นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(0) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552(ThaiQualificationsFrameworkforHigherEducation;TQF:HEd) ความเป็นมา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไท... มีต่อ »
โดย มิร่าซัง   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2553 21:58 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2553 22:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]