นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2109
ความเห็น: 0

เสวนางานวิจัย

นโยบายและแนวทางการให้ทุนด้านการวิจัยของ สกว.ด้วยวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ  ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร  ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยของ 
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ที่ได้รับทุนจาก สกว.  ในวันดังกล่าว คณะฯ ได้จัดเสวนางานวิจัย ณ ห้อง 122 ในช่วงเวลา
11.30-13.00 น. คณะฯ จึงได้เรียนเชิญท่านมาร่วมเสวนาวิจัย  ซึ่งในวันนั้นผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับท่าน และเชิญเสวนาในหัวข้อ นโยบายและแนวทางการให้ทุนด้านการวิจัยของสกว. เพื่อให้ความรู้
และความเข้ากับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในคณะฯ ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และลักษณะทุนวิจัย
ที่ สกว. ให้การสนับสนุนอยู่  ซึ่งสรุปได้ว่า
วิสัยทัศน์ สกว.
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อ
กำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
พันธกิจของ สกว.
สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้สร้างนักวิจัย และสร้างระบบวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งใน
ระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศในการสนับสนุน การกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร
การยกระดับความรู้ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์ของสกว.
1. เพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และการกำหนดนโยบายของประเทศ
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
3. เพื่อสร้างกลไกการเชื่อมต่อระหว่างผลงานวิจัยและนักวิจัย กับผู้ใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วนคือ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และชุมชน
4. เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงและสร้างผลงานในระดับสากล ทั้งด้านสิ่งพิมพ์และสิทธิบัตร
เป้าหมายองค์กรของสกว. (พ.ศ. 2553 - 2556)
• สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ โดย
ผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 70 ถูกนำไปใช้ประโยชน์
• ยกระดับความสามารถของนักวิจัยไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยมีผลงานวิจัยของประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
สากลอย่างน้อยร้อยละ 35 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.
• ยกระดับความเข้มแข็งของคน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาความรู้เป็นเครื่องมือ 
โดยอย่างน้อยร้อยละ 5 ของชุมชนระดับตำบลในประเทศได้รับการสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
ยุทธศาสตร์หลักของสกว.
1. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หรือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
2. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยไทยสู่ระดับสากล
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของคน ชุมชน และสังคม โดยกระบวนการวิจัย
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทุนวิจัยของ สกว. สามารถแยกเป็นประเภทได้ดังนี้

1. ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

2. ทุนวิจัยและพัฒนา

3. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

4. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
โดยแต่ละประเภททุนก็แยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ทุนแต่ละประเภท
ดังนั้นหากนักวิจัยท่านใดสนใจหรือศึกษากรอบวิจัยโดยทางสกว. ได้แยกไว้เป็นหมวดหมู่ของแต่ละสาขาไว้ได้ที่หมวดหมู่งานวิจัย
ในวันดังกล่าวมีคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอกให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ในฐานะหน่วยงานที่จัดกิจกรรมในครั้งน้
ก็ขอขอบคุณผู้เข้าฟังทุกท่าน รอเจอกันในโอกาสต่อไปค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2555 11:57 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2555 12:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว