นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1689
ความเห็น: 2

สรุปบทเรียนกิจกรรม Active Teaching:สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4

Active Teaching,สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4

            สรุปบทเรียน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Active Teaching:สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4 หัวข้อ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology” และ กิจกรรม Show & Share ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 – วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ภาพรวมของกิจกรรมประกอบด้วย

 @วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2559@

      - Introduction พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ LMS2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
      - การพัฒนาเพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียนในระบบ LMS2@PSU
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :การเพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบ LMS2@PSU กับนักศึกษาถาม:ตอบ และทดลองปฏิบัติจริง

@วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2559@
      - กิจกรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ  “Active Learning and Technology” โดยขอความร่วมมือให้แต่ละสาขาส่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาละ อย่างน้อย 1 กิจกรรม นำเสนอกิจกรรมละไม่เกิน 10 นาที

       1. สาขาวิชาการบัญชี
           - รายวิชา 946-310 Management Accounting  
             ผู้นำเสนอ : อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี       2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
          - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการรายวิชา 946-346 การฝึกงานทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และ 946-351 การฝึกงานทางการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันในชั้นเรียนวิชา
946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
           ผู้นำเสนอ :อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง      3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          - รายวิชา 946-403 วิชาการจัดการกลยุทธ์สำหรับรัฐกิจและวิสาหกิจ  
            ผู้นำเสนอ : อาจารย์ ดร.อรอุมา  สุพัฒนกุล      4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          - รายวิชา : 997-412 Design in Photography 
            ผู้นำเสนอ : อาจารย์สมพงษ์ กฤตธรรมากุล     หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอดำเนินการสรุป ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากรประกอบด้วย  
         1. ผศ.ดร. ปริญญา  เชาวนาศัย
         2. รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว
         3. อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์

        พร้อมด้วยการประกาศผล Good Practices และมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ที่ร่วมนำเสนอ และกล่าวปิดกิจกรรม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สำหรับการประเมินผลลัพธ์ จากกิจกรรม ประกอบด้วย

ข้อ 1. สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
- ได้รับประสบการณ์จากการสอน แบบ Active Learning จากหลายสาขาวิชา

-  ได้กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนด้วย LMS
- ได้แรงบันดาลใจ ในการนำเครื่องมืองใหม่ๆมาใช้ในการสอน
- ได้แลกเปลี่ยน ข้อมูล และมุมมองใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน
- ได้มิตรภาพในการร่วมกิจกรรม
- ได้เทคนิคการสอนใหม่ๆ
- มีความรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการสอนเพิ่มขึ้น
- ตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- ได้แนวคิดที่ดีและปรับทัศนคติเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา

- การใช้ระบบ LMS2 ในการสร้างบทเรียนสำหรับการสอน โดยสามารถนำสื่อต่างๆ จากทั้ง Online และ Offline  ใส่ในบทเรียน
- ได้รู้จักและทำความเข้าใจระบบ LMS2 มากขึ้น
- ได้วิธีการสอนแบบใหม่ๆ เทคนิคดึงดูดใจของนักศึกษา
- ได้ความรู้ในโปรแกรมที่มีความทันสมัย
- ได้ทราบขั้นตอนการสร้างบทเรียนในระบบ LMS2 และได้งมือปฏิบัติในการร้างบทเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบบางรายวิชา และได้ทราบแนวการเรียนการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต
- ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ในเรื่องทักษะการสอน
- การใช้อินเทอเน็ตมาใช้ประโยชน์
- การเรียนรู้แบบออนไลน์


ข้อ 2. แนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
- จะนำไปใช้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

- ยังไม่แน่ใจ แต่จะได้ใช้แน่นอน
- นำไปใช้เพื่อจัดทำ Project-Based Learning 
- นำ LMS ไปใช้เป็นส่วนประกอบของการะบวนการเรียนการสอน
- นำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายวิชาในระบบ LMS2 และนำสื่อออนไลน์ต่างๆ มาใส่ในบทเรียน เช่นจาก www.bbv.co.uk เป็นต้น
- เมื่อนักศึกษาส่งการบ้านมาในระบบจะให้ feedback นักศึกษาได้เลย
- นำ LMS ไปสร้างสื่อการสอน
- ใช้ปรับปรุงกาเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
- นำเทคนิคการสอนที่ได้แลกเปลี่ยนไปใช้ในรายวิชาของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้ทันสมัยน่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจในรายวิชาให้เกิดองค์ความรู้มากขึ้น
- สามารถประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่รับผิดชอบในอนาคต

ข้อ 3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
 - ควรจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เมื่องกลุ่มอาจารย์ที่นำไปใช้ในขั้นที่ 1 แล้ว จะพัฒนากลุ่มอาจารย์เหล่านี้ต่อเนื่องได้อย่างไร
- ขออนุญาตแนะนำเมื่อได้ทบทวนแล้ว ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ
- วิทยากรสอนดีมาก Active ตลอดเวลา
- ควรสอนเทคนิคการสอนในการทำสื่อการสอนที่น่าสนใจในหลายๆอย่าง
- อยากให้ทำ Workshop ในการทำ LMS@PSU ให้สามารถใช้ได้จริง เพราะครั้งนี้เวลามีน้อย ได้ความรู้เพียงเบื้องต้น ได้รู้ว่าใช้อย่างไร แตยังไม่รู้ว่าในรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไรให้ใช้ได้จริง
- การมีระยะเวลาบรรยาย สั้นไม่ใช่อุปสรรค์ในการบรรยายเพราะมีการวางแผนที่ดีมีระยะเวลาเท่าไรที่สามารถทำให้คนเข้าใจได้ง่าย

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.อาจารย์นราภรณ์  ไชยรัตน์
2.อาจารย์ ดร.สุรนัย  ช่วยเรือง
3.อาจารย์กิ่งกนก  รัตนมณี
4.อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์
5.อาจารย์พจนารถ  ฤทธิเดช
6.อาจารย์ผกาแก้ว  พรหมศิริ
7.อาจารย์รัชนี  ชุมนิรัตน์
8.อาจารย์จิรวัฒน์  สินไชย
9.ผศ.ดร.ปาริชาติ  มณีมัย
10.รศ.ดร.สุวิมล  เขี้ยวแก้ว
11.อาจารย์ ดร.อรอุมา  สุพัฒนกุล
12.อาจารย์ทวีศักดิ์  หนูสุวรรณ
13.ผศ.ดร.ครรชิต  เชื้อขำ
14.อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ
15.อาจารย์ ดร.เมธาวี  ว่องกิจ
16.อาจารย ดร.ปิยะนุช  ปรีชานนท์
17.อาจารย์วิญญู  วัฒนยนต์กิจ
18.อาจารย์ธิดากาญจน์  ศิษฏิโกวิท
19.อาจารย์ ดร.วรางคณา  ตันฑสันติกุล
20.อาจารย์อภิสรา  ตันตสันธิกุล
21.อาจารย์สมโชน์ เกตุแก้ว
22.อาจารย์ ดร.จุติกา  โกศลเหมมณี
23.อาจารย์ฑิลฏา  คงพัฒน์
24.อาจารย์ยศถกล  โกศลเหมมณี
25.อาจารย์เสาวณีย์  บางโรย
26.อาจารย์จงกลนี  รุ่งเรือง
27.อาจารย์ ดร.ปาทิตตา สุขสมบูรณ์ การ์เซีย
28.อาจารย์สุทธิดา   พรจำเริญ
29.อาจารย์นันทนา  สุทธิรักษ์
30.ผศ.จิราพร  เยี่ยมคำนวณ
31.อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้ว
32.นางปิติกานต์ สังขพันธ์
33.นายสุริยันต์  บุญเลิศวรกุล
34.ว่าที่ร้อยตรีเจนวิทย์  อรน้อม
35.นางสาวพัณณ์ชิตา  จารุวัฒน์อธิก
36.นางสาววรันธร  พันธุ์เกตุ 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2559 09:56 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2559 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 โอ๋-อโณ, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รูปสวย ข้อมูลดี ถือเป็น KM ที่ดีมากครับ บันทึกนี้

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ขอบคุณมากครับคุณ #ใยมะพร้าวน้องใยไหม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ