นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1237
ความเห็น: 0

RCA : การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงในการทำงาน

RCA,Root Cause Analysis,การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงในการทำงาน

เรื่องเล่านำมาฝาก

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง  การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
Root Cause Analysis (RCA)  โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส  
เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม 3301 สนอ.อาคาร3
วิทยาเขตตรัง 

@บทสรุป@

       สาระความรู้ที่เราได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม Root Cause Analysis
กับคำย่อๆที่คุ้นเคย "RCA"  หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสืบสาว
ให้ถึงสาเหตุรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งกำหนดมาตราการป้องกันการเกิดซ้ำ (จากสาเหตุเดิม)ในอนาคต   ซึ่งเมื่อเกิดปัญหา
...การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็น Root Cause จะใช้เทคนิคการตั้งคำถาม
ทำไม ทำไม Why-Why ซึ่งก็คือ เทคนิคการวิเคราะห์หา ปัจจัย ที่เป็นต้นเหตุ
ให้เกิดปรากฎการณ์ หรือ อาการของปัญหา (ประเด็นที่จะนำไปวิเคราะห์)
อย่างเป็นระบบ  เป็นไปตามขั้นตอน  ไม่ตกหล่น ไม่ใช่เดาหรือนั่งเทียน
โดยเจ้าเทคนิค Why-Whyมีขั้นตอนง่ายๆ คือ  
- ถาม"ทำไม" ต่อกัน 5-9 ครั้ง
- ตอบคำถามทำไม แต่ละครั้งด้วย ข้อเท็จจริง
- เราจะพบ "สาเหตุที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่"

     โดยปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า คือ 5G แยกเป็น
1. 3G คือ ผู้ที่อยู่สถานที่จริง/สภาพจริง/สภาวะจริง
2. 2G คือ ผู้ที่รอบรู้ชำนาญใน กฎ/ระเบียบ/กลไกกระบวนการ
****เราต้องเอา 2G+3G = 5G****

      ซึ่งเทคนิคในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ด้วยการถาม ทำไม
ต่อเนื่องกัน 5-9 ครั้ง  และตอบคำถาม ด้วยข้อเท็จจริง จะพบสาเหตุ
ที่แท้จริง ที่ซ่อนตัวอยู่ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกัน
1.ภาคระบุปัญหา
2.ภาควิเคราะห์สาสาเหตุ ผู้วิเคราะห์จะต้องชี้ประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจนอาจจะต้องชี้เข้าตัว หรือ ชี้ออก เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด
3.ภาคตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล
4. ภาคการกำหนดมาตราการแก้ไข

ข้อระวังในการทำ RCA
       เพื่อป้องกันการตกหล่น จะต้องตรวจปัจจัย หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการก่อนหน้านั้นว่าได้มีการหยิบยกมาครบถ้วน หรือยัง โดยพิจารณาย้อนกลับว่า "ถ้าปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นแล้ว เหตุการก่อนหน้าจะไม่เกิดขึ้นแน่หรือ"

ความคิดเห็นจากสมาชิกผู้เข้ารับการอบรม
     1. ได้รับความรู้ที่ได้รับจากการใกวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุที่แท้จริงในการทำงานไปใช้ได้จริง ในการทำงาน สามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาหน้างานที่ปฏิบัติ รู้เทคนิคในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหางาน เข้าใจการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และกำหนดมาตรการแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก อีกทั้งได้โอกาสที่ดีในการแชร์ความรู้ร่วมกันภายในงาน 
      2. ได้รู้ว่า ตัวเราคือปัญหา และควรปรับปรุงตัวเราก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ควรชี้เข้าหาตัวก่อน ควรเริ่งต้นที่ตัวเอง เราจึงจากแก้ปัญหาได้ครบคลุมอย่างถึงรากแก่นของปัญหา 
      3.รู้จักหลักการใช้หลักของ Why-Why ในการแก้ไขปัญหาในงานของเรา เมื่อนำมาใช้แล้วสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างหัวข้อผลงานในการทำกิจกรรมครั้งนี้

1. ปัญหาลูกหนี้ค้างเงินยืมปัญหาเบิกจ่ายโครงการล่าช้าในการจัดโครงการประกวดดาว เดือน ประจำปี 2558
2. ปัญหาการใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต
3.ปัญหาผู้ใช้บริการไม่มีความพึงพอใจในระบบเครื่องปรับอากาศ
4.ปัญหาการบริหารสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ สกอ.กำหนด
5.ปัญหาการเปิด/ปิด อาคารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
6.ปัญหาการส่งเงินค่าบริการสนามแบดมินตันและศูนย์บริหารร่างกาย(Fitness) ถูกมองว่ามีการทุจริต
6. ปัญหาการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารว่าง
7. ปัญหาการเข้าใช้บริการห้องสมุด ทำให้คุณภาพของบัณฑิตต่ำกว่ามาตรฐาน
7. ปัญหามีค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้นทุกปี 
8. ปัญหาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ศิลปะการแสดงและการจัดการ)ไม่เป็นไปตามแผน
 
เอกสารประกอบการอบรม 
 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
 

 
 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 Febuary 2016 10:04 Modified: 09 March 2016 14:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 เมตตา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ