นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 4 · Followed: 2

สารบัญหน้า 1 : 51 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Contemporary Accounting Symposium 2018 612 0
Integrated Research & Research Tutor Fair 724 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 : กาลครั้งหนึ่ง...ฉันพิการ 624 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 : Speak Now With Blended Learning 530 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 : ปั้นนักบัญชีด้วย Case Base Learning 720 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 11 : การออกแบบนวัตกรรมการสอนวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ภาคใต้ เรื่อง กระบวนท่าเต้น เพลงรองเง็ง 425 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 : How to use Mentimeter to Engage and Interact with Students 540 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 946-230 การภาษีอากร โดยใช้สื่อเทคโนโลยีนอกเวลาเรียน 453 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 : การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในรายวิชา Advanced Accounting I 509 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 : Poster Exhibition in An Advanced English Reading Class : Visualizing You Reading, Voicing You Mind 417 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 : การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อการเรียนรู้ 363 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 : Utilizing English Pop Songs with Karaoke Application to Enhance Students' Connected Speech Production 488 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 : การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพบัญชีผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ กรณีศึกษา รายวิชารายงาน ทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 332 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 :English is action: Do it or nothing! ภาษาอังกฤษต้องออกแรงไม่ทำ ก็ไม่ได้อะไร 452 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 :สร้างนักบัญชีด้วย APBL 264 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1: Never Try, Never Know 364 0
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)” 987 0
27 มีนา...บุพเพจะนำพาเรามาเจอกัน 661 0
ขนทัพการแสดงไทยโชว์ชาวเนเธอร์แลนด์ 894 0
ม.อ.ตรัง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีฯ ให้นักเรียน ม.ต้น ตามโครงการ ม.พี่เลี้ยง 910 0
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัด อบรมหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ ภายใต้เงื่อนไขประเทศไทย 4.0 730 0
อบรม Advanced Excel 2010 ForPivot table and Pivot chart 648 0
อาจารย์สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้าโล่รางวัล แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 จากกระทรวงพลังงาน 1633 0
VDO และ ppt. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education 1085 0
อบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS 906 0
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน 915 0
นิทรรศการ.."ย่านตาขาวโมเดล".กิจกรรมดีๆที่เรียงร้อยเรื่องราวงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 635 0
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ ฯ ม.อ.ตรัง ประชุมมอบนโยบายให้แก่คณาจารย์ 700 0
อาจารย์-นักศึกษา ม.อ.ตรัง ร่วมรับฟังเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 840 0
ผู้แทนสถานทูตไทยฯ ชม นักศึกษา ม.อ.ตรัง มีคุณภาพ เปี่ยมคุณธรรม 1096 0
เด็กสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมโครงการ International Cultural Management Field School In Songkhla 742 0
ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน ของ miniTCDC 865 0
ม.อ.ตรัง เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน YICMG 2016 ที่ประเทศจีน 910 0
สรุปบทเรียนกิจกรรม Active Teaching:สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4 1495 2
ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 769 0
Show & Share : Active Learning (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 818 0
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 861 0
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 729 0
Show & Share : Active Learning (สาขาวิชาการบัญชี) 768 0
Kahoot ! กับการประยุกต์ใช้ดึงดูดใจผู้เรียน 912 0
เคยสงสัยไหม "Assessment" & "Evaluation" 818 0
ง่ายแค่ปลายนิ้ว..โหลดไฟล์ youtube ประกอบสื่อการสอน 1033 0
LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology” 1005 0
Research Caravan :“คาราวาน วิ..จากใจ” 1091 0
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์เก่งหวั่นสูญสิ้นหากไร้คนสืบทอด พบปัญหาเด็กยุคใหม่ไม่พูดใต้ 748 0
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของ "ลูกสิงห์ศรีตรัง" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7 952 0
วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา) 790 0
โครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต 570 0
บูรณาการสอนแบบ facilitative กับความรู้คู่คุณธรรม 717 0
โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล” 943 0
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ” 494 0