นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1624
ความเห็น: 5

ถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.

นักศึกษาเหล่านี้เพียงต้องการโอกาสและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

      

            วันนี้(20 ก.ค.2553) ได้มีโอกาสเดินไปถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ.อีกครั้ง พบว่าบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยดี ที่น่าสังเกตุ คือ มีนักศึกษามาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของการจัดถนนคนเดิน ที่เปิดมาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ย่างเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว หากบรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างที่เป็นอยู่นี้ กิจกรรมดังกล่าวก็คงจะดำเนินการไปได้และต่อไปอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของนักศึกษาในที่สุด จากข้อมูลล่าสุดมีผู้จองและมาจำหน่ายสินค้าที่เป็นนักศึกษาคณะต่างๆ ทั้งสิ้นประมาณ 102 รายคิดเป็น 50% ของผู้มาจำหน่าย ส่วนที่เหลือเป็นบุคลากรภายใน ม.อ. และบุคลากรภายนอก  จากการที่นักศึกษาสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมและหลายคนสามารถหารายได้จากการจำหน่ายสินค้ามาเป็นรายได้ในการเรียนหนังสือได้บางส่วน อย่างน้อยก็พอจะเป็นเครื่องชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่า นักศึกษาเหล่านี้เพียงต้องการโอกาสและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

                หลายปีมานี้เราอาจจะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการได้งานทำของนักศึกษา ทั้งในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นและลดลง ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของบัณฑิตม.อ.  รวมทั้งค่านิยมของบัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบแล้วมักจะไปทำงานในในตำแหน่ง/ฐานะลูกจ้างทั้งที่เป็นลูกจ้างราชการและเอกชน  จำนวนนักศึกษาที่จบแล้วไปเป็นเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการมีไม่มาก(เป็นกันทั้งประเทศ) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขาดข้อมูลในการตัดสินใจ  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่มั่นใจในตัวเองและการลงทุน  ส่วนหนึ่งไม่อยากเสี่ยง และส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร  เมื่อ 5 ปีที่แล้วผมได้สำรวจนักศึกษาที่ผมสอนอยู่จำนวนประมาณ 80 คน เพื่อสอบถามว่าเขาตั้งเป้าในการประกอบอาชีพอะไรหลังจากจบไปแล้ว  พบว่า  76 จาก 80 คน ตอบว่าต้องการไปทำงานบริษัท ที่เหลืออีก 3 คน เรียนต่อ และอีก 3 คน จะรับราชการ เมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมได้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 110 คน (กำลังจะทำการสำรวจทั้งมหาวิทยาลัย)  พบว่าจำนวน 7 คน ต้องการรับราชการ  3 คนต้องการประกอบอาชีพอิสระ  17 คนต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ส่วนที่เหลือต้องการไปทำงานในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวมถือว่าแนวโน้มดีขึ้นกว่าเดิมมาก แต่การทำให้นักศึกษามีความตระหนัก รับรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบการธุรกิจ รวมทั้งการทำให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบและกลไกรองรับและสนับสนุนอย่างชัดเจน  ซึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรับผิดชอบในการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาในทุกคณะและทุกชั้นปี

              กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา(student entrepreneurship) ที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในหลายกิจกรรม ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดูแลอยู่ เช่น การสนับสนุนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ การสนับสนุนการประกอบการธุรกิจของกลุ่มนักศึกษาระหว่างเรียน   การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาและบริษัทจำลอง จำกัด การอบรมการเป็นผู้ประกอบการ และการเชิญนักธุรกิจที่ประสพความสำเร็จในการประกอบการและบริหาร เช่น คุณตัน  คุณวิกรม เป็นต้น มาบรรยายให้นักศึกษาฟังตามโครงการที่เรียกว่า business idol ซึ่งในหลายกิจกรรม เป็นเรื่องที่น่ายินดีทีมีนักศึกษาสนใจมาร่วมกันค่อนข้างมาก  ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ รองอธิการบดีวิทยาเขตทุกวิทยาเขต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ที่ได้สนับสนุนมาโดยตลอด

โครงการถนนคนเดินนี้ดำเนินการโดยชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความตระหนักและรับรู้ สัมผัสชีวิตการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ต้องการให้นักศึกษาได้ทดลองและฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการ และต้องการให้นักศึกษามีโอกาสรับผิดชอบในการช่วยเหลือตัวเองโดยการหารายได้ระหว่างเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมในการไปทำงานหลังจากจบการศึกษา  โครงการดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีช่องทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ แต่เนื่องจากในการดำเนินการต้องมีค่าใช้จ่าย จึงมีการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ล็อคละ 20 บาทต่อวันสำหรับนักศึกษา และล็อคละ 40 บาทต่อวันสำหรับบุคคลทั่วไป โดยกำหนดจำนวนล็อคไว้ที่ 200 ล็อค และตั้งเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาไว้ไม่ต่ำกว่า 100 รายในช่วงแรก และรับบุคลากรทั่วไปด้วยอีก 100 ราย เพื่อเป็นการชักจูงคนเข้าร่วมและมีความสอดคล้องกับบรรยากาศจริง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่นักศึกษาไปด้วยในตัว รายได้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้จะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 50 %  เป็นค่าตอบแทนสมาชิกชมรมที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้ 40 %  และอีก 10 %  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริจาคและช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ในส่วนที่ได้จัดสรรให้ชมรมฯจะมีการจัดให้เป็นทุนนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย

คำรณ  พิทักษ์

20 ก.ค.53

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2553 22:30 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2553 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
จริยา [IP: 110.49.80.249]
20 กรกฎาคม 2553 23:09
#58971

จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน โครงการถนนคนเดินนักศึกษา ม.อ. นั้น ในระหว่างที่เดินซื้อของ สิ่งที่ดิฉันได้กลับมามากกว่าสิ่งของที่ซื้อมาจากร้านของนักศึกษา นั้น คือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของนักศึกษา ความเป็นวิถีชีวิตของผู้ประกอบการที่อยู่ในชุดนักศึกษา เป็นภาพที่มองเห็นแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่า นี่แหละคือ จุดเริ่มต้น ของระบบกลไกลที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาจากตัวตนและทำให้คำว่า student entrepreneurship มีรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น

Ico48
อรนุช [IP: 192.168.100.112]
21 กรกฎาคม 2553 09:08
#58977
รู้สึกดีใจทุกครั้ง เมื่อเห็นรอยยิ้มของน้องๆนักศึกษาทุกคนในเวลาที่เค้าได้พูดคุย บริการ ลูกค้าของเค้าเอง เพราะนั้นคือสิ่งที่นักศึกษา ม.อ.ส่วนหนึ่ง ต้องการที่จะเริ่มต้นในประสบการณ์ใหม่ๆ นั้นคือการประกอบธุรกิจด้วยต้นเอง ถึงแม้ว่า ในโครงการถนนคนเดิน ม.อ.นั้น จะเป็นการทำธุรกิจในระดับเริ่มต้น แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้ น้องๆนักศึกษาได้เริ่มเรียนรู้และมีความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
     เมื่อวานมีโอกาสได้เดินเป็นครั้งแรก รู้สึกสนุกดี ถึงจะแออัดไปหน่อย แต่ได้อารมณ์แบบมีชีวิตชีวา นึกในใจว่าใครหนอช่างคิด ยิ่งมาทราบว่านักศึกษาเรามีส่วนร่วมด้วย ยิ่งสนับสนุน มีโอกาสจะไปเดินอีกแน่นอน @^_^@
Ico48
มู๊ปัทม์ [IP: 118.173.129.251]
16 ตุลาคม 2553 23:13
#60958

เทอมสองจะมีมั้ยค่ะ..

 

อยากขายของต้องติดต่อที่ไหนค่ะ

Ico48
เด็กหญิงอังศุมาริน [IP: 110.77.231.220]
31 กรกฎาคม 2554 04:55
#67066

ตอนนี้ยังจัดอยู่อีกหรือเปล่าคะ สามารถติดต่อได้ที่ ?

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ