นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6847
ความเห็น: 0

ป.ค.14 นั้นสำคัญไฉน [C]

คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550  โดยสาระสำคัญคือ

- เพิ่มกระบวนการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องแจ้งให้กองทุนทราบเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 

- ปรับปรุงแบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.  ซึ่งจะต้องกรอกแบบฟอร์มตัวจริงเท่านั้น ใช้ฉบับที่เป็นสำเนาไม่ได้  เนื่องจาก กบข.ใช้ระบบบาร์โค้ด และสีของแบบฟอร์มแตกต่างกัน

- กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย หากไม่มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก ผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกราย ต้องไปสอบปากคำตามแบบบันทึกสอบปากคำทะเบียนราษฎร์ (ป.ค.14)  ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

เรื่องสำคัญที่ควรทราบ เกี่ยวกับ ป.ค.14

1.  ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกฯ ทุกคนต้องไปสอบปากคำตามแบบ ป.ค.14  หมายความว่าถ้ามีทายาท 10 คน ก็ต้องมี ป.ค.14  10 ฉบับ

2. กรณีทายาทอยู่ต่างท้องที่ หรือไม่สามารถไปสอบปากคำในท้องที่ของผู้ตาย ให้ทายาทไปสอบปากคำต่อเจ้าหน้าที่ในต่างพื้นที่ได้

3.  ให้ทายาทไปสอบปากคำได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งจากส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิกอีก

 

 

created: 19 November 2007 09:34 Modified: 19 July 2010 10:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น