกัณฑ์ขยายอาณาเขตไปจนถึงบ้านพักคณะฯ ในปัจจุบัน (พื้นที่ใกล้กับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์)  ปัจจุบันพื้นที่ฝึกงานภาคสนามของคณะทรัพย์ฯ มีพื้นที่ลดน้อยลง

 

แนวทางการทำงาน

     ชีวิตการทำงานของพี่ทิพย์ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานสิ่งใดแล้ว ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจในการทำงาน ก็จะต้องทำให้สำเร็จ และมีความสุข สนุกกับการทำงานทุกครั้ง ในช่วงแรกที่เข้ามาทำงานได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา ช่วยงานสอนในวิชาขยายพันธุ์พืช เช่น ติดตา ต่อกิ่ง เสียบยอด ต่อตา  และงานในด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ปัจจุบันมีหน้าที่ในการฝึกงานภาคสนามของนักศึกษา โดยดูแลหลักในด้านการปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับรายวิชานี้พี่ทิพย์ ทุ่มทั้งแรงกาย และแรงใจ ให้กับงานทั้งในเวลาและนอกเวลาอย่างเต็มที่ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

1.  การเตรียมพื้นที่ปรับสภาพดิน ให้เหมาะกับการปลูกผัก

2. การควบคุมดูแลแปลงฝึกงานภาคสนามของนักศึกษา

3.  การดูแลผลผลิตระหว่างการปลูก

4.  การจำหน่ายผลผลิตทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่คณะฯ

5.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               

แนวคิดในการทำงาน

  1. ให้รักงานในหน้าที่
  2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ
  3. ให้ทำงานด้วยความเต็มที่ เต็มใจ ใส่ใจในรายละเอียดของงาน อย่าปฏิเสธงาน
  4. ให้รักษาผลประโยชน์ของคณะฯ และรักองค์กรให้มากๆ
  5. ให้ทดแทนบุญคุณต่อคณะฯ อย่าเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

 

ความภาคภูมิใจในการทำงาน

1.  มีผู้บังคับบัญชาที่ดี คอยให้คำปรึกษา และขอความช่วยเหลือได้เสมอ 

2.  มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี ไม่เคยสร้างความหนักใจ และสร้างปัญหา

3.  มีเพื่อนร่วมงานและน้องๆ ในคณะฯ ทั้งในส่วนภาควิชาและส่วนกลางคณะฯ ที่น่ารัก  มีความสัมพันธ์ที่ดี

4.  มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รักในงานที่ทำ และมีความทุ่มเท

5. ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับนักโทษ ที่โรงเรียนค่ายรัตนพล จ.สงขลา เช่น การปลูกผัก เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นโทษไปแล้ว และภูมิใจที่สุดเมื่อทราบว่าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดในครั้งนั้น สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้จริง

6.  การเข้าอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (Asian Vegetable Research and Development Center หรือ AVRDC) ประเทศไต้หวัน จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นการอบรมเกี่ยวกับพืชผักแห่งชาติ พี่ทิพย์เป็นคนไทยคนเดียวที่เข้าอบรม ระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก  ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากประเทศจีน อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย และมาเลเซีย  ตลอดระยะเวลาที่อบรมต้องใช้ภาษาอังกฤษ เพราะผู้เข้าอบรมเป็นต่างชาติทั้งหมด เป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองได้เป็นอย่างดี

 

การแก้ปัญหาในการทำงาน

     ในการทำงานแต่ละครั้ง เมื่อเกิดปัญหาพี่ทิพย์จะดำเนินการจัดการทันที ทันใด เพราะปัญหาที่พบในการทำงานบางครั้งไม่สามารถรอได้ หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อพบปัญหาต้องรีบแก้ไขทันที เพราะเป้าหมายคืองานต้องเสร็จ และดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ต้องเรียนรู้งานอย่างอื่นด้วย เช่น การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการ

 

สิ่งที่ประทับใจจากองค์กร

     ตลอดระยะเวลา 35 ปี ผ่านร้อน ผ่านหนาว และอุปสรรคนานานัปการ ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก จนถึงการเติบโตของคณะฯ ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ ในความเป็นองค์กรที่ชื่อ “คณะทรัพยากรธรรมชาติ”  มีความภาคภูมิใจและประทับใจเป็นที่สุด  กิจกรรมที่ประทับใจ คือ การจัดงานทรัพย์แฟร์  หรืองานเกษตรภาคใต้ในปัจจุบัน  กิจกรรมนี้ทำให้ประชาชนทั่วไปในภาคใต้ รู้จักคณะฯ มากขึ้น นอกจากนี้คณะฯ มีชื่อเสียงในด้านงานวิจัย เช่น ด้านการปลูกผักเมืองหนาว (บร็อคโคลี่  กะหล่ำปม) ด้านปาล์ม  ยาง และแพะ รวมทั้งตลาดนัดเกษตร ม.อ. คณะทรัพย์ฯ

               

สิ่งที่พี่ทิพย์ฝากถึงน้องๆ ในคณะฯ

     การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม เช่น งานเกษตรภาคใต้ งานลอยกระทง งานปีใหม่ และงานอื่นๆ ขอให้สละเวลาเข้ามามีส่วนร่วม เพราะการมาทำงานในส่วนรวมจะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับกลุ่มบุคลากรคณะฯ มากขึ้น อย่าทำตัวโดดเดี่ยว ทักทายปราศรัยกับคนรอบข้างบ้าง ให้ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน มีน้ำใจ รู้รัก สามัคคีและกลมเกลียว ที่สำคัญให้น้องๆ รักองค์กร ที่ชื่อ “คณะทรัพยากรธรรมชาติ”  น้องๆ จะได้ยินพี่พูดเสมอว่า “น้องต้องรักคณะฯ ให้มากๆ เท่ากับที่คณะฯ เลี้ยงดูเราให้เงินเดือน และอย่าเอาเปรียบคณะฯ”

 

การให้ความสุขกับชีวิต

     คนเราต้องให้ความสุขกับชีวิต แบ่งเวลาในการหาประสบการณ์ชีวิตจากโลกภายนอก เช่น การไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไป จนถึงวันเกษียณ เพราะช่วงเวลานั้นคุณอาจจะไม่ได้ไปก็ได้ ดังนั้น ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม ระมัดระวังในเรื่องอาหารการกิน  ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อย่าเครียด สำหรับงานอดิเรกของพี่ทิพย์ คือ  มีความสุขกับการเลี้ยงหมา แมว ปลูกต้นไม้  เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สะสมต้นชบาพันธุ์ต่างๆ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปเรียนรู้ในวิชาที่เรียนของภาควิชาพืชศาสตร์

     ให้รางวัลกับชีวิตในการท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับประเทศที่ชอบไปมากที่สุด คือ อังกฤษ ผรั่งเศส ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

     ในส่วนของด้านกีฬา พี่ทิพย์ก็เป็นนักกีฬาฟุตบอล นักยิงปืน  และได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน จากกีฬายิงปืน และการบริจาคเงินให้กองทุนคณะฯ ทุกปี

 

ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

     เป้าหมายหลังเกษียณ จะให้ความสุขกับชีวิตในการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ  ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง การไม่มีหนี้สินทำให้ชีวิตมีความสุข และพี่ทิพย์ฝากขอบคุณคณะฯ ที่ทำให้พี่มีวันนี้…

 

คณะทำงาน KM ขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมแบ่งปัน ถ่ายทอดเรื่องราว เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ

 

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 August 2011 17:49 Modified: 08 August 2011 18:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

แว๊บไปที่แปลงยามเย็นๆ จะเห็นพี่ทิพย์ อยู่กับ นศ. จนย่ำค่ำ
ถึงคราวเก็บเกี่ยว เราเห็นพี่ทิพย์ เป็นแม่ค้า

เรารักคณะทรัพย์ฯ
เรารัก ม.อ.

เราเอง

  • ช่วงที่มีผลผลิตออกจำนวนมาก เมื่อก่อนจะเห็นพี่พรทิพย์เร่ขาย ใส่ท้ายรถกระบะ ไปจำหน่ายคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ โดยอาศัยเพื่อน ๆ ต่างหน่วยงานเป็นช่องทางในการขายผลผลิตของภาควิชาฯ แต่ในช่วงที่มีพื้นที่ทำเลเหมาะ ๆ บริเวณหน้าแปลงผัก พี่พรทิพย์ ได้จัดหาเต้น และให้นักศึกษามายืนค้าขายด้วย ซึ่งพวกเราจะได้ภาพบรรยากาศอย่างนี้บ่อย ๆ ในช่วงเทศกาลที่มีผักออกมาจำนวนมากค่ะ
  • คำพูดที่ตรึงใจติดอยู่ในหูตลอดเวลาคือ  เราทดแทนบุญคุณคณะฯ นะ  และสอนให้น้อง ๆ รักคณะฯ ให้มาก ๆ 

 

ขอบคุณพี่ทิพย์และทีม KM จ้า..กับสิ่งดีๆที่นำมาฝากน้องๆพี่ๆ กัน ^_^

ชอบพี่ทิพย์ที่เป็นคนทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉงสุขภาพแข็งแรง

และเป็นพี่ที่มีน้ำใจกับน้องๆ คอยช่วยเหลือและห่วงใย เวลามีกิจกรรม

หรือร่วมเดินทางด้วยกัน!

พี่ทิพย์ บรรจุหลังผมนิดเดียวเองครับ

7 พ.ย. 2518 ครับ วันที่ผมบรรจุ (ฮา)

ทุกครั้งที่พี่ทิพย์ไปเที่ยวต่างประเทศ... น้อง ๆ ในสำนักงานเลขานุการคณะฯก็จะได้ของฝากจากพี่ทิพย์เสมอค่ะ  และเรามักจะเห็นภาพเช่นนี้เสมอค่ะ

 

พี่ทิพย์ ป้าทิพย์ ที่น่ารัก เสียงดัง และใจดีของน้องๆ ชาวทรัพย์ รวมถึงบุคลากรในม.อ.หลายคนที่รู้จักพี่ทิพย์ น่าเสียดายข้าราชการเช่นพี่ทิพย์ เขาน่าจะโกงอายุให้พี่ทำงานอีกซัก 10 ปีนะ เพราะพี่ทิพย์เป็นผู้ที่เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ กำลังใจ กำลังกาย ทุ่มเทให้กับคณะฯ และ ม.อ. เป็นอย่างยิ่ง หากวัสดุบางรายการที่ไม่ได้รับงบสนับสนุน พี่ทิพย์จะเสียสละออกตังค์เอง เพื่อให้นักศึกษาได้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียน ซึ่งพี่ทิพย์คงจะยึดหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าของอยู่หัว ที่ว่า “ทำงานอย่าหยิบยกความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล” ^_^

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่ทิพย์ นำของมาฝากจากประเทศเกาหลีมาฝากด้วยค่ะ บันทึกของพี่พรทิพย์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ บันทึกนี้ ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.204.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ