นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2536
ความเห็น: 0

การขอทำความตกลงจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง [C]

ตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศกันแล้ว  คราวนี้ลองมาดูกรณีการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีขอจ้างผู้มีอายุเกิน 60 ปีกันบ้างว่าทำอย่างไร 

การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่อายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ ให้จ้างได้ในกรณีจำเป็นแท้จริงที่ไม่อาจหาจ้างบุคคลอื่นเข้าปฏิบัติงานแทนได้ โดยให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการจ้าง  โดยให้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

1. ชื่อ   อายุ  ของชาวต่างประเทศ

2. ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้าง

3. ประวัติการศึกษา และการทำงาน

4. เหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติจ้าง

5. แนบใบรับรองแพทย์

ข้างบนเป็นเป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าต้องชี้แจงข้อมูลอะไรบ้าง  แต่ถ้าจะทำให้ง่าย ก็เขียนตามหัวข้อข้างล่างนี้ไปเลย  แต่อย่าลืมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในหนังสือ และแนบใบรับรองแพทย์ด้วย

รายละเอียดประกอบการจ้าง(ชื่อ)......................................อายุ............ปี  (วัน เดือน ปี เกิด)

เป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง.......................................อัตราค่าจ้างเดือนละ .......................บาท

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบ..........................................รายการ..........................................

ระยะเวลาในการจ้างจากวันที่...........เดือน....................ปี..........ถึงวันที่........เดือน.................ปี .............

เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชา............................................คณะ..............................................................

ประวัติการศึกษา.......................................................................................................

ประวัติการทำงาน........................................................................................................

มีความรู้ความสามารถทางด้าน.....................................................................................

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน...........................................................................................

ประสบการณ์     ด้านการเรียนการสอน.......................................................................

                    ด้านการวิจัย.....................................................................................

ผลงาน  (ปีก่อนที่เคยจ้าง หรือผลงานที่เคยทำ เช่น เขียนหนังสือ งานวิจัย) ..........................................................................................................................................

ภาระงานที่จะมอบหมายให้ทำ................................................................. ......................

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น