นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4931
ความเห็น: 1

การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ [C]

ส่วนใหญ่ที่ส่วนราชการมักจะทำพลาดคือ กรณีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องขอทำความตกลงกระทรวงการคลังก่อนที่จะเริ่มจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากส่วนราชการไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาในการเบิกจ่าย ส่วนราชการอาจต้องรับผิดชอบ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมอบอานาจให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศได้เอง  สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบางคณะ/หน่วยงานอาจยังไม่ทราบรายละเอียด  หากใครสนใจก็สามารถติดตามอ่านหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในบลอกนี้ ซึ่งจะทยอยนำมาลงไว้เป็นระยะ

ก่อนอื่นมาทราบสาระสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศกันก่อน

1. ลูกจ้างชาวต่างประเทศมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง   (ต่างกับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานเงินรายได้) ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ)  การจ้างชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกครั้งจะต้องทำสัญญา จำนวน 3 ชุด และต้องทำทั้งสัญญาจ้างฉบับภาษาไทย  และสัญญาจ้างฉบับภาษาอังกฤษ

2. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศให้จ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง และไม่มีการปรับอัตราค่าจ้างในระยะเวลา 2 ปีแรกที่เริ่มจ้าง บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ  มี 2 บัญชีคือ บัญชีของตำแหน่งผู้สอน และบัญชีของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

3. ไม่ควรจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ เว้นแต่กรณีจำเป็๋น แต่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ล่วงหน้าก่อนจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน

4. ส่วนราชการต้องพิจารณาว่าจะให้สิทธิใดแก่ลูกจ้างบ้าง  หากไม่ประสงค์จะให้สิทธิแก่ลูกจ้างในกรณีใดให้ขีดฆ่าข้อความนั้นๆ ในสัญญาจ้างออกโดยผู้ว่าจ้างและลูกจ้างลงชื่อกำกับไว้ด้วย

5. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศในอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ส่วนใหญ่ที่ส่วนราชการมักจะทำพลาดคือ กรณีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องขอทำความตกลงกระทรวงการคลังก่อนที่จะเริ่มจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน  หากส่วนราชการไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาในการเบิกจ่าย ส่วนราชการอาจต้องรับผิดชอบ
                                                                                                                                                                                                                                

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 11:58 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
อรรคพล [IP: 61.91.172.246]
26 มิถุนายน 2551 16:30
#31412
อยากจะสอบถามว่า การจ้างชาวต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้ จำเป็นไหมครับที่ต้องใช้สัญญาตามแบบ ในกรณีนี้กระผมจะตัดข้อความออกได้หรือเป่าครับ เช่นค่าเช่าบ้าน ฯลฯ เพราะหน่วยงานจะจ้างชาวต่างชาติแต่ดูเหมือนสัญญาจะเอาเปรียบคนไทยมาก ในการจ้างตำแหน่งเดียวกัน
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น