นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1986
ความเห็น: 0

กรอบวิจัย สวก.

กรอบวิจัยที่ทาง สวก. ต้องการมาตามสัญญาค่ะ ต่อจากบันทึกก่อนหน้านี้ มาบันทึกฉบับนี้จะมาบอกถึงกรอบวิจัยของ สวก. ที่จะประกาศให้นักวิจัยทราบเป็นแนวทางในการเสนอโครงการวิจัย ซึ่งมี 3 ด้าน ดังนี้

กรอบการวิจัยด้านอาหารสำเร็จรูปและกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารสำเร็จรูป

1. ด้านวัตถุดิบ (พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ) 

          1.1 การรักษาความสด และคุณค่าทางโภชนาการ

          1.2 การขจัดสารปนเปื้อน สารตกค้าง เชื้อแบคทีเรีย เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูพืช และสารพิษจากผลิตภัณฑ์สด

          1.3 การพัฒนาระบบการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยว เพื่อรองรับภาวะโลกร้อน

          1.4 การควบคุมแมลง และศัตรูพืช เช่น ลดการแพร่พันธุ์ ทำให้แมลงเป็นหมัน

          1.5 Food Security

        1.6 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และระบบขนส่งผัก ผลไม้สด

2. ด้านกระบวนการแปรรูป 

          2.1 เทคโนโลยีการแปรรูปที่คงคุณค่าทางโภชนา เนื้อสัมผัส และรสชาติ

          2.2 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปอาหารสำเร็จรูปในรูปแบบ Food Safety-Green-Clean-Health-Quality

        2.3 การวิจัยและพัฒนาในการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

          2.4 เทคโนโลยีการแปรรูปที่ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการใช้พลังงาน

3. ด้านผลิตภัณฑ์

          3.1 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น นำเครื่องในสัตว์มาสกัดสารออกฤทธิ์ การใช้ประโยชน์จากเปลือกผลไม้ต่าง ๆ

4. ด้านบรรจุภัณฑ์

          4.1 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/รีไซเคิล

          4.2 บรรจุภัณฑ์ที่สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการ และยืดอายุการเก็บรักษา

 

กรอบการวิจัยด้านการผลิตสัตว์เพื่อเป็นอาหารและกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์

1. ด้านการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ 

          1.1 การพัฒนาระบบการจัดการในการผลิตสัตว์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ปลอดภัย (ปราศจากการตกค้างของสารเคมีในภาคการเกษตร สารพิษตกค้างจากจุลินทรีย์)

          1.2 การพัฒนาระบบการจัดการ/การเพิ่มมูลค่า/การเพิ่มประโยชน์ของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

          1.3 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่เติมสารเสริมคุณค่า/เสริมสุขภาพสัตว์

          1.4 การวิจัยและการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่ลดการสร้างมลภาวะและลดการใช้พลังงาน

          1.5 การวิจัยโภชนาการด้านอาหารพื้นฐานต่อความต้องการของสัตว์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมสำหรับพัฒนาให้เป็นสูตรอาหารของสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถจูงใจและเพิ่มการเจริญอาหารให้แก่สัตว์

          1.6 การลดระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น การลดระยะเวลาเพาะเลี้ยงปลานิล

2. ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ

          2.1 การพัฒนาพันธุ์พืชกลุ่มที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ที่ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูง

          2.2 การวิจัยการผลิตอาหารสัตว์จากพืชกลุ่มเยื่อใยสูงเพื่อใช้พัฒนาเป็นอาหารสัตว์

          2.3 การวิจัยหาวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ทดแทนหรือลดการขาดแคลน

3. ด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนหรือยารักษาโรคสัตว์ในการทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

          3.1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนเพื่อลดการนำเข้าและเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

 

กรอบวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Functional Foods, Pharma Foods) การใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds) เพื่อพัฒนายา

1. ด้านวัตถุดิบ

          1.1 การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สาหร่าย เห็ด ลูกยอ สมุนไพรต่าง ๆ

          1.2 การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

          1.3 การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ (Standardization) ที่จะนำมาใช้ในการผลิตอาหารเสริม

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

          2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเด็ก เช่น อาหารเสริมโภชนาการและจูงใจเด็กแทนขนมขบเคี้ยว อาหารเสริมป้องกันภูมิแพ้ อาหารเสริมที่มีผลต่อพัฒนาการของสมอง

          2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวัยทำงาน เช่น อาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้านความสวยงามและการควบคุมน้ำหนัก ปรับภูมิคุ้มกันร่างกาย ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น ลดความเครียด ลดคลอเรสตอรอล บำรุงสมอง

          2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงอายุ เช่น อาหารเสริมสุขภาพเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย การชะลอการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ไต ตา กระดูก หัวใจ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงสัดส่วนของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่สมดุล

3. ด้านกระบวนการผลิต

          3.1 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวัตถุดิบที่มีภายในประเทศให้มีปริมาณสารออกฤทธิ์เป้าหมายได้สูงและมีความสม่ำเสมอ

4. ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

          4.1 การวิจัยคุณสมบัติเชิงลึกด้านต่าง ๆ ของวัตถุดิบ/สารสกัด ที่ผลิตในประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มจุดแข็งให้กับวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเชิงพาณิชย์ เช่น

          - ผลทดสอบด้านพิษวิทยาของวัตถุดิบที่นำมาใช้

          - ผลทดสอบทางคลินิกที่แสดงความปลอดภัยของวัตถุดิบหรือสารสกัด ที่จะนำมาพัฒนาเป็นอาหารเสริม

 

ทั้งหมดนี้คือกรอบวิจัยที่ทาง สวก. กำหนดเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถึงอย่างไรหากนักวิจัยท่านใดมีหัวข้ออยู่ในใจแล้ว แต่ไม่เข้ากรอบที่กล่าวมา ก็สามารถจะเสนอโครงการไปยัง สวก. ได้ ซึ่งทาง สวก. ก็จะพิจารณาดูว่าโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสุดท้ายมี output ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แก่กลุ่มเป้าหมาย หากทาง สวก. สนใจโครงการเห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ก็มีทีมงานที่จะติดต่อกลับหานักวิจัยเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มีนาคม 2555 09:42 แก้ไข: 12 มีนาคม 2555 09:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ