นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 7707
ความเห็น: 1

ดอกลำดวนแบ่งบาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (National Day of Ageing) 13 เมษายน

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing)

 วันนี้นอกจากจะเป็นวันแรกของวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยแล้ว ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นในสมัยรัฐบาลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ท่านประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษในปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและปัญหาต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น  "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ  เนื่องจากต้นลำดวนหรือหอมหวล (Melodorum fruticosum Lour) ตามชื่อไทยพื้นเมือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sphaerocoryne clavipes.จัดอยู่ในวงศ์ Annonaceae. เป็นพืชที่มีอยู่มาก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ความร่มเย็น มีอายุยืน ให้ร่มเงาดีดอกสีนวล กลิ่นหอมกลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คงคุณค่าความดีไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป  นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจได้อีกด้วย ประการสำคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำริให้จัดสวนนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ

 

 ผู้สูงวัยอายุ 100 ปีที่ผมนับถือและดอกไม้สัญลักษณ์

 ความเป็นมาของผู้สูงอายุ
 ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือดร้อน มีความทุกข์ยากประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบปัญหาความทุกข์ยาก ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้
2) เพื่อให้บริการแก่คนชราที่อยู่กับครอบครัวของตน แต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด นันทนาการ
3) เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน ที่ไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้
4) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคม และให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ
5) เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่คนชราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
6) เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวล เมื่อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้ว ทางรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้อุปการะคุณเลี้ยงดูต่อไปกรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นตลอดมา

ประวัติและความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ
 ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้พิจารณาประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ 3 ประการ คือ
ด้านมนุษยธรรม
ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา

 และได้ให้ความหมายของคำว่า " ผู้สูงอายุ " ไว้ดังนี้
 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา
 นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้ คำขวัญเป็นภาษาไทย ว่า " ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน "
 ซึ่งอยู่ในรัฐบาลในสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 วันนี้เป็นเพียงวันสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้นให้จดจำและทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมให้ความสำคัญแด่ท่านผู้สูงวัย แต่อยากให้ทุกๆ วันมีความสำคัญที่ใส่ใจดูแลและเห็นคุณค่าของท่านเหล่านั้นครับ

ที่มาข้อมูล(บางส่วน) : ฝ่ายวารสารและเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 เมษายน 2551 19:16 แก้ไข: 13 เมษายน 2551 20:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
jkg [IP: 124.157.229.57]
22 มิถุนายน 2552 17:05
#45618
y67ij67iku67ij76i66776km8564666

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.162.184.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ