นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2503
ความเห็น: 0

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวด K-Procedure และ FAQs รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554

สวัสดีค่ะทุกท่าน

       วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกแล้วนะค่ะที่ทุกท่านจะได้ทราบผลการได้รับรางวัลในโครงการประกวด K-Procedure และ FAQs รอบที่ 1 ค่ะ ซึ่ง

              มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนั้น : เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ KM ในลักษณะกลุ่มย่อย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้

                ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลค่ะ

1. ผลการประกวด K-Procedure มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 46 ผลงาน แต่ขอรับรางวัล 39 ผลงานค่ะ

รหัสผลงาน

ชื่อผลงาน K-Procedure

เงินรางวัลที่ได้รับ

เจ้าของผลงาน

KP5401_01

ขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี

1,000

คุณสรินดา  อรุณพันธ์ 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KP5401_02

ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

700

KP5401_03

ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 2

700

KP5401_04

ขั้นตอนการจัดโครงการค่ายจริยธรรม-คุณธรรม

1,000

KP5401_05

ขั้นตอนการจัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปี 2

1,000

KP5401_06

ขั้นตอนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

700

KP5401_07

ขั้นตอนการประกวดการแสดงละครเวที

700

KP5401_08

ขั้นตอนการรับเสด็จวันรับปริญญา ทำซุ้มต้อนรับบัณฑิต

700

KP5401_09

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

700

KP5401_10

ขั้นตอนการจัดกีฬาสีภาควิชา

700

KP5401_11

ขั้นตอนการจัดงานปีใหม่ภาควิชา

700

KP5401_12

ขั้นตอนการจัดงานวันเด็ก

700

KP5401_20

ขั้นตอนการดำเนินงานวิชาโครงงานสำหรับรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

700

KP5401_21

ขั้นตอนการดำเนินงานวิชาโครงงานสำหรับคณะกรรมการบริการวิชาโครงงาน

700

KP5401_22

ขั้นตอนการดำเนินงานวิชาโครงงานสำหรับคณะกรรมการกลุ่มโครงการ

700

KP5401_23

ขั้นตอนการดำเนินงานวิชาโครงงานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

700

KP5401_24

ขั้นตอนการดำเนินงานวิชาโครงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานรายวิชา

700

KP5401_25

ขั้นตอนการดำเนินงานวิชาโครงงานสำหรับนักศึกษา

700

KP5401_26

กระบวนการการขอรับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์

700

คุณญดา ประสมพงษ์ 
สังกัด หน่วยบัณฑิตศึกษา ก.สนับสนุนวิชาการฯ

KP5401_27

กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

700

KP5401_28

กระบวนการการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

700

KP5401_29

กระบวนการจัดโครงการเปิดบ้านบัณฑิตศึกษา

700

KP5401_30

กระบวนการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

700

KP5401_31

กระบวนการการขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์

1,000

คุณสุวิมล อนุพันธ์ สังกัด ก.บริหารทั่วไป

KP5401_32

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์

700

คุณจันทร์วดี ลิ่มสกุล สังกัด ก.บริหารทั่วไป

KP5401_33

กระบวนการรับรองผลการศึกษา

700

คุณฐานิตา ลอยวิรัตน์ สังกัด หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ ก.สนับสนุนวิชาการฯ

KP5401_34

กระบวนการจัดโครงการศูนย์ทดสอบใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร

1,000

KP5401_35

กระบวนการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา

1,000

KP5401_36

กระบวนการจัดการระดับขั้นผลการเรียนของนักศึกษา

700

KP5401_37

กระบวนการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

700

KP5401_38

กระบวนการจัดโครงการเตรียมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

700

KP5401_39

กระบวนการจัดโครงการพี่ช่วยน้อง

700

KP5401_40

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการตามกระบวนการ PDCA

700

คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต สังกัด ก.สนับสนุนการวิจัยฯ

KP5401_41

ขั้นตอนการขอรับบริการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

700

คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม สังกัด ก.สนับนุนการวิจัยฯ

KP5401_42

ขั้นตอนการบริการยานพาหนะกรณีการขอใช้รถไปปฏิบัติราชการ

700

คุณวันทนา หนูมาก สังกัด ก.อาคารสถานที่ฯ

KP5401_43

ขั้นตอนการบริการยานพาหนะกรณีการขอใช้รถงานสวัสดิการ

700

KP5401_44

ขั้นตอนการบริการยานพาหนะกรณีการขอใช้รถงานบริการวิชาการและวิจัย

700

KP5401_45

กระบวนการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

700

คณนพเก้า บุญราช สังกัด ก.แผนงานฯ

KP5401_46

กระบวนการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานกิจกรรม KM และ 5ส

1,000

 หมายเหตุ : ผลงานที่ KP5401_13-KP5401_19 ไม่ขอรับรางวัล

2. ผลการประกวด FAQs มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 3 หน่วยงานซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ที่กรรมการกำหนด จึงได้รับเงินรางวัลหน่วยงานละ 1,000 บาท

FAQ5401_01 FAQs กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
FAQ5401_02 FAQs กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
FAQ5401_03 FAQs กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องจัดทำ Flow chart แผนผังลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะโปรสเตอร์ส่งกลุ่มงานแผนงานฯ   และนำเสนอผลงานในเวทีพัฒนาคนพัฒนางาน ของทางคณะฯ โดยให้ หน่วยงานนำเสนออย่างน้อย 1 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกลับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะค่ะ ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ คุณนพเก้า บุญราช กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 (วันวาเลนไทม์) นะค่ะ

ท่านใดที่พลาดโอกาสในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะ ยังมีรอบ 2 ซึ่งรอบสอบกำลังรับผลงานอยู่นะค่ะ หมดเขตส่งผลงานในรอบที่ 2 สิ้นเดือนเมษายน 2555 นี้นะค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ


Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 Febuary 2012 10:17 Modified: 14 Febuary 2012 09:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ