นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลูกไก่
Ico64
Sujanya Jitlang
นักวิทยาศาสตร์เคมี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2609
ความเห็น: 2

การวางแผนและการดําเนินการเพื่อยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025

Check list ก่อนจะยื่นขอการรับรอง ISO/IEC17025 หน่วยงานของคุณได้ปฏิบัติการตามขั้นตอนนี้ครบหรือยัง?

             หลังจากลูกไก่  ได้รับมอบหมายหน้าที่ในส่วนของการยื่นขอรับรอง ISO/IEC17025  วันหยุดนี้ลูกไก่ได้นั่งทบทวนและวางแผนการทำงานค่ะ  เลยนำความรู้ที่ได้อบรมและประสบการณ์มาแบ่งปันกันค่ะ เป็นแนวทางในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  สำหรับใครที่กำลังได้รับหน้าที่เช่นเดียวกับลูกไก่ค่ะ  ซึ่งถ้าใครได้ทำตาม Check List ข้อควรปฏิบัติดังนี้ รับรองค่ะว่า สำเร็จแน่นอน...สู้ๆ นะค่ะ  

1) ประกาศนโยบายคุณภาพตามข้อกําหนดISO/IEC17025: 2005 ข้อ 4.2.2  โดยผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ

2) แต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตําแหน่งสําคัญรวมถึงอาจแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดทําระบบฯโดยผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ

3) กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง (Job description,JD)

4) กําหนดความต้องการอบรมและจัดทําแผนการอบรมบุคลากร รวมทั้งดําเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ข้อกําหนด ISO/IEC17025: 2005  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit)

5) การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี (Method validation) การประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (Quality assurance and Quality control, QA/QC), การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Estimation of measurement uncertainty) และหลักสูตรด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเช่นการสอบเทียบเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับขอบข่ายงานของแต่ละห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น การใช้และการสอบเทียบเครื่องชั่ง การสอบเทียบเครื่องแก้ว การสอบเทียบตู้อบ เทคนิคการวิเคราะห์ ทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคราะห์โดยเครื่องมือพิเศษ ได้แก่ Atomic absorption spectrometer, Emission spectrometer, Ultraviolet visible spectrophotometer, Gas chromatography, Liquid chromatography เป็นต้น

6) จัดทําและประกาศใช้เอกสารในระบบคุณภาพ ได้แก่ คู่มือคุณภาพ (Quality manual, QM), ขั้นตอนการดําเนินงาน (Quality procedure, QP), วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction, WI หรือ Standard operating procedure, SOP), วิธีทดสอบ(Test method), เอกสารสนับสนุนเช่น แบบบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอบรมให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน เข้าใจตรงกัน

7) จัดทําประวัติเครื่องมือ แผนการสอบเทียบ/ทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน (ถ้าจําเป็น) การบํารุงรักษา เครื่องมือที่จําเป็น

8) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง ที่จําเป็น

9) สอบเทียบเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องชั่ง เครื่องแก้ว เตาอบ เทอร์โมมิเตอร์ ฯลฯ

10)  จัดทําข้อมูล method validation,  uncertainty สําหรับวิธีทดสอบในขอบข่ายที่จะขอการรับรอง

11)  มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรที่ทําการทดสอบ ลงนามในรายงานผลการ ทดสอบ ผู้มีสิทธิใช้ เครื่องมือ 

12)  ควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC)  ในแต่ละการทดสอบอย่างถูกต้องเหมาะสม 

13)  ดําเนินการตามระบบคุณภาพที่กําหนด

14)  เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ตามที่กําหนด

15)  ตรวจติดตามคุณภาพภายในและทบทวนบริหารตามระยะเวลาที่กําหนด

               ขั้นตอนการปฏิบัติที่แนะนําข้างต้นอาจดําเนินการควบคู่กันหรือสลับขั้นตอนได้ตามความเหมาะสม สิ่งสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จคือความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในการมุ่งมั่นพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา Cc-by
สร้าง: 20 เมษายน 2557 22:48 แก้ไข: 20 เมษายน 2557 22:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 MK, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นกำลังใจให้ครับน้อง

ต้องเตรียมเยอะเลยนะ แต่จะคอยเป็นกำลังใจให้คะ และมีอะไรให้พี่ช่วยบอกได้ทันที่เน้อ.....ไม่ต้องเกรงใจ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.173.45
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ