นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Page Visits: 2640
comment: 0

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

นโยบายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แนวทางการจัดการ และการนำไปปฏิบัติในการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

 (Thai Qualifications Framework for   Higher  Education;TQF:HEd)                                                       

                     ความเป็นมา           สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545  กำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการประกันมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  และใช้เป็นหลักในการจัดทำมาตรฐานด้านต่างๆ  ของการจัดการเรียนการสอน  ให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีผลตามมา   ดังนี้                     

                    1.      กระทรวงศึกษาธิการจัดทำประกาศ   เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552   เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2552 

                   วัตถุประสงค์หลัก   เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา    พร้อมทั้งให้   คณะกรรมการการอุดมศึกษานำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ (มคอ.1)ของแต่ละระดับคุณวุฒิ    เพื่อที่สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ. 2  )  และจัดการเรียนการสอน   เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกัน  มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้  ทั้งในระดับชาติและระดับสากล   โดยกำหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น   ภายใน

ปีการศึกษา  2555                                  

                 

                      ดังนั้น  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   และวาริชศาสตร์   มีแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศ ฯ   โดยจะเริ่มใช้

ในภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2555   ดังนี้  

 

          เดือน                                                      การดำเนินการ
ธ.ค.52-ส.ค.53ภาควิชาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฯ
            ก.ย.53เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ /  แก้ไขตามมติที่ประชุม
            ม.ค.54เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ /  แก้ไขตามมติที่ประชุม
            มิ.ย.54เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ /  แก้ไขตามมติที่ประชุม
            ส.ค.54เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ /  แก้ไขตามมติที่ประชุม
            ต.ค.54เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
            พ.ย.54เสนออธิการบดี  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

               

                   2.      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำประกาศ  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2552   เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม2552 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ได้  2  วิธี  คือ  

                           2.1  ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 

                            มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)   อาทิเช่น                      

             อุตสาหกรรมการเกษตร        ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

             พยาบาล                               เคมี

             เทคโนโลยีชีวภาพ                คอมพิวเตอร์

             โลจิสติกส์                            วิศวกรรมศาสตร์

              ท่องเที่ยว

                        2.2  ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552   (TQF)  เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  (กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น)   เช่น 

                           หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และวาริชศาสตร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ    จะต้องใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  ในข้อ 2.2 นี้  

                      

                         มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) 

                     กรอบที่กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งๆ    ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิต  ปริญญา  และองค์ความรู้  เพื่อเป็นหลักประกันว่า  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ในสาขา/สาขาวิชา  และระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด   มาตรฐานผลการเรียนรู้  5  ด้าน  คือ   

                                 1.      คุณธรรม  จริยธรรม

                        2.      ความรู้

                        3.      ทักษะทางปัญญา

                        4.      ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(ทักษะทางสังคม)

                       5.      ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                           เปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  มีโอกาสเพิ่มเติมเนื้อหา  สาระในองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของสถาบันตน  ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย  แต่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชา  และระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ 

          

                  กระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ               

                     เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  และเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชาของคุณวุฒิในระดับต่างๆ                   

                    เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองโดยบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ

                     เพื่อนำไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบในการดำเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

                              สรุปผลที่ได้รับ

                  ผู้เรียน                      รับหลักประกัน  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

                ผู้พัฒนาหลักสูตร      มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตาม  มคอ. 1  หลักสูตรมีคุณภาพ   เป็นการประกันคุณภาพการศึกษา

                ผู้ใช้บัณฑิต              พึงพอใจในผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  บัณฑิตมีคุณภาพ

               ประเทศชาติ             มีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

                      ผลที่ได้รับจากการผ่านการประเมิน  (Thai  Qualifications Framework for Higher Education;TQF:HEd)                     

                      สกอ.  ขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน  ช่วยสถาบันอุดมศึกษาทำประโยชน์ต่อ     สังคม  

                    กพ.  รับรองเงินเดือน

                    สถานประกอบการ  ใช้ประกอบการว่าจ้าง

                    กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้ประกอบการกู้เงิน  เพื่อการศึกษา

                   องค์กรต่างชาติ  ประกอบการเรียนต่อ  /  ทำงานข้ามชาติ                             

                                                                     

                                              

                                                         
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2553 21:58 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2553 22:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.20.246
Message:  
Load Editor
   
Cancel or