นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1231
comment: 0

โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2)

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agriculture”

     จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ Summer School นั้น โครงการแรกที่คณะฯ ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น  ในหัวข้อ “Tropical Agriculture” ประกอบด้วย สาขาพัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์ และการจัดการศัตรูพืช ซึ่งกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ (Excursion)

การจัดโครงการฯนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านการเกษตรระยะสั้น (Tropical Agriculture) และนักศึกษาของคณะฯ ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและการฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาของตนเอง รวมทั้งให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน

รูปแบบการจัดกิจกรรม : ในช่วงเช้า เป็นการจัดบรรยายภาคทฤษฎีในชั้นเรียนของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นในช่วงบ่าย นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ แปลงทดลอง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก ที่มีความร่วมมือกับคณะฯ เช่น สวนผักและผลไม้ของเกษตรกร ฟาร์มกุ้ง เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ประกอบด้วย นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาที่คณะฯ ซึ่งมาจากประเทศพม่า อินโดนีเซีย อเมริกาและไต้หวัน จำนวน 5 คน และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ซึ่งมาจากประเทศลาว อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและมาเลเซีย จำนวน 4 คน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน
10 คน เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติ 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 July 2015 10:00 Modified: 01 July 2015 10:03 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 44.192.70.216
Message:  
Load Editor
   
Cancel or