นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 2292
ความเห็น: 0

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ ผู้ลาออกจากราชการปี 53 (1)

ผลงานของรศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์

 

วันนี้สบโอกาสได้ลงบันทึกบทสัมภาษณ์
รศ.ดร.ชัยรัตน์  นิลนนท์
 เมื่อ
วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 14.00-15.00 น. 
     มีผู้สัมภาษณ์ 4 คน ได้แก่ อ.สุรชาติ (พี่เอ๋) พี่เด๊ะ (คุณศรีนรา)
น้องแหม่ม (คุณเยาวลักษณ์) และน้องต้อยตีวิด (คุณสิขเรศ) เพราะคณะ
กรรมการ KM ได้แก่ ท่านคณบดี (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา) คุณมอนลี่
คุณเปตอง แจ้งว่าเมื่อไหร่จะลง share เพราะสัมภาษณ์มาหลายวันแล้ว ...
     ขอเรียกท่านอย่างเป็นกันเองว่า อ.ชัยรัตน์นะคะ  ครั้งแรกที่ทราบว่า
อ.ชัยรัตน์จะลาออก รู้สึกเสียดายอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญด้านการจัดการดินและปุ๋ยปาล์มน้ำมันมาก
ท่านเป็นชาวฉะเชิงเทรา ได้สอนนักศึกษามาแล้วจำนวน 27 รุ่น
เป็นอาจารย์ที่ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่มีบุคลิกที่น่าเกรงขามไปในตัวด้วย
อ้อ อีกอย่างท่านชอบไปดูนกมาก
อารัมภบทยาวไปเดี๋ยวจะเบื่อ มาดูบทสัมภาษณ์กันดีกว่า ยาวนิดนึง
ขอแบ่งเป็น 2 ตอนค่ะ

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e+1

การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของท่าน 
1.  งานสอน  งานสอนหนังสือเป็นงานที่ท่านรัก  เนื่องจากเป็นงานที่สร้างคน  และเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งของการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป  
 
 ผลงานหนังสือและเอกสารทางวิชาการ    
1.  การใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน (คู่มือพกพา)
2.  การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
3.  คู่มือปาล์มน้ำมันและการจัดการสวน
4.  6 คำถามงานวิจัยปาล์มน้ำมันใน ม.อ.
5.  ปาล์มน้ำมัน
: การปรับปรุงขยายพันธุ์ การปลูกและการจัดการสวน
6.  เส้นทางสู่ความสำเร็จ  การผลิตปาล์มน้ำมัน
7.  หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
8.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการความต้องการธาตุอาหารและการ
     จัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน (ระยะที่ 2)
9.  โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน บริษัทวิจิตรภัณฑ์ 
   
ปาล์ม
ออยส์ จำกัด (จังหวัดชุมพร) เรื่อง การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
     โดยใช้ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างใบ
10. การจัดการสวนและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนปาล์ม
     น้ำมัน
11. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
การปลูกและการจัดการสวนปาล์ม
     น้ำมัน

12. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  การผลิตปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและ
     เหมาะสม
 
2.  งานวิจัย  นับเป็นงานที่ท้าทาย  ท่านได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปช่วยในการเรียนการสอน  เนื่องจากเป็นการปฏิบัติจริงทำให้ได้ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผลที่ได้จากการทำงานวิจัยยังนำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรในระดับภูมิภาค  และยังมีประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานจากการสร้างผลงานตีพิมพ์อีกด้วย      
คลิ๊กดูรายละเอียด  
ผลงานวิจัยตีพิมพ์  มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 48 เรื่อง  

3.  งานบริการวิชาการ หลังจากท่านสั่งสมประสบการณ์และความรู้จากการสอนและการศึกษาวิจัย จนพร้อมสำหรับการทำประโยชน์เพื่อสังคม คือการให้บริการวิชาการ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยต้องเป็นงานที่ท่านมั่นใจแล้วว่าความรู้ที่นำไปบริการให้กับสังคมนั้นต้องเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องมีความชัดเจนและแน่นอน ซึ่งสามารถประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้จากความต่อเนื่องของการขอรับบริการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา    

4.  งานบริหาร    การที่ท่านได้มีโอกาสทำงานด้านบริหารนั้นถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท่านภาคภูมิใจ  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารนั้น สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับหน่วยงานได้มากกว่าผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากได้มีโอกาสกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางเอง  แต่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติจะไม่สำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากทิศทางและนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยผู้บริหารนั้น ต้องการความร่วมมือจากทุกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปฏิบัติด้วยจึงจะทำให้นโยบายนั้นบรรลุผลสำเร็จ 

  ความภาคภูมิใจของท่าน   
-    
สอนนักศึกษาแล้ว บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้คะแนนดี ๆ มีงานทำ
-    เมื่อมีนักศึกษาที่จบไปแล้วมาพบปะพูดคุยว่า ที่สอนไปแล้วได้นำความรู้
   ไปใช้เกิดประโยชน์ พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบปริญญาโท
-
    ผลงานด้านการจัดการดินและปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
        
      
{ท่านกล่าวว่า มีความสุขในงานหน้าที่นี้ดี  รู้สึกพอใจ {

 

 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e+2

โปรดติดตามตอน 2 ค่ะ

created: 20 September 2010 11:19 Modified: 21 September 2010 13:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ