นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 2255
ความเห็น: 4

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๐ - (ปลอด) ประสบการณ์แชร์ - รูปแบบการเขียนอ้างอิงวิทยาสารนิพนธ์ ฉบับคนกันเอง

จะดั้นด้นค้นหา คุณค่า ความหมาย แห่งการเรียนรู้

ในบันทึกที่แล้วผมเขียนเกี่ยวกับการแก้ไขแม่แบบการเขียนอ้างอิงของโปรแกรม Endnote ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม หรือเป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับโปรแกรม Zotero เพียงแต่ Endnote เป็นโปรแกรมทางการค้าที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้โปรแกรม

แต่ก็ยังเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่าล้นหลามในปัจจุบัน (ผมสรุปเอา(เอง)จากการได้ยิน ได้ฟัง คนในแวดวลงการศึกษาพูดๆ กันน่ะครับ)

จะเป็นด้วยความง่ายในการจัดการเอกสารอ้างอิง ทั้งรวบรวม การเขียนบรรณานุกรม การอ้างอิง ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงได้ฉับพลันในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ต่างจากการเขียนอ้างอิงด้วยตนเองที่ยุ่งยากในการแก้ไข หรือเขียนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นบรรณานุกรม

แต่รูปแบบการอ้างอิงในแต่ละคณะ ภาควิชา ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน(อาจจะ)แตกต่างกันไป แล้วแต่คณะ ภาควิชา จะกำหนดรุปแบบการอ้างอิงของตนเอง ซึ่งถ้าไม่กำหนดก็ให้ใช้ระบบกลางของบัณฑิตวิทยาลัย

ดังที่กล่าวไปแล้วในบันทึกที่แล้ว รูปแบบการอ้างอิงของแต่ละภาควิชา แต่ละคณะ ที่กำหนดให้ใช้สำหรับการเขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธิ์นั้นอาจจะเขียนไว้เพียงกว้างๆ ไม่ได้ระบุรูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบเฉพาะเเจาะจงลงไป เช่นอาจจะใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ Name-Year หรือ Author-Date ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายแตกแขนงไปแล้วแต่ค่ายสำนัก

แต่บางภาควิชา บางคณะกำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเฉพาะเจาะจงลงไปเลยเช่น แบบ vancouve, APA, Chicago หรืออื่นๆ

เมื่อกำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงลงไปทำให้นักศึกษา/ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์/ งานวิจัย สามารถเลือกใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงได้จากโปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง

แต่หากไม่ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นระบบใด (ชื่อเฉพาะ) ทำให้ต้องทดลองใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบต่างๆที่มีในโปรแกรมจนกว่าจะได้ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ หรือบางครั้งไม่สามารถหารูปแบบที่ตรงกับที่ระบุไว้ในคู้มือได้

ดังนั้นทางออกของเรื่องนี้ก็คือการแก้ไขรูปแบบการอ้างอิงที่มีอยู่ในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมให้เป็นแบบที่ผู้ใช้ต้องการ

นอกเหนือจากการเขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์แล้ว การส่งงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน

วารสารต่างๆ จะใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงที่ต่างกันไป ซึ่งอาจจะกำหนดรุปแบบสากลที่มีในรายการรูปแบบการอ้างอิงในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมหรือไม่มีก็ได้ หรืออาจจะมีให้ downlosd มาใช้ก็มี

แต่ถ้าไม่มีให้ download หรือใช้การอ้างอิงที่ไม่สากล/ ไม่เป็นรูปแบบที่ไม่แพร่หลายก็คงต้องมาจัดการแก้ไขรูปแบบการเขียนเอง (ตามคู่มือการเขียน)

จึงเป็นที่มาของการเขียนบันทึกที่แล้ว

ผมลองไปค้นๆ ดูตามคณะต่างๆ ว่าแต่ละคณะกำหนดรุปแบบการเขียน(อ้างอิงใน) วิทยานิพนธื/ สารนิพนธ์ เอาไว้อย่างไรบ้าง

ในหลายๆ คณะอาจจะหาไม่เจอนะครับ เพราะลิงค์เสียบ้าง หายากบ้าง หรือลิงกลับไปที่บัณฑิตวิทยาลัยบ้าง ดังนั้นหากคณะไหนไม่เขียนเอาไว้แล้วให้ลิงค์กลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ก็น่าจะใช้รูปแบบกลางในการเขียนอ้างอิง

เรามาดูกันนะครับที่ผมไปรื้อๆ ค้นๆ มาได้มีที่ไหนบ้าง

เอาที่ใกล้ๆ ตัวก่อนนะครับ

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

การอ้างอิงในการเขียนสารนิพนธ์ ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ
1.  รูปแบบ  นาม – ปี
2.  รูปแบบ  ตัวเลข
3.  รูปแบบ  เชิงอรรถ
ในแต่ละรูปแบบดังกล่าว มีแบบหรือระบบการเขียนแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะนิยมใช้รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น
     -  APA Style (American Psychological Association)
     -  MLA Style (Modern Language Association)
     -  Chicago Style
หลักสูตรสามารถพิจารณาเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาแต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดในเล่มสารนิพนธ์

ลิงค์สำหรับคู่มือสารนิพนธ์ ของคณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

การอ้างอิงในการเขียนให้ ใช้รูปแบบการอ้างอิงตาม ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver's  International  Committee  of  Medical  Journal  Editors)

ลิงค์สำหรับคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

(Name-Year System)

ลิงค์สำหรับคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ผู้เขียนสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ คือ สามารถที่จะเขียนชื่อผู้แต่ง พร้อมทั้งนามสกุล หรือ เขียนชื่อเพียงอย่างเดียวก็ได้ แต่จะใช้รูปแบบใดก็ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม

ลิงค์สำหรับคู่มือการทำสารนิพนธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (เป็น .rar ไฟล์ ต้อง unrar ออกมาก่อน) หากคลิกที่ลิงค์ไม่ได้ลองไปตามหาในหน้านี้ครับ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ระบุ (ชื่อ) รูปแบบการเขียนอ้างอิง (ไว้ในคู่มือการเขียนฯ) ที่ชัดเจน แต่มีตัวอย่างการเขียนเอาไว้ให้

ลิงค์สำหรับรูปแบบตัวอักษรและการเขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

สำหรับแบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดยใช้รูปแบบของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 2001 หรือที่เรียกว่า The American Psychological Association (APA Style)

ลิงค์สำหรับการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง (น.18-41) คณะพยาบาลศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

คณะทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ระบุ (ชื่อ) รูปแบบการเขียนอ้างอิง (ไว้ในคู่มือการเขียนฯ) ชัดเจนแต่มีตัวอย่างการเขียนอ้างอิงไว้ให้ และกำหนดรูปแบบการเขียนเอาไว้ ๒ ภาควิชา (ในหน้าเวปบัณฑิตศึกษาของคณะฯ) คือ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร พ.ศ. 2549 และ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร พ.ศ. 2549

ลิงค์สำหรับแนวการเขียนวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร พ.ศ.2549 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ลิงค์สำหรับแนวการเขียนวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร พ.ศ.2549 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอาไว้ดังนี้ครับ

การอ้างอิงในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ
1.  รูปแบบ นาม – ปี
2.  รูปแบบ ตัวเลข
3.  รูปแบบ เชิงอรรถ
ในแต่ละรูปแบบดังกล่าว มีแบบหรือระบบการเขียนแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะนิยมใช้รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น
1.  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใช์รูปแบบ
     -  APA Style (American Psychological Association)
     -  MLA Style (Modern Language Association)
     -  Chicago Style
2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้รูปแบบ
  -  ACS Style (American Chemical Society)
  -  ASCE Style (American Society of Civil Engineers)
  -  IEEE Style (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
3.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้รูปแบบ
     -  Vancouver Style
     -  AMA Style (American Medical Association)
หลักสูตรสามารถพิจารณาเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาแต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดในเล่มวิทยานิพนธ์

ลิงค์สำหรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม Chicago บัณฑิตวิทยาลัย

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรูปแบบการเขียนอ้างอิงในแบบต่างๆ ของแต่ละคณะ แต่ละภาควิชา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หากมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ข้อมูลทั้งหมดผมตามเก็บมาจากหน้าเวปของแต่ละคณะ (บัณฑิตศึกษา) อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับ

ดึกอีกแล้วครับ พบกันใหม่บันทึกหน้าครับ

ผมแถมท้ายอีกรอบด้วยข้อกำหนดการเขียนอ้างอิงของ SJST (Songklanakarin J Sci Technol)

Citations of published literature in the text should be given in the form of author and year in parentheses; (Wutthikul et al., 2001), or, if the name forms part of a sentence, it should be followed by the year in parenthesis; Wutthikul et al. (2001). All references mentioned in the Reference list must be cited in the text, and vice versa. The References section at the end of the manuscript should list all and only the references cited in the text in alphabetical order of the first author’s surname. Titles of the journal or conference proceedings are not abbreviated.

จะเป็นรูปแบบไหน (ชื่อเฉพาะ) ก็ลองเทียบเคียงกันดูเองนะครับ ^-^ ที่แน่ๆ ก็คือใช้แบบ Author-Date หรือ Name-Year

เราเอง


หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 ธันวาคม 2554 00:41 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2554 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณครับ

เล่นกำหนดย่อย ๆ ซะถี่ยิบแบบนี้ คนที่จะนำไปใช้อ้างอิง ก็อ่านกันจนเวียนหัว มีแบบฉบับที่เป็นมาตรฐานที่ชาวบ้านเขาใช้กันไหมครับ พอดีจะเอาไปแนะนำลูกในการเขียนอ้างอิงโครงงานวิทยาศาสตร์หนะครับ

คุณพี่แปร๊ดด

รูปแบบการเขียนอ้างอิงในหน้าเวปของ Zotero เองก็มีให้เลือกถึง ๑,๗๘๒ แบบเลยครับ

เลือกมาซักแบบก็ได้ครับ ถ้าทางโรงเรียนไม่บังคับว่าต้องเป็นแบบไหน ตามเอกสารการเขียนอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยที่กล่าวถึงรูปแบบการเขียนอ้างอิงที่นิยมใช้ใน ๓ กลุ่มใหญ่ๆ

เด็กๆ เอาไปใช้เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มที่ ๒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ลองดูแบบ ACS Style (American Chemical Society) ดูก็ได้ครับ แนวทางการเขียน (ภาษาฝรั่งนะครับ) ดูจากลิงค์นี้ก็ได้ครับ (PSU แต่ไม่ใช่ Price of Songkla University นะครับ)

หรือจะลองแบบ Vancouver ที่ใช้ลำดับที่การอ้างอิงก็น่าจะง่ายดีครับ ดูแนวการเขียนตามลิงค์นี้ (ฝรั่ง) หรือลิงค์นี้ (ไทย) ครับ

เราเอง

ขอบคุณมากคั้บผ้ม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.190.122
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ