นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2806
ความเห็น: 0

สัมภาษณ์นักประดิษฐ์คนเก่ง คุณสุรินทร์ อุไรรัตน์ [C]

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำ

 วันจันทร์ที่ 28  มีนาคม 2554  เวลา 13.30 น. ทีมงานสัมภาษณ์นัดนักประดิษฐ์คนเก่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุม 140  
คุณสุรินทร์  อุไรรัตน์ นั่งยิ้มหน้าตาสดใสอยู่ก่อนแล้ว
 

ผศ.วรวิทย์    วณิชาภิชาติ   ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมได้กล่าวแสดงความยินดีกับคุณสุรินทร์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553  กลุ่มที่ 3  ลูกจ้างประจำ  โดยในวันที่ 13 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้ประกาศเกียรติและมอบของที่ระลึก ณ ห้องทองจันทร์หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทย์ศาสตร์  
และในวันที่ 1 เมษายน 2554  จะไปรับมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล   กรุงเทพฯ กับนายกรัฐมนตรี (พณฯท่านอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 

 

ก่อนจะเข้ามาทำงาน 

                จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 7  จากบ้านคลองเปลสุนทรอุปถัมภ์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  เนื่องจากเป็นผู้ที่สนใจในงานช่าง  จึงได้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์อยู่ระยะหนึ่ง  ต่อมาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดรับสมัครพนักงานขับรถแทรกเตอร์  ด้วยพอจะขับรถแทรกเตอร์เป็นอยู่บ้างจึงสนใจสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม  2531

 

ชีวิตการรับราชการ 

          รับราชการในตำแหน่งพนักงานขับรถแทรกเตอร์ โดยในระยะแรกมีหน้าที่ขับรถแทรกเตอร์เพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชในการฝึกงานของนักศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่  บางครั้งในช่วงที่มีนักศึกษาไปฝึกงาน ต้องไปช่วยงานที่สถานีวิจัยเทพา สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง  ต่อมาเมื่อมีงานน้อยลง ได้มีการปรับเปลี่ยนงานโดยย้ายไปสังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น เทเลอร์บรรทุกของและอุปกรณ์การไถ  หรืองานช่างต่าง ๆ   ในทุกครั้งที่มีงานเหล่านี้เราจะได้เห็นคุณสุรินทร์ปฏิบัติงานประจำเรียกว่าเป็นสารพัดช่าง แต่ที่ถนัด คือ ช่างเชื่อมและช่างยนต์   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ระดับ 1

 

ผลงานที่ภูมิใจ 

                1. ประดิษฐ์เครื่องมือกะเทาะเมล็ดยางพารา และ  เครื่องแยกเปลือกเมล็ดยางพารา  ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย        ลดแรงงาน  ผลผลิตเมล็ดยางพารามีคุณภาพดี   เพื่อใช้ในโครงการผสมอาหารสำหรับการเลี้ยงสุกรสมุนไพร  และสามารถต่อยอดในการผลิตเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน  อาทิ เครื่องมือการกะเทาะฝักถั่วเขียว  

                2. ประดิษฐ์อุปกรณ์ดักขยะ ป้องกันมิให้ขยะเข้าเครื่องปั้มน้ำดิบ  เพื่อใช้ในแปลงเกษตรของหน่วยงาน  แปลงสาธิต  และแปลงฝึกงานของนักศึกษา

                3. สร้างกังหันลม  สำหรับใช้ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 18

 

สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ

                1. ยึดหลักการสังเกต  พยายามจดจำ ศึกษาและสอบถามผู้รู้  และนำมาคิดค้นวิเคราะห์ว่าจะสามารถนำมาปรับปรุงชิ้นงานที่ประดิษฐ์ได้หรือไม่   วางแผนและการทดลอง  ทั้งนี้โดยยึดหลักประหยัด ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์

                2. ขยันหมั่นเพียร  มุ่งมั่น  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  ทำงานทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงานถือว่าทุกงานมีคุณค่า  และมีความสุขกับงานที่ทำ  มีความสุภาพ  จริงใจ  ยอมรับความคิดเป็นและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

                 

สิ่งที่ประทับใจองค์กร

                ประทับใจที่องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมโดยเสนอเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553  กลุ่มที่ 3  ลูกจ้างประจำ  และภูมิใจที่สามารถพัฒนาตนเอง  ประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้ได้จริงและลดต้นทุนการผลิตให้องค์กร    และดีใจที่สามารถสร้างครอบครัวให้มีความสุข  และบุตรทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการงานที่มั่นคง

 

       ด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท ยึดหลักประหยัด สร้างสรรค์ประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรจึงทำให้คุณสุรินทร์  อุไรรัตน์    ได้รับการคัดเลือกเป็นเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553  กลุ่มที่ 3  ลูกจ้างประจำ  และในวันที่ 1 เมษายน 2554  ได้รับมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล   กรุงเทพฯ  ทางทีมงานขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 ****************************************************

หลักการครองตน

 • พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองในการพัฒนางาน  โดยการหาความรู้ หาประสบการณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องและภายในหน่วยงาน พยายามแก้ปัญหาและตั้งใจในการพัฒนาชิ้นงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอุปสรรคน้อยที่สุด
 • ประหยัดและอดออม โดยการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด นำวัสดุและอุปกรณ์ที่ เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ต่อ นำมาสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีการหารายได้เสริมจากเวลาว่างมารับจ้างซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์และงานทั่วไป 
 • การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  ตรงต่อเวลา มาก่อนและกลับหลังเวลาที่ทางราชการกำหนด นอกเวลาราชการและวันหยุด อุทิศเวลาช่วยเหลือทางราชการ
 • การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา   พูดจาสุภาพ มีความจริงใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละกำลังกาย มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ครอบครัวและเพื่อร่วมงาน
 • มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ยึดหลักการพลเมืองที่ดี  ตามกฎหมาย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาชุมชนประเทศชาติโดยการเสียภาษี เป็นต้น

 

หลักการครองคน

 • ยึดหลักด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คือ การใช้วาจาสุภาพ จริงใจและตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ให้เกิดการยอมรับการบริการกับผู้ที่มาติดต่องาน การสร้างความสามัคคีและการร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่องาน
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอและเต็มใจ   

 

หลักการครองงาน

ยึดหลักการสังเกต ประเมินผลงานและปรับปรุงแก้ไขงานที่รับผิดชอบ มีหลักในการครองงาน คือ

 • ศึกษาหาความรู้ หาประสบการณ์ตรงจากผู้มีความรู้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นำมาใช้  ในการปรับปรุงชิ้นงานและงานอื่นๆ
 • วิเคราะห์ วิธีการทำงานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ปัญหาหรือจัดสร้างนวัตกรรม
 • ประเมินผลงานหรือชิ้นงาน เพื่อนำมาปรับปรุง ให้ชิ้นงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการทำงาน และผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน  ผู้บริหารหรือบุคคลที่นำชิ้นงานนั้นๆ ไปใช้
 • ขยันหมั่นเพียร เสียสละเวลาให้กับทางราชการเพื่อนำมาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน

***************************************************************

 

 ทีมสัมภาษณ์  ผศ.วรวิทย์   วณิชาภิชาติ  เป็นหัวหน้าทีม แ ละ ทีมงานสัมภาษณ์ประกอบด้วย รศ.ยุทธนา    ศิริวัธนนุกูล     คุณอุทิศ  อินทศร   คุณสุวิชา ดำเม็ง  คุณเขมรัตน์ บูรณวัฒน์  และ คุณวิไลลักษณ์  สิงขรัตน์   

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก    คุณศรีนรา แมเร๊าะ  และ คุณวิไลลักษณ์  สิงขรัตน์   

 

กังหันลม 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 สิงหาคม 2554 15:28 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น