นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2077
ความเห็น: 1

การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)

พารามิเตอร์พื้นฐานในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus

ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางลักษณะของปลากดเหลือง Hemebagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)"

โดยข้าพเจ้า ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี เป็นหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับคณะผู้ร่วมวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา กรมประมง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุวีณา บานเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ คุณจริยา ปลัดอิ่ม คุณประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ และคุณประหยัด ไชยลึก นักวิชาการประมงชำนาญการ และ ดร.นเรศ ซ่วนยุก จากศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2554

ปลากดเหลือง H. filamentus เป็นปลาน้ำจืด ไม่มีเกล็ด (catfish) กลุ่มเดียวกับปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาบึก พบแพร่กระจายและเป็น dominant species ในแหล่งน้ำธรรมชาติของภาคใต้ จัดเป็นสินค้าปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการตลอดทั้งปี ตลาดจึงมีความต้องการสูงทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี คุณค่าทางโภชนาการสูง และสามารถบริโภคทั้งในแบบสดและแปรรูป ปลาชนิดนี้สามารถเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม และมีการพัฒนาเทคนิคการอนุบาลและการเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ได้แก่ การเลี้ยงในบ่อดิน บ่อคอนกรีต และกระชัง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายทอดของสายพันธุกรรมที่มีอิทธิพลควบคุมการแสดงออกของลักษณะการเจริญเติบโตของประชากรปลากดเหลือง H. filamentus ที่เพาะเลี้ยงในสภาพการเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา โดยประเมินจากค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะความยาวลำตัวและน้ำหนักตัวที่อายุต่างๆ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงพันธุกรรมปลากดเหลือง H. filamentus ต่อไป

การวางแผนการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมโดยใช้วิธี Sib analysis แบ่งเป็น Full-sib families จำนวน 24 ครอบครัว และ Half-sib families จำนวน 12 ครอบครัว

ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลา

เมื่อลูกปลาอายุ 30 วัน จึงเริ่มต้นการทดลอง โดยแบ่งออกเป็นสองชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ลูกปลาที่มาจากพ่อแม่เดียวกัน และชุดการทดลองที่ 2 ลูกปลาที่มาจากพ่อเดียวกันแต่ต่างแม่ ระยะเวลาการเลี้ยงในกระชัง นาน 11 เดือน บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ทั้งความยาวลำตัวและน้ำหนักตัวที่อายุปลา 30, 120, 210, 300 และ 360 วัน

ขั้นตอนการเลี้ยงปลา

เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง นำข้อมูลลักษณะความยาวลำตัวและน้ำหนักตัวของปลาที่อายุต่างๆ คำนวณค่าอัตราพันธุกรรมและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ข้าพเจ้านำเสนอผลงานวิจัยนี้ แบบภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

และผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2556 หน้า 183-186

ผลการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมเฉลี่ยของลักษณะความยาวลำตัวของปลากดเหลือง H. filamentus ที่อายุ 30, 120, 210, 300 และ 360 วัน มีค่า 0.09+0.06, 0.10+0.08, 0.21+0.22, 0.22+0.15 และ 0.34+0.11 ตามลำดับ ส่วนค่าอัตราพันธุกรรมเฉลี่ยของลักษณะน้ำหนักตัวของปลาที่อายุ 30, 120, 210, 300 และ 360 วัน มีค่า 0.13+0.28, 0.20+0.18, 0.26+0.31, 0.32+0.32 และ 0.44+0.15 ตามลำดับ

ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะความยาวลำตัวและน้ำหนักตัวของปลากดเหลือง H. filamentus ที่อายุ 120, 210, 300 และ 360 วัน มีค่าอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลือง H. filamentus ที่เพาะเลี้ยงในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลาโดยวิธีการคัดเลือก เพื่อผลิตลูกพันธุ์ปลาที่มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีตรงกับความต้องการของตลาดและเกษตรกร

สร้าง: 18 มีนาคม 2556 17:03 แก้ไข: 18 มีนาคม 2556 20:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 J, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ