นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2370
ความเห็น: 2

กระบวนการจัดระบบคำสำคัญของคณะทรัพยฯ

ขอความร่วมมือในการใช้คำสำคัญคือชื่อ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คำสำคัญของภาควิชา/ หน่วยงาน และคำสำคัญกำหนดหมวดหมู่ของงาน
 
 
 กระบวนการจัดระบบคำสำคัญในการบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th 

เพื่อให้การเชื่อมโยงคำสำคัญในเว็บไซต์ KM ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นรูปแบบเดียวกันกับระบบสารสนเทศในระบบ File server 
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
จึงขอความร่วมมือในการใช้คำสำคัญ 
เพื่อการจัดหมวดหมู่เรื่องของภาควิชา หน่วยงาน/งาน ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตามหมวดหมู่บนระบบ http:share.psu.ac.th ทั้ง 12 ด้าน ของมหาวิทยาลัย
ดังนี้ค่ะ

 1.  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2.   คำสำคัญของภาควิชา/ หน่วยงาน โดยพิมพ์ fnr เว้นหนึ่งตัวอักษร และตามด้วยชื่อภาควิชา/ หน่วยงาน  ดังนี้
ภาควิชาพืชศาสตร์                               ใช้คำสำคัญ           fnr plant
ภาควิชาสัตวศาสตร์                             ใช้คำสำคัญ   fnr animal
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร                   ใช้คำสำคัญ   fnr agri dev 
ภาควิชาธรณีศาสตร์                             ใช้คำสำคัญ   fnr earth
ภาควิชาวาริชศาสตร์                            ใช้คำสำคัญ   fnr aquatic
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช                 ใช้คำสำคัญ           
fnr pest mgt
กลุ่มงานศูนย์วิจัย                                 ใช้คำสำคัญ   fnr r.center
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ใช้คำสำคัญ   fnr r.station
กลุ่มงานบริการวิชาการ                       ใช้คำสำคัญ   fnr outreach
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ          ใช้คำสำคัญ   fnr manage
หน่วยสารบรรณ                                   ใช้คำสำคัญ   fnr document
หน่วยการเจ้าหน้าที่                             ใช้คำสำคัญ   fnr person
หน่วยอาคารสถานที่ฯ                         ใช้คำสำคัญ
   fnr building
หน่วยคลัง                                              ใช้คำสำคัญ   fnr finance
หน่วยพัสดุ                                             ใช้คำสำคัญ
   fnr material
หน่วยทะเบียน                                      ใช้คำสำคัญ   fnr ed service
หน่วยกิจการนักศึกษา                         ใช้คำสำคัญ   fnr student
งานนโยบายและแผน                           ใช้คำสำคัญ
   fnr plan
งานประกันคุณภาพ                              ใช้คำสำคัญ   fnr qa
หน่วยวิจัย                                              ใช้คำสำคัญ   fnr research
หน่วยวิเทศสัมพันธ์                             ใช้คำสำคัญ   fnr foreign
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ          ใช้คำสำคัญ           fnr it

ตัวอย่างการใช้คำสำคัญของภาควิชา/หน่วยงานUntitled

3.  คำสำคัญกำหนดหมวดหมู่งานของระบบ http://share.psu.ac.th
    ทั้ง 12 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ

วิจัยสถานีวิจัย-ศูนย์วิจัย                           ใช้คำสำคัญ   fnr-g- research
การเรียนการสอน                                        ใช้คำสำคัญ   fnr-g-learn
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร ใช้คำสำคัญ   fnr-g-outreach
ประกันคุณภาพ                                                 ใช้คำสำคัญ   fnr-g-qa
พัฒนางานประจำ                                          ใช้คำสำคัญ   fnr-g-develop 
บริหารทรัพยากรมนุษย์                              ใช้คำสำคัญ   fnr-g-person
กิจการนักศึกษา การดูแลนักศึกษา       ใช้คำสำคัญ   fnr-g-student
วิธีการใช้งาน Share                                    ใช้คำสำคัญ   fnr-g-share process
ประชาสัมพันธ์                                            ใช้คำสำคัญ   fnr-g-pr
ประวัติศาสตร์                                             ใช้คำสำคัญ   fnr-g-history
เคล็ดลับ ไอที                                              ใช้คำสำคัญ   fnr-g-it
เรื่องทั่วไป                                                   ใช้คำสำคัญ   fnr-g-general


ตัวอย่างการใช้คำสำคัญกำหนดหมวดหมู่งาน เช่น
เรื่องที่บันทึกเป็นหมวดหมู่พัฒนางาน ให้ใส่คำสำคัญ คือ
fnr-g-develop

 

และในการบันทึกครั้งต่อไปเพียงพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกคือ ตัว f การค้นหาคำสำคัญก็จะขึ้นให้อัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ให้คลิกเลือกได้เลยค่ะ เช่นเดียวกันค่ะกับคำว่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็เพียงพิมพ์ตัวอักษรตัวแรก คือ ค
Untitled+3

  ตัวอย่างการใช้คำสำคัญ หากต้องการใช้คำสำคัญอื่นๆ อีก เช่น ชื่อภาควิชา/ หน่วยงาน, หมวดหมู่ของงาน ก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะ

คณะทำงาน KM ขอเชิญร่วม แบ่งปันเรื่องราว เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2552 08:53 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2553 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
28 ตุลาคม 2553 15:23
#61189

จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

  • ขอความร่วมมือจากชาวทรัพย์ฯ ทุกท่านในการใส่คำสำคัญ  เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบสารสนเทศ  ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลอยู่ที่ Website KM คณะฯ
  • บันทึกของท่านที่ใส่คำสำคัญตรงกับกลุ่มคำสำคัญที่กำหนดไว้  จะมีการ Link เชื่อมโยงไปยัง Website KM คณะฯ โดยอัตโนมัติค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.3.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ