นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)

ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางลักษณะของปลากดเหลือง Hemebagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)" โดยข้าพเจ้า ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี เป็นหัวหน้าโค... more »
By T. Sangchaisri   created: 18 March 2013 17:03 Modified: 18 March 2013 20:22 [ Report Abuse ]

(1) เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

ข้าพเจ้า ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์หลักของการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ คือ เพื่อการพ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By T. Sangchaisri   created: 18 March 2013 15:51 Modified: 18 March 2013 15:51 [ Report Abuse ]

(2) มาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้ประสบความสำเร็จ คณาจารย์นิเทศเป็นส่วนสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By T. Sangchaisri   created: 10 October 2012 01:44 Modified: 14 November 2012 22:32 [ Report Abuse ]

(2) ความคืบหน้าการศึกษาโรค EMS (Early Mortallity Syndrome) ในทวีปเอเชีย

ข้าพเจ้า ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “อุตสาหกรรมกุ้งไทยกับการพัฒนาด้านการจัดการและการตลาด” ซึ่งจัดโดย AQUA BIZ นิตยสารในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์ชบาเงิน จำกัด ซึ่งเป็... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By T. Sangchaisri   created: 09 October 2012 19:49 Modified: 11 October 2012 11:04 [ Report Abuse ]

(1) GILAAT 2012

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น โดยภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) และสำนักง... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By T. Sangchaisri   created: 09 October 2012 13:14 Modified: 10 October 2012 01:55 [ Report Abuse ]

(1) "คุยเฟื่องเรื่องเรียนวาริช: หลักสูตรวาริชศาสตร์"

ดำเนินการโดยภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่19 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้อง ท.3305 อาคาร3 คณะฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออธิบายและชี้แจงหลักสูตรวาริชศาสตร์และวิธีการคำนวณเกรดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ... more »
Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By T. Sangchaisri   created: 03 August 2012 14:27 Modified: 07 September 2012 18:56 [ Report Abuse ]

(0) "การบรรยายพิเศษวิชาปัญหาพิเศษและสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2555"

ดำเนินการโดยภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง ท. 260 อาคาร 2 คณะฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย การสัมมนา และหัวข้อการวิจัยทางวาริชศาสตร์ที่น่าสน... more »
Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By T. Sangchaisri   created: 11 July 2012 15:29 Modified: 07 September 2012 18:55 [ Report Abuse ]