นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 1058
ความเห็น: 5

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ๒

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ในแวดวงแชร์ ๒

จากข้อมูลที่ได้จากการเฉลี่ยของจำนวนนักเขียนต่อวันแยกเป็นรายสัปดาห์ จากข้อมูลที่เก็บตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้นพบว่า

 

ค่าเฉลี่ยของจำนวนนักเขียนที่เข้ามาเขียนบันทึกต่อวันในสัปดาห์ที่ ๑ เป็น ๖.๕ คนหรือ ทำเป็นตัวเลขกลม ๆ ก็ ๗ คน

 

คราวนี้เรามาดูจำนวนบันทึกของสัปดาห์ที่ ๑ ในแต่ละวันกันนะครับ

 

สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) มียอดรวมบันทึกจำแนกรายวันดังนี้ คือ ๒๔, ๒๒, ๑๒, ๑๖, ๙, ๑๕ และ ๑๖ ตามลำดับ

 

ค่าเฉลี่ยของจำนวนบันทึกในสัปดาห์ที่ ๑ เท่ากับ (๒๔ + ๒๒ + ๑๒ + ๑๖ + ๙ + ๑๕ + ๑๖) / ๗ = ๑๑๔ / ๗ = ๑๖.๒๘ บันทึกต่อวัน

 

ค่าเฉลี่ยยอดรวมบันทึกต่อวันค่อนข้างสูงเนื่องจากมียอดรวมของวันที่ ๑ และ ๒ มียอดรวมของบันทึกจำนวนสูงกว่า ๒๐ บันทึก ทำให้เป็นตัวดึงค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้น

 

ดังนั้นเมื่อเทียบกับจำนวนนักเขียนเฉลี่ยรายวันของสัปดาห์ที่ ๑ ที่มีจำนวนประมาณ ๗ คน อัตราส่วนของจำนวนบันทึกเฉลี่ยรายวันในสัปดาห์ที่ ๑ ต่อจำนวนนักเขียนเฉลี่ยรายวันในสัปดาห์ที่ ๑ จึงเป็น ๒.๓ : ๑

 

หรืออาจจะกล่าวได้ว่า นักเขียน ๑ คนออกบันทึกจำนวน ๒ บันทึกต่อวัน

 

ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้จะสูงเกินไปหรือเปล่า ที่นักเขียน ๑ คนจะเขียนบันทึกออกมา เฉลี่ยแล้ว ๒ บันทึกต่อวันต่อคนในสัปดาห์ที่ ๑

 

แล้วข้อมูลจริงที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดจากการเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ล่ะเป็นอย่างไร

 

ข้อมูลจำนวนบันทึกรายวันในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ นั้นเราดูได้จากรูปนี้ ซึ่งเท่ากับ ๒๔, ๒๒, ๑๒, ๑๖, ๙, ๑๕ และ ๑๖ บันทึก ตามลำดับ

 

จำนวนนักเขียนจำแนกรายวันในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ คือ ๑๙, ๑๙, ๑๐, ๑๒, ๘, ๑๑ และ ๑๒ คนตามลำดับ

 

ตรวจสอบ

จำนวนนักเขียนจำแนกรายวันในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ต้องมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนบันทึกรวมจำแนกรายวันในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เสมอ

 

จำนวนนักเขียนจำแนกรายวันน้อยกว่าจำนวนบันทึกรวมรายวันจริง

 

บรรทัดคำสั่งของ R สำหรับการดึงข้อมูลจำนวนนักเขียนจำแนกรายวันในรอบสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ คือ

> dec16 <- read.csv("31082013-01082013.csv")
> length(unique(dec16$blogger[dec16$dblog == 1]))
[1] 19
> length(unique(dec16$blogger[dec16$dblog == 2]))
[1] 19
> length(unique(dec16$blogger[dec16$dblog == 3]))
[1] 10
> length(unique(dec16$blogger[dec16$dblog == 4]))
[1] 12
> length(unique(dec16$blogger[dec16$dblog == 5]))
[1] 8
> length(unique(dec16$blogger[dec16$dblog == 6]))
[1] 11
> length(unique(dec16$blogger[dec16$dblog == 7]))
[1] 12

 

นำข้อมูลแต่ละวันมาเปรียบเทียบกันจะได้

 • วันที่ ๑ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด ๒๔ บันทึก มีนักเขียนทั้งหมด ๑๙ คน
  • ผลต่างระหว่างจำนวนบันทึกรวมและจำนวนนักเขียนรวมคือ ๕
  • ดังนั้นมีนักเขียนที่เป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ๕ คนที่เขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน หรือเขียน ๒ บันทึกต่อวัน
  • ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของนักเขียนเท่ากับ ๒๔ / ๑๙ = ๑.๒๖ บันทึกต่อคนต่อวัน
 • วันที่ ๒ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด ๒๒ บันทึก มีนักเขียนทั้งหมด ๑๙ คน
  • ผลต่างระหว่างจำนวนบันทึกรวมและจำนวนนักเขียนรวมคือ ๓
  • ดังนั้นมีนักเขียนที่เป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ๓ คนที่เขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน หรือเขียน ๒ บันทึกต่อวัน
  • ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของนักเขียนเท่ากับ ๒๒ / ๑๙ = ๑.๑๕ บันทึกต่อคนต่อวัน
 • วันที่ ๓ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด ๑๒ บันทึก มีนักเขียนทั้งหมด ๑๐ คน
  • ผลต่างระหว่างจำนวนบันทึกรวมและจำนวนนักเขียนรวมคือ ๒
  • ดังนั้นมีนักเขียนที่เป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ๒ คนที่เขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน หรือเขียน ๒ บันทึกต่อวัน
  • ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของนักเขียนเท่ากับ ๑๒ / ๑๐ = ๑.๒ บันทึกต่อคนต่อวัน
 • วันที่ ๔ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด ๑๖ บันทึก มีนักเขียนทั้งหมด ๑๒ คน
  • ผลต่างระหว่างจำนวนบันทึกรวมและจำนวนนักเขียนรวมคือ ๔
  • ดังนั้นมีนักเขียนที่เป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ๔ คนที่เขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน หรือเขียน ๒ บันทึกต่อวัน
  • ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของนักเขียนเท่ากับ ๑๖ / ๑๒ = ๑.๓๓ บันทึกต่อคนต่อวัน
 • วันที่ ๕ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด ๙ บันทึก มีนักเขียนทั้งหมด ๘ คน
  • ผลต่างระหว่างจำนวนบันทึกรวมและจำนวนนักเขียนรวมคือ ๑
  • ดังนั้นมีนักเขียนที่เป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ๑ คนที่เขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน หรือเขียน ๒ บันทึกต่อวัน
  • ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของนักเขียนเท่ากับ ๙ / ๘ = ๑.๑๒ บันทึกต่อคนต่อวัน
 • วันที่ ๖ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด ๑๕ บันทึก มีนักเขียนทั้งหมด ๑๑ คน
  • ผลต่างระหว่างจำนวนบันทึกรวมและจำนวนนักเขียนรวมคือ ๔
  • ดังนั้นมีนักเขียนที่เป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ๔ คนที่เขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน หรือเขียน ๒ บันทึกต่อวัน
  • ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของนักเขียนเท่ากับ ๑๕ / ๑๑ = ๑.๓๖ บันทึกต่อคนต่อวัน
 • วันที่ ๗ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด ๑๖ บันทึก มีนักเขียนทั้งหมด ๑๒ คน
  • ผลต่างระหว่างจำนวนบันทึกรวมและจำนวนนักเขียนรวมคือ ๔
  • ดังนั้นมีนักเขียนที่เป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ๔ คนที่เขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน หรือเขียน ๒ บันทึกต่อวัน
  • ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของนักเขียนเท่ากับ ๑๖ / ๑๒ = ๑.๓๓ บันทึกต่อคนต่อวัน

 

จากตัวเลขที่เป็นไปได้มากที่สุดของจำนวนคนที่มีการเขียนบันทึกมากกว่า ๑ บันทึกต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เป็น ๕, ๓, ๒, ๔, ๑, ๔ และ ๔ คนตามลำดับ

 

ตัวเลขเฉลี่ยที่เป็นไปได้มากที่สุดของนักเขียนที่มีการเขียนมากกว่า ๑ บันทึกต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ คือ (๕ + ๓ + ๒ + ๔ + ๑ + ๔ + ๔) / ๗ = ๓.๒๘ คน

ดังนั้นในรอบสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จะมีจำนวนนักเขียนที่เป็นไปได้มากที่สุด ๓ - ๔ คนที่มีการเขียนบันทึกตั้งแต่ ๒ บันทึกขึ้นไปในแต่ละวัน

 

และจากตัวเลขจริงพบว่า

 • วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียน ๑ คนที่เขียนบันทึก ๓ บันทึก และมีนักเขียน ๓ คน ที่เขียน ๒ บันทึก
 • วันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียน ๓ คน ที่เขียน ๒ บันทึก
 • วันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียน ๒ คน ที่เขียน ๒ บันทึก
 • วันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียน ๑ คน ที่เขียนบันทึก ๓ บันทึก และมีนักเขียน ๒ คน ที่เขียน ๒ บันทึก
 • วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียน ๑ คน ที่เขียน ๒ บันทึก
 • วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียน ๑ คน ที่เขียนบันทึก ๓ บันทึก และมีนักเขียน ๒ คน ที่เขียน ๒ บันทึก
 • วันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียน ๑ คนที่เขียนบันทึก ๓ บันทึก และมีนักเขียน ๒ คนที่เขียน ๒ บันทึก

 

ตัวเลขสัดส่วนหรือร้อยละของนักเขียนที่มีการเขียนบันทึกมากกว่า ๑ บันทึกต่อวันจำแนกรายวันเท่ากับ

 • วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๔ ใน ๑๙ = ๔ / ๑๙ * ๑๐๐ = ๒๑
 • วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๓ ใน ๑๙ = ๓ / ๑๙ * ๑๐๐ = ๑๕.๗๘
 • วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๒ ใน ๑๐ = ๒ / ๑๐ * ๑๐๐ = ๒๐
 • วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๓ ใน ๑๒ = ๓ / ๑๒ * ๑๐๐ = ๒๕
 • วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑ ใน ๘ = ๑ / ๘ * ๑๐๐ = ๑๒.๕
 • วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๓ ใน ๑๑ = ๓ / ๑๑ * ๑๐๐ = ๒๗.๒๗
 • วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ ๓ ใน ๑๒ = ๓ / ๑๒ * ๑๐๐ = ๒๕

 

เฉลี่ยแล้วในรอบสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีจำนวนนักเขียนที่เขียนมากกว่าหรือเท่ากับ ๒ บันทึกต่อวันเป็น (๔ + ๓ + ๒ + ๓ + ๑ + ๓ + ๓) / ๗ = ๒.๗๑ คน

 

ตัวเลขกลม ๆ ๓ คน

 

๓ คนที่มีการเขียนบันทึกมากกว่า ๒ บันทึกต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

แต่ในข้อมูลจริงแล้ว ตัวเลข ๓ คนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นจำนวนคนจริงก็ได้ เนื่องจาก ในรอบ ๗ วันที่มีสมาชิกเขียนบันทึกต่อวันตั้งแต่ ๒ บันทึกขึ้นไปนั้น อาจจะเป็นสมาชิกคนเดิมก็ได้ที่มีจำนวนวันของการเขียนบันทึกตั้งแต่ ๒ บันทึกขึ้นไปมากกว่า ๑ วันในรอบ ๑ สัปดาห์

 

ถ้าเทียบเป็นร้อยละในรอบสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวนนักเขียนที่มีการเขียนบันทึกมากกว่า ๒ บันทึกต่อวันเป็น  (๔ + ๓ + ๒ + ๓ + ๑ + ๓ + ๓) /(๑๙ + ๑๙ + ๑๐ + ๑๒ + ๘ + ๑๑ + ๑๒) *๑๐๐ = ๑๙ / ๗๓ * ๑๐๐ = ๒๖

 

ตัวเลขร้อยละ ๒๖ นี้เป็นตัวเลขที่มีข้อมูลซ้ำอยู่ด้วยเช่นกันนะครับ เพราะจำนวนนักเขียนจริง ๆ ที่ไม่คิดซ้ำในรอบสัปดาห์ที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีจำนวน ๔๖ คนเท่านั้น

 

ดังนั้นจำนวนความถี่ที่มีสมาชิกซ้ำกันอยู่คือ ๗๓ - ๔๖ = ๒๗ ครั้ง

 

หรือถ้าเราเฉลี่ยในรอบ ๑ สัปดาห์จะได้เป็น ๒๗ / ๗ = ๓

 

นั่นคือในแต่ละวัน (ของรอบ ๑ สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖) จะมีนักเขียนที่เขียนบันทึกตั้งแต่ ๒ บันทึกขึ้นไปมีจำนวน ๓ คน

 

หรือจำนวนนักเขียนที่เป็นไปได้สูงสุดคือ ๓ คนที่จะเขียนตั้งแต่ ๒ บันทึกขึ้นไปต่อวันในรอบ ๑ สัปดาห์

 

ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีแค่ ๒ คนเท่านั้นก็ได้ คือ ๑ คนเขียน ๒ บันทึกและอีก ๑ คนเขียน ๓ บันทึก

 

อิอิอิ

 

ตัวเลขยุ่บยั่บเลยบันทึกนี้

ข้อมูลวกไปวนมา

โยงกลับไปโยงกลับมา

 

ฮง

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: ดิ้นกันไหมลุง
ศิลปิน: เพชร โอสถานุเคราะห์

ธรรมดา มันเป็นเรื่องธรรมดา

เพลงนี้เป็นเพลงเมื่อประมาณปี ๒๕๓๐ ครับ

อิอิอิ

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กันยายน 2556 16:36 แก้ไข: 04 กันยายน 2556 09:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เพลงน้อง..มันเข้ากับบันทึกเหลือเกิน

อิ..อิ..

ลุ้นกันขาดใจเลยนิ

อิอิอิ

ตัวเลขมันมากไปหน่อยครับ

ท้ายสุดยังสรุปไม่ได้เพราะยังงงงงอยู่

อิอิอิ

เราเอง

ลุงดิ้นไม่ไหว ลุงเข็ดเอว (ลุงทดแทน) ... :)

ทีลุงเข็ดเอวเป็นเพราะลุงดิ้นจนเอวเคล็ดหรือเปล่าท่านเซอร์ฯ

อิอิอิ

ตอนสาว ๆ มาชวน ลุงลืมเอวไปชั่วขณะ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.77.252
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ