นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1959
ความเห็น: 0

สรุปผลการประเมินหลักสูตร การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

สิ่งที่สะท้อนมาในแบบประเมิน เปรียบเสมือนพันธะสัญญาใจที่เรามีต่อกัน

จากการจัดสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม  2556  ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 

 

ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

และจากคำถามปลายเปิดสรุปได้ดังนี้

 

สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาคิดว่าเป็นประโยชน์ และจะนำไปพัฒนางาน มีดังนี้

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อน
 • การเข้าหาผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การปฎิบัติในเรื่องของการฆ่าตัดตอน ที่ไม่พึงควรกระทำ
 • การเข้าใจงานและเพื่อนร่วมงาน
 • สร้างทีมงาน HWP
 • ปรับงานเข้าหาผู้อื่น
 • ปรับตัว
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปรับเปลี่ยนวิธีคิด
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีมต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
 • พัฒนาตนเองในการทำงานให้เป็นคนใจเย็นมากขึ้น
 • การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

 

ปัญหาในหน่วยงานที่ผู้เข้าสัมมนาคิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข

 • พฤติกรรมการทำงาน
 • จิตบริการ
 • การสื่อสาร
 • การเปิดใจ
 • ความร่วมมือในการทำงาน การร่วมคิด และทำ
 • เจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบต่อเวลางานมากกว่านี้
 • การพูดจาไม่สุภาพ
 • การรับฟังความคิดเห็น
 • ความสามัคคี
 • การตัดตอนความคิดของคนในงาน
 • การแสดงความคิดเห็น

 

ผู้สัมมนาคิดว่า หน่วยงานควรจัดสัมมนาในเรื่องใดอีก

 • การคิดเชิงบวก
 • การประสานงานที่เป็นเลิศ
 • การสื่อสาร
 • จิตวิทยาการทำงาน
 • การเป็นผู้นำ

 

ผู้เข้าสัมมนาคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนางานหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
 • อารมณ์
 • การทำงานเป็นทีม
 • การร่วมกันทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งสำนักงาน ไม่แยกกอง
 • การให้ความร่วมมือ
 • การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และรู้หน้าที่ของตน
 • การให้ใจซึ่งกันและกัน
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ดิฉันเชื่อแน่ว่า สิ่งที่สะท้อนมาในแบบประเมิน จะเป็นเสมือนพันธะสัญญาใจที่เรามีต่อกันที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์การทำงานในสำนักงาน ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มิถุนายน 2556 08:53 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2556 09:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ