นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3627
ความเห็น: 1

เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 1

"อุดมศึกษาไทย" ต้องปรับตัว เพื่อทำหน้าที่พัฒนาคนและสังคม และสร้างบัณฑิตที่พร้อมรับประชาคมอาเซียน

http://cuast.net/ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2555 เรื่อง  เตรียมพร้อมบุคลากร อุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน 2015  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  จอมเทียน  พัทยา จังหวัดชลบุรี

ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บรรยายว่า

ผลกระทบที่จะเกิดกับบัณฑิต

 • ต้องแข่งขันกับบัณฑิตในภูมิภาคและจากทั่วโลก
 • ต้องปรับคุณสมบัติและทักษะให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก
 • ต้องปรับทัศนคติ
 • ต้องเก่งและเป็นผลเมืองที่ดี

เวียตนาม และจีน มีการเรียนภาษาไทย...จีน มีการเชิญอาจารย์ภาษาไทย ไปสอน ไปสอบ เพื่อให้รู้ใช้ภาษาไทย!

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 • มีความรู้ขั้นลึกในสาขาวิชา สามารถสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนานวัตกรรมได้
 • รู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กฎหมาย ของประเทศอาเซียนอื่นๆ และของตน
 • สามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่งานใหม่ หรือสาขาวิชาใหม่ในอนาคต
 • มีความสนใจพัฒนาตนเอง และรักความก้าวหน้า
 • มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างความรู้ใหม่ และการปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น พื้นฐานที่ดีทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ เป็นผู้นำ
 • มีทักษะด้านภาษา และการสื่อสาร
 • สามารถทำงานในองค์กรนานาชาติ
 • สามารถดำรงตนได้ดีในสังคมต่างวัฒนธรรม
 • มีความเป็นไทย สามารถรักษาอัตลักษณ์ แต่เข้าใจสังคมอื่นโดยเฉพาะอาเซียน
 • มีคุณค่าต่อสังคมไทย และต่อโลก

ผลกระทบที่มีต่อ "อุดมศึกษาไทย" ต้องปรับตัว เพื่อทำหน้าที่พัฒนาคนและสังคม และสร้างบัณฑิตที่พร้อมรับประชาคมอาเซียน

 • อุดมศึกษา ไม่สามารถสร้าง และให้ความรู้ได้ ถ้าอุดมศึกษาเองยังไม่มีความรู้นั้น
 • อุดมศึกษา ไม่สามารถพัฒนาคน และสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ต้องการได้ ถ้าไม่ทราบ และไม่พร้อม
 • อุดมศึกษา ไม่สามารถช่วยสังคมได้ ถ้าก้าวไม่ทัน และรู้ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทุกด้านที่กำลังเกิดขึ้น

 


ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้บรรยายว่า

เมื่อหลายๆ ประเทศรวมเข้ากันในอาเซียน จำนวนประชากรจะมีมากกว่าในสหภาพยุโรป EU ทำให้ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สนใจ เป็น ASEAN+3 เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา ASED+3 ... ภาษาทางการในกลุ่มกำหนดให้ใช้ ภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเตรียมให้พร้อม นอกไปจากนี้กลุ่มประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ใช้ภาษา บาฮาซา Bahasa การรู้ภาษาที่ 3 ก็จะเพิ่มข้อได้เปรียบ

ที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยไทยของรัฐมีเหลือมาก... หากไม่เปิดการเรียน การสอน นอกไปจากภาษาไทย จะหาผู้เรียนมาเพิ่มได้อย่างไร?... และหากคุณภาพไม่อยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับ มหาวิทยาลัยไทย จะตกอยู่ในสภาวะลำบาก ในอาเซียน

นักเรียนต่างชาติ  เข้ามาเรียนในหลักสูตรไทย ภาษาไทย จบการศึกษา ก็แย่งงานคนไทยไปได้... หากนักเรียนไทย รู้แต่ภาษาไทย ก็แข่งขันไม่ได้

ความท้าทาย

 • ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างชาติมาตั้งวิทยาเขตในประเทศสมาชิกอาเซียน
 • การแข่งขันในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
 • ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มีระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต และการรับรองคุณวุฒิระหว่างกัน
 • การเคลื่อนย้ายคนโดยเสรีอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติเข้าสู่ประเทศไทย

ตัวอย่างฟิลิปินส์ที่ไม่มีอุตสาหกรรมหนักใดๆ เป็นพื้นฐานในประเทศ จึงมุ่งเป้าเป็นผู้ส่งออกแรงงานเข้าสู่ภาคบริการต่างๆ และบริการพาณิชย์นาวี การเดินเรือต่างๆ

ในประเทศอังกฤษ รัฐให้การสนับสนุนระดับอุดมศึกษาน้อยลง เพราะถือว่าผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาต้องกู้ยืมเงินเอง รัฐจะมุ่งไปที่การสนับสนุนการศึกษาระดับพื้นฐาน

เราต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ พรุ่งนี้ก็สายเกินไป จะมีประชากรอาเซียน 600 ล้านคนที่จะอยู่ร่วมกับพวกเรา

 


ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวโน้มในอนาคต งบประมาณที่รัฐให้แก่มหาวิทยาลัยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการขยายตัวของอุดมศึกษา ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบทางการเงินมากยิ่งขึ้น การหารายได้จากนักศึกษาต่างชาติจะมีมากขึ้น

มาเลเซีย ประกาศ จะมีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในประเทศ ปีละ 1 แสนคน

 


คุณโอภาส เขียววิชัย อดีตที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

7 สาขาวิชาชีพ ที่จะมีแรงงานทักษะจากอาเซียนเข้ามาเป็นทางเลือกจากกำหนดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเริ่มในปี พ.ศ.2558 ค.ศ.2015 ซึ่งในเบื้องต้นนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน ใน 7 สาขาวิชาชีพแรก ดังนี้ (ภาพจาก http://www.dek-d.com/content/admissions/26790/7-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.php)

 

 เด็กดีดอทคอม :: 7 อาชีพแรกที่จะทำได้ทั่วทั้งอาเซียน

 

 • สถาปัตยกรรม 
 • วิศวกรรม
 • พยาบาล
 • การสำรวจ 
 • แพทย์ 
 • ทันตแพทย์ 
 • นักบัญชี

 

เมื่อถึงวันหนึ่งที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามา แล้วบุคลากรบริการทางการศึกษาต้องให้บริการแก่นักศึกษาเหล่านี้ หากไม่พร้อมด้านภาษา จะปล่อยให้เกิดการสนทนาด้วยความเข้าใจผิดๆ ถูกๆ ทำนอง no car garden come เพื่อจะบอกว่า ไม่มี รถ สวน มา จะสื่อสารให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใจถูกต้องได้กระนั้นหรือ?

 

ในแผนอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกำหนดเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่าจะทำความเข้าใจในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของการออกนอกระบบราชการได้เมื่อใด? นอกจากนี้ยังขึ้นกับฝ่ายการเมืองด้วยว่าจะเสนอกฎหมายออกมาให้เปลี่ยนภายในกำหนดระยะเวลาใดหรือไม่ มหาวิทยาลัยของรัฐแม้จะอิสระในด้านวิชาการ แต่ระบบบริหาร ระบบการเงินยังทำตามแนวราชการ จนกว่าจะเปลี่ยนเป็น ม.ในกำกับ จึงจะปลอดระบบราชการทั้งหมด

 

การเก็บค่าเล่าเรียนที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น เป็นการลดโอกาสการเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาหรือไม่?

 

 

 


 

 

 

คุณนพพร อัจฉริยวนิช รองอธิบดีกรมอาเซียน

 

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก

 

http://nantanawk.wordpress.com/2011/08/26/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-2558/

 

 

 

1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASCมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง

 

 

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย

 

 • (ก) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020
 • (ข) ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)
 • (ค) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
 • (ง) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

     กลุ่มสินค้าและบริการนำร่องที่สำคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / ผลิตภัณฑ์ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) กำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม

 

      ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำ Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)

 

3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

 

แต่บางวิชาชีพก็ยังมีเรื่องภาษาเป็นข้อจำกัดเช่น การสอบใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกรรม ใบประกอบโรคศิลป์ ซึ่งยังสอบเป็นภาษาไทย วิศวกร หรือ แพทย์จากประเทศอื่นยังคงมีข้อเสียเปรียบ

 

 


http://www.bcca.go.th/asean/?name=EducationPolicy

นโยบาย 5 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            

 1. นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558          
 2. นโยบายที่ 2  การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทำของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตกำลังคน          
 3. นโยบายที่ 3  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน          
 4. นโยบายที่ 4  การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสำคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน          
 5. นโยบายที่ 5  การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน http://www.thai-aec.com/

ทักษะสากลตามกระแสโลกาภิวัตน์ Partnership for 21st Century Skills (P21) 

http://www.p21.org/home

สิงคโปร์ เกาหลี เริ่มรุกเข้ามาตั้งโรงเรียนนานาชาติในไทยแล้ว มีครูสิงคโปร์ ครูฟิลิปปินส์เข้ามาสอนในไทยเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น


Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 May 2012 10:20 Modified: 25 May 2012 11:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

พร้อมรับอาเซียน

แต่อย่าลืมวิถีไทยครับ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ