นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. มอบรางวัลสำหรับบุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 09 มีนาคม 2559 16:17 แก้ไข: 09 มีนาคม 2559 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานประกันคุณภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับ QS University Ranking 2016 ดังนี้ จำนวนนักวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี ผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องบันทึกภาพรากพืช ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2559 16:26 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2559 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง

ตามระเบียบ นโยบาย ของการดำเนินงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ใช้สัตว์ในการทดลอง เพื่อสำหรับ โครงการวิจัย เพื่อวิชาปฏิบัติการที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง โครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท และป.เอก โครงงานระดับ ป.ตรี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 22 ตุลาคม 2558 08:44 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2558 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตีพิมพ์ NRU

ด้วยในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป มีแนวโน้มว่าการขอทุนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) จะเพิ่มมากขึ้นในคณะทรัพยากรธรรมชาติ สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ในการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 29 มกราคม 2558 10:33 แก้ไข: 29 มกราคม 2558 10:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ระบบพี่เลี้ยงวิจัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งดูแลด้านการวิจัย ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมนักวิจัยใหม่ในคณะฯ ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้นจึงม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 28 เมษายน 2557 10:01 แก้ไข: 28 เมษายน 2557 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) FormRDO-IP

ผู้บันทึกขอแจ้งข่าวให้นักวิจัยทราบและขอความร่วมมือจากนักวิจัยเพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังมีนัยสำคัญดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 08 สิงหาคม 2556 14:54 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2556 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การขยายเวลา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

การขอขยายเวลา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาการวิจัย เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งขณะนี้ในปีงบประมาณ 2556 อีกประมาณ 2 เดื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 01 สิงหาคม 2556 14:38 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2556 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สัมมนาด้านการประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 3” ซึ่งงานนี้จัดขึ้นของสมาชิกเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขอนแก่น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2556 17:18 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2556 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เสวนางานวิจัย

ด้วยวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ที่ได้รับทุนจาก สกว. ในวันดังกล่าว คณะฯ ได้จัดเสวนางานวิจัย ณ ห้อง 122 ในช่วงเวลา 11.30-13.00 น. คณะฯ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 04 กรกฎาคม 2555 11:57 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2555 12:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สวก. พบนักวิจัย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้มีโอกาสรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มาให้คำแน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 09 มีนาคม 2555 14:44 แก้ไข: 09 มีนาคม 2555 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]